Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областна комисия по безопасност на движението - Мерки
Съдържание
Областна комисия по безопасност на движението
Регламент
Решения
Протокол
Мерки
СТРАТЕГИЯ 2011 - 2020 Г.
Всички страници

 

М Е Р К И
ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ЖИВОТ В РЕЗУЛТАТ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
 

        Пътнотранспортните произшествия са честа причина за наранявания и смърт на служителите. Областна администрация Ямбол се стреми да насърчава и подпомага водачите, за повишаване безопасното използване моторните превозни средства, за намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия за тях самите, за техните колеги и семейства и останалите участници в движението. Препоръчително е всички служители да прилагат същите правила и когато управляват своите лични превозни средства.
Във философията на подхода „Визия нула“ стои тезата, че никой не трябва да губи своя живот или да бъде тежко ранен, когато използва пътната мрежа. Основната цел е свят, свободен от смърт и наранявания чрез подкрепа за изграждане на една безопасна транспортна система – по-приемлива към човешките грешки и уязвимост.

I.    ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПТП

1.    Провеждане на встъпителен/периодичен инструктаж за безопасност на движението по пътищата на всички служители
Информираността и обучението по безопасност на движение по пътищата до голяма степен влияе на поведенческите модели, които хората прилагат като участници в движението. Мерките по активна и пасивна безопасност, предназначени за предпазване на участниците в движението по пътищата от травматизъм, постоянно се увеличават и подобряват. Периодичният инструктаж по пътна безопасност има важно значение за намаляване на риска от настъпване на ПТП.
Инструктажът се извършва от служител, определен със заповед на областния управител. Инструктажът се извършва на две групи служители:
-    Встъпителен за новопостъпили.
-    Периодично /два пъти годишно/ за всички останали.
Инструктажът включва основните елементи от системата път-човек-автомобил и аспектите на безопасността на движението по пътищата, касаещи трудовата дейност на служителите. Инструктажът се съобразява с местоположението на работното място, конкретните служебни задължения и ползваните от служителите транспортни средства. Служителите в Областна администрация имат взаимодействие с пътната система като пътник, водач и пешеходец.
Веднъж годишно се извършва анализ и оценка на проведения инструктаж и ефектите от него. При необходимост същият се актуализира.
2.    Използване на безопасен вид транспортно средство
Рискът от попадане в ПТП зависи в голяма степен от превозното средство, което се използва за пътуване. Мотоциклетите, моторите и автомобилите имат по-голям риск за участниците в движението, отколкото микробусите, автобусите, тролейбусите, трамваите и влаковете.
Популяризиране на идеята и поощряване служителите за ползване на обществен транспорт и неговите предимства за намаляване на пътния травматизъм.  
3.    Използване на техническо изправно и безопасно превозно средство
Вероятността едно добре поддържано и напълно функциониращо превозно средство, което отговаря на всички изисквания за безопасност, да участва в пътни произшествия е по-малка.
Отговорност за извършване на технически преглед на превозните средства носят водачите на служебни МПС.  Контролът се осъществява директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация Ямбол.
Преди началото на всяко пътуване, водачите на МПС са длъжни да извършат проверка на техническото състояние на служебния автомобил.
4.    Проверка на квалификацията и уменията на водачите
В основата на несъзнателните и съзнателните грешки на водача като елемент на системата „водач-транспортно средство-пътна среда“ лежат неговите възможности да бъде в съответствие с изискванията на шофьорската дейност – функция от неговата квалификация и личностни характеристики.
Всички служители в Областна администрация Ямбол, упълномощени да управляват служебни МПС притежават нужната квалификация съобразно категорията на превозното средство, което управляват.
5.    Проверка на рисковия профил на водачите
Нарушенията на шофьорите на служебни автомобили, които са извършени със служебни и/или лични МПС, биха могли да бъдат индикатор за рискове, които водачите поемат.
Водачите на служебни автомобили се задължават стриктно да спазват правилата за движение по пътищата както на работното място, така и извън него. Извършва се редовна проверка за наложени актове за установяване на административни наказания за нарушения на приложимото законодателство, свързано с безопасността на движение по пътищата.
Всяко тримесечие директора на дирекция АПОФУС  изготвя доклад до областен управител относно наличието/липсата на съставени актове за нарушения правилата за движение по пътищата.
6.    Неизползване на мобилни телефони или други електронни устройства по време на движение
По време на управление на МПС водачите трябва да бъдат концентрирани, да не използват електронни устройства и мобилни телефони. При необходимост, предаването или получаването на информация се разрешава само в случаите, когато МПС е спряло или е паркирано на безопасно място.
Водачите не трябва да се хранят и да пушат по време на управление на МПС, както и да извършват дейности, които биха могли да отвлекат вниманието им.
7.    Да не се управлява МПС под въздействие на алкохол или други упойващи субстанции
Употребата на алкохол и наркотици е фактор, който причинява част от инцидентите в Европа. Тези субстанции се абсорбират в кръвта бързо, засягайки тялото по различни начини – нарушават концентрацията, намаляват видимостта, реакциите и контрола на движенията, което води до огромен риск за настъпване на ПТП.  На водачите на МПС е строго забранено управлението на МПС под въздействието на вещества, които оказват негативно влияние върху способността им за шофиране.
8.    Провеждане на курсове по оказване на първа помощ
Оказване на първа медицинска помощ на пострадалите вследствие от настъпване на ПТП в рамките на първите 15 минути след инцидента е от ключово значение за намаляване на нараняванията. Уменията за оказване на такава помощ от всички участници в движението е много важно.
Служителите в Областна администрация Ямбол преминават обучение за оказване на първа медицинска помощ със съдействие на БЧК веднъж годишно.
9.    Избор на маршрут за осъществяване на служебните пътувания
Шофирането по всеки един маршрут носи определен риск. Служителите управляващи служебни МПС трябва да следят състоянието на пътната инфраструктура, данните за настъпили ПТП, трафика и общата натовареност на пътното движение, климатичните условия и възможностите за почивка. За осъществяване на съответното служебно пътуване трябва да се избере нискорисков маршрут.

II.    НАМАЛЯВАНЕ НА ТРАВМАТИЗМА, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ПТП

1.    Използване на предпазни средства по време на транспорт

Втората основна причина за настъпване на ПТП в Европа е неизползването на предпазни колани. Предпазните колани са важни инструменти за подобряване на пътната безопасност. Много изследвания показват влиянието на носенето на колан върху значителното понижение на риска от тежко нараняване и смърт. Според данни на МВР носенето на колан намалява от 1.5 до 3 пъти тежестта на травмите от ПТП.
Всички служебни автомобили в Областна администрация Ямбол са оборудвани с предпазни колани на всички седалки, служител който управлява превозното средство следи за поставянето на предпазните колани както на предните, така и на задните седалки. Ползването на предпазните колани е задължително за всички служители.
2.    Оборудване на МПС със санитарни медицински чанти съгласно инструкция №1/2008 г. на Министъра на здравеопазването, както и с технически изправни и годни за експлоатация пожарогасителни устройства и светлоотразителни жилетки.
След настъпване на ПТП от голямо значение за намаляване на тежестта на последствията за пострадалите лица е своевременната качествена първа медицинска помощ.

III.    НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ НАСТЪПИЛО ПТП

1.    Реакция след настъпване на ПТП
При настъпване на ПТП, дори и да не са участници в него, служителите са длъжни:
-    Да подадат сигнал до спешен номер 112 с информация, която посочва мястото на където е възникнал инцидента, вид на автомобила, обем на щетите, брой на пострадалите, фамилия на лицето позвънило на 112.
-    Да поставят светлоотразителен триъгълник на 30 м. от мястото на ПТП в градски условия и на 100 м. в извънградски.
-    Да спрат преминаващите автомобили около мястото на инцидента и да поискат помощ, като при това се погрижат за собствената си сигурност.
-    Да се опитат да оценят състоянието на пострадалите, да го степенуват по важност, и съответно да окажат адекватна помощ. Оценката на състоянието на пострадалите включва дали пострадалите могат да се движат и дали са в съзнание. Препоръчително е движението на пострадалите да се избягва докато не пристигне екип от спешна помощ. Ако все пак е необходимо преместването на пострадалите, да се избягват резки движения и да се пази гръбначния им стълб.Ако има наличие на обилно кръвотечение, от огромно значение е то да бъде спряно. Ако пострадалите имат фрактури на крайниците да ги обездвижат.

Спазването на мерките е задължително за служителите на Областна администрация Ямбол при управление на служебни или лични МПС в изпълнение на служебни задължения, при отиване или връщане от работа.

Контрол по изпълнението на мерките възлагам на Волен Дичев – заместник областен управител на Областна администрация Ямбол и председател на Областната комисия по безопасност движението по пътищата.

Настоящите мерки отменят мерките утвърдени на 26 юни 2019 г. от областен управител на област Ямбол.
 Последна промяна (Понеделник, 21 Септември 2020 15:05)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?