Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областна комисия по безопасност на движението
Съдържание
Областна комисия по безопасност на движението
Регламент
Решения
Протокол
Мерки
СТРАТЕГИЯ 2011 - 2020 Г.
Всички страници

 

СЪСТАВ

Председател: Волен Дичев – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Цветелина Калчева – главен специалист в Областна администрация - Ямбол

Членове:

1. Кънчо Кънев – младши експерт в община Ямбол
2. Андон Кръстев – секретар на община Тунджа
3. Пепа Кючукова – заместник-кмет на община Елхово
4. Иван Иванов – заместник-кмет на община Стралджа
5. Жельо Желев – експерт ИД в отдел УСИТУ в община Болярово
6. Тодор Мишинев – За началник сектор Пътна полиция при ОДМВР Ямбол.
7. Дикран Бохосян – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Ямбол
8. Дойчи Дойчев  –  административен ръководител на Окръжна прокуратура Ямбол
9. инж. Галин Костов – директор на Областно пътно управление Ямбол
10. д-р Наташа Капсъзова – директор на дирекция „НЗБ” при РЗИ Ямбол
11. комисар Кольо Гяуров – ВПД директор на РД „ПБЗН“ – Ямбол
12. Татяна Славова – старши експерт в Регионално управление по образованието Ямбол
13. Д-р Никол Ковачева – директор на ЦСМП Ямбол
14. Добри Иванов – началник ремонтно звено и транспорт при „В и К” ЕООД Ямбол

 


 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


      Чл.1. Правилникът урежда структурата, организацията и дейността на Областната комисия
по безопасност на движението, наричана за краткост  „комисията“.
 Чл.2. Дейността на комисията се осъществява при спазване принципите на законност, йерархичност при прилагане на нормативните актове, добросъвестност и справедливост.
Чл. 3. Комисията по чл. 1 е постоянно действащ орган към Областния управител в изпълнение на възложените му функции и задачи.


РАЗДЕЛ ІІ
СЪСТАВ И СТРУКТУРА


Чл. 4.(1) Комисията се създава със Заповед на Областния управител и се състои от председател, секретар и членове. Поименният състав се определя от ръководителите на съответните институции/организации.
(2) Председател на комисията е ресорен заместник областен управител.
(3) Секретар на комисията е служител на Областна администрация – Ямбол, който е без право на глас.
(4) Членове на комисията са:
1. Представител на Регионална дирекция „Автомобилна администрация”;
2. Представител на Окръжна прокуратура - Ямбол;
3. Представители на общинските администрации;
4. Представител на Областно пътно управление;
5. Представител на Регионална здравна инспекция – Ямбол;
6. Представител на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“
7. Представител на Регионален инспекторат по образование – Ямбол;
8. Представител на Центъра за спешна медицинска помощ;
9. Представител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол.
Чл.5(1)Членовете на комисията се определят от ръководителите на  институциите/организациите, които представляват.
(2) Органите и организациите по чл. 4 уведомяват писмено председателя на комисията за определените за членове на комисията свои представители.
 (3) Постоянният поименен състав на Комисията се определя със заповед на Областен управител.
 (4) Смяната на членове на Комисията се извършва със Заповед на Областен управител, след определяне им от ръководителите на  институциите/организациите, които представляват.
Чл.6. При необходимост след направеното предложение от председателя или член на Комисията на отделни заседания могат да се канят и други физически и юридически лица, имащи отношение към разглежданите на заседанията проблеми.
Чл.7. (1) Председателят представлява Комисията, ръководи и координира нейната дейност и осигурява публичност и прозрачност на дейността.
(2) Председателят свиква и ръководи заседанията на Комисията по определен дневен ред.
(3) Внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на комисията.
(4) При негово отсъствие функциите му се поемат от друго упълномощено лице.
Чл.8.(1) Секретарят на комисията осигурява организационно-техническата подготовка на заседанията на комисията, както и  координацията и взаимодействието между членовете на Комисията.
(2) Отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанието, изпращането и съхранението на материалите, свързани с дейността  на Комисията.
(3) Уведомява членовете на комисията за мястото, датата, часа и дневният ред за провеждане на заседанието и им осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане въпроси най-малко 7 дни преди заседанието.
(4) Изготвя протокола от проведеното заседание.
(5) При отсъствие на секретаря, той се замества от друго упълномощено лице.
Чл.9. (1) Членовете на Комисията участват в заседанията лично.
(2) По изключение на заседанията на Комисията могат да присъстват надлежно упълномощени представители.
(3) Когато член на Комисията е представен от свой заместник, има право на глас при надлежно упълномощаване.


РАЗДЕЛ ІІІ
ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТАЧл. 10. (1) Комисията координира  действията между местните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.
(2) Комисията по ал. 1:
1. подпомага Областен управител при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата;
2. дава становища и предложения, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата;
3. анализира информацията и приема доклади за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на област Ямбол;
4. изготвя доклад за състоянието на безопасността на движението;
5. дава предложение за предприемане на необходимите мерки  за  подобряване на състоянието по безопасността на движението на територията на област Ямбол;
6. координира и предприема мерки за изпълнението на Областна програма за  безопасност на движението;
(3) Комисията изпълнява и други задачи, свързани с безопасността на движението по пътищата, възложени от Областния управител.
Чл.11. При необходимост, могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретна задача.


РАЗДЕЛ ІV
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА


Чл.12. Комисията се свиква на заседания:
1. По инициатива на Председателя.
2. По искане на нейни членове и след обсъждане с Председателя.
Чл.13. (1) Заседанията на комисията са редовни и извънредни.
(2) Комисията провежда редовни заседания  не по-малко от веднъж годишно.
(3) Комисията може да проведе извънредно заседание, при наличие на възникнали въпроси и теми, свързани с безопасността на движението по пътищата.
(4) Заседанията на комисията се провеждат до изчерпване на дневния ред.
Чл.14. (1) Заседанията на комисията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината плюс един от членовете й, като при липса на кворум се насрочва ново заседание.
(2) Предложенията на комисията се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината плюс един от членовете й, присъстващи  на заседанието.
Чл.15.(1) Председателят на комисията определя мястото, датата, часа и одобрява проекта на дневен ред за провеждане на всяко заседание.
(2) Комисията се свиква с  покана до членовете й, изпратена не по-късно от 7 дни преди заседанието на хартиен носител и по електронна поща.
(3) Поканата съдържа мястото, датата, часа и дневният ред при който ще се проведе заседанието. 
(4) Материалите, които ще се разглеждат от комисията се изпращат предварително по електронна поща.
Чл.16.При откриване на заседанието, всеки член на Комисията може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред.
Чл.17. (1) Заседанията на комисията се ръководят  от нейния председател.
(2) За заседанието на комисията се изготвя списък на присъстващите, в който се посочват трите им имена и длъжността им.
(3) Списъкът по ал. 2 се подписва от присъстващите.
Чл.18.(1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.
(2) В протокола се отразяват приетите решения и се прилагат материалите, които са се разглеждали и списък на всички присъствали на заседанието.
(3) Изготвения протокол се публикува на интернет-страницата на Областна администрация – Ямбол.
Чл.19.(1) По изключение Комисията може да провежда неприсъствени заседания и да приема предложения неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на предложението, придружен с писмените становища на членовете.
(2) Предложението се счита за прието, ако е подкрепено писмено без забележки най-малко от две трети от членовете на Комисията.
(3) В случай, че в определения срок не е постъпило писмено становище се счита, че предложението е прието.
(4) В случай, че предложението не бъде прието, то се включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание на комисията.V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
      § 1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата е създадена на основание  §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
§ 2. Настоящият правилник се утвърждава от Областен управител .
     § 3. Правилникът влиза в сила от …………………………

 

РЕШЕНИЯ

Решения от проведено заседание на 04.05.2010 г.

1.  Областно пътно управление да предприеме необходимите действия за полагане на маркировка, след съвместна преценка със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол за местоположението на маркировката и поставяне на знаци, ограничаващи движението на тежкотоварния трафик в селата Кукорево и Златари.

2.  Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол да изготви и направи предложение за поставяне на камери в областта.

3.  Областен управител на област Ямбол да предприеме действия по осигуряване на финансовите средства, необходими за изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта в селата Кукорево и Златари.


ПРОТОКОЛ/11.04.2019 г.
ПРОТОКОЛ/24.2019 г.

ПРОТОКОЛ/  30.11.2018 г.ПРОТОКОЛ

От проведено редовно заседание  
На Областната комисия по безопасност на движението по пътищата


На 28 февруари 2012 г  от 11.00ч в голямата зала на Областна администрация-Ямбол,се проведе редовно заседание на ОКБДП.
При абсолютен кворум заседанието бе открито от г-н Димитър Иванов-зам. областен управител и председател на  комисията.
При обсъждане на предварително изпратения дневен ред бяха направени две нови предложения:
Димитър Иванов- Създаване на работна група за изготвяне на организация на движението и превантивни мерки по път І-7,с.Зимница
Александър Братанов-Сформиране на експертен съвет със задача да изготви проект за Стратегия на ОКБДП за периода 2011-2020г.
Поради изчерпване на новите предложения работата продължи по следния
Дневен ред:
1.  Запознаване с Решение №946 на МС на Република България от 22 декември 2011 г,за одобряване на Националната стратегия  за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.Задължителни и препоръчителни мерки по т.2,3,4 и 5 от Решението на МС на Република България
2.  Сформиране на експертен съвет със задача да изготви проект за Стратегия на ОКБДП за периода 2011-2020 г
3.  Примерни мерки на институциите на бюджетна издръжка и общините за предпазване на техните служители от пътнотранспортни произшествия и наранявания
4.  Създаване на работна група за подготовка на организация на движение и превантивни мерки по път І-7 ,с.Зимница.

Г-Иванов предложи на гласуване дневния ред и той бе приет без гласове против.
По първа точка г-н Иванов даде думата на Братанов за кратко резюме по основните моменти на Стратегията ,засягащи регионалните структури и звена на бюджетна издръжка както и препоръчителните текстове за органите на местното самоуправление.
По т.2 поради готовността за поименно приемане на състава на временната експертна комисия за работа по Областната стратегия след съгласуване на състава от г-н Иванов с административните ръководители на структурите бе предложен от него на членовете на комисията.
Пот. 3 г-н Иванов даде думата на секретаря на комисията за запознаване на членовете с примерните мерки за предпазване на служителите от администрацията ,съгласно Стратегията с цел предпазването им от пътнотранспортни  произшествия и наранявания.
По т. 4 г-н Иванов формулира необходимостта от създаването на работна група и даде думата на г-н Галин Костов-директор на Областно пътно управление-Ямбол.
В хода на разискванията г-н Костов подчерта необходимостта от съгласуване на действията с Агенция пътна инфраструктура и подкрепи създаването на такава група.
Подкрепа изрази и зам.кмета на община Стралджа Иван Иванов,тъй като отсечката касае територия на общината.
Г-н Кръстев зададе въпрос за участъка Ямбол Сливен.
Г-н Костов подчерта ,че срока за изпълнени е до м.май,с вероятност едновременно с приключване на Лот-2 и Лот-3.
Поради липсата на други изказвания и предложения г-н Иванов предложи следните предложения за решения:
1.  Да се създаде експертна група за изготвяне на проекто-стратегия от представители на институциите членове на комисията и се определи поименния състав с включване на представител на БЧК          срок:29 февруари 2012г
2.  Наличните предложения и поименния състав да се изпратят на секретаря на комисията
Срок до 6 март 2012г
3.  Съставът на работната група по т.4 да се изпрати до секретаря в горепосочения срок.

Димитър Иванов-Зам.областен управител
Иван Иванов-Зам.кмет на община Стралджа
Галин Костов-Областно пътно управление
Румен Славчев-сектор ПП на ОД на МВР
Дикран Бохосян-отдел,,контролна дейност”-ДАИ

Предложенията бяха гласувани без гласове против.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:
Димитър Иванов-Зам.областен управител на област Ямбол
Секретар :
Александър Братанов
МЕРКИ

За предпазване служителите от Областна администрация-гр. Ямбол от пътнотранспортни произшествия и наранявания - 2012 г.

С Решение №946 от 22 декември 2011, Министерски съвет на Република България одобри Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011-2020 г.
Т.4 от Решението визира Областните управи да разработят и приемат конкретни мерки за предпазване на техните служители от пътнотранспортни произшествия и наранявания.
В изпълнение на това Решение са следните мерки:

1. Популяризиране идеята за ползване на обществения транспорт и неговите предимства за намаляване на пътния травматизъм, вредата от вредните емисии
Срок: Периодично чрез разпространение на листовки и специализирана информация
2. Приемане на План за безопасността на движението по пътищата за 2012 г. на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата - гр.Ямбол
Срок: 31 март 2012 г.
3. Провеждане на семинари със служителите на Областна администрация с лектори от МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД гр. Ямбол и сектор ПП на ОДМВР - Ямбол
Срок: Първия до края на м. февруари
4. Насърчаване на пешеходното придвижване и карането на велосипед, чрез стимулиране на излетната форма, веломаратони и др.
Срок: Пролет, лято 2012 г.
5. Контрол при ползване на служебните МПС при неблагоприятни метеорологични
условия
Срок: Постоянен
6. Запознаване на служителите с опасните за преминаване зони в близост до административната сграда и указване на безопасни такива
Срок: Февруари 2012 г.
7. 3апознаване на служителите в администрацията с нормативната уредба за безопасно движение по пътищата
Срок: 3 пъти годишно

От Ръководството на ОКБДП - Ямбол


 

СТРАТЕГИЯ

 

за подобряване безопасността
на движението по улиците и
пътищата на ямболска област
за периода 2011 - 2020 г.

ИЗТЕГЛИ


Последна промяна (Понеделник, 15 Април 2019 14:39)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?