Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областна комисия по безопасност на движението - Протокол
Съдържание
Областна комисия по безопасност на движението
Регламент
Решения
Протокол
Мерки
СТРАТЕГИЯ 2011 - 2020 Г.
Всички страници


ПРОТОКОЛ/16.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ/01.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ/05.12.2019 г.

ПРОТОКОЛ/29.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ/11.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ/24.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ/  30.11.2018 г.ПРОТОКОЛ

От проведено редовно заседание  
На Областната комисия по безопасност на движението по пътищата


На 28 февруари 2012 г  от 11.00ч в голямата зала на Областна администрация-Ямбол,се проведе редовно заседание на ОКБДП.
При абсолютен кворум заседанието бе открито от г-н Димитър Иванов-зам. областен управител и председател на  комисията.
При обсъждане на предварително изпратения дневен ред бяха направени две нови предложения:
Димитър Иванов- Създаване на работна група за изготвяне на организация на движението и превантивни мерки по път І-7,с.Зимница
Александър Братанов-Сформиране на експертен съвет със задача да изготви проект за Стратегия на ОКБДП за периода 2011-2020г.
Поради изчерпване на новите предложения работата продължи по следния
Дневен ред:
1.  Запознаване с Решение №946 на МС на Република България от 22 декември 2011 г,за одобряване на Националната стратегия  за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.Задължителни и препоръчителни мерки по т.2,3,4 и 5 от Решението на МС на Република България
2.  Сформиране на експертен съвет със задача да изготви проект за Стратегия на ОКБДП за периода 2011-2020 г
3.  Примерни мерки на институциите на бюджетна издръжка и общините за предпазване на техните служители от пътнотранспортни произшествия и наранявания
4.  Създаване на работна група за подготовка на организация на движение и превантивни мерки по път І-7 ,с.Зимница.

Г-Иванов предложи на гласуване дневния ред и той бе приет без гласове против.
По първа точка г-н Иванов даде думата на Братанов за кратко резюме по основните моменти на Стратегията ,засягащи регионалните структури и звена на бюджетна издръжка както и препоръчителните текстове за органите на местното самоуправление.
По т.2 поради готовността за поименно приемане на състава на временната експертна комисия за работа по Областната стратегия след съгласуване на състава от г-н Иванов с административните ръководители на структурите бе предложен от него на членовете на комисията.
Пот. 3 г-н Иванов даде думата на секретаря на комисията за запознаване на членовете с примерните мерки за предпазване на служителите от администрацията ,съгласно Стратегията с цел предпазването им от пътнотранспортни  произшествия и наранявания.
По т. 4 г-н Иванов формулира необходимостта от създаването на работна група и даде думата на г-н Галин Костов-директор на Областно пътно управление-Ямбол.
В хода на разискванията г-н Костов подчерта необходимостта от съгласуване на действията с Агенция пътна инфраструктура и подкрепи създаването на такава група.
Подкрепа изрази и зам.кмета на община Стралджа Иван Иванов,тъй като отсечката касае територия на общината.
Г-н Кръстев зададе въпрос за участъка Ямбол Сливен.
Г-н Костов подчерта ,че срока за изпълнени е до м.май,с вероятност едновременно с приключване на Лот-2 и Лот-3.
Поради липсата на други изказвания и предложения г-н Иванов предложи следните предложения за решения:
1.  Да се създаде експертна група за изготвяне на проекто-стратегия от представители на институциите членове на комисията и се определи поименния състав с включване на представител на БЧК          срок:29 февруари 2012г
2.  Наличните предложения и поименния състав да се изпратят на секретаря на комисията
Срок до 6 март 2012г
3.  Съставът на работната група по т.4 да се изпрати до секретаря в горепосочения срок.

Димитър Иванов-Зам.областен управител
Иван Иванов-Зам.кмет на община Стралджа
Галин Костов-Областно пътно управление
Румен Славчев-сектор ПП на ОД на МВР
Дикран Бохосян-отдел,,контролна дейност”-ДАИ

Предложенията бяха гласувани без гласове против.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:
Димитър Иванов-Зам.областен управител на област Ямбол
Секретар :
Александър БратановПоследна промяна (Вторник, 13 Октомври 2020 14:30)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?