There are no translations available.

Правителството одобри докладите за резултатите от изпълнението на регионалните планове за развитие на Южен централен, Югозападен и Югоизточен райони за периода 2007-2013 г.

Документите са изготвени на база на последваща оценка, извършена от независими оценители през 2014 г. Те представят напредъка по изпълнението на целите и приоритетите на плановете за развитие на съответните райони, общото въздействие от изпълнението, оценката на ефективността на използваните финансови ресурси и съдържат препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие в периода до 2020 г.

 

Анализът на социално-икономическите показатели за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район показва, че неговото икономическо състояние остава непроменено. По отношение на БВП на човек от населението районът запазва четвърто място сред другите в страната. Предприетите мерки за привличане на инвеститори гарантират ръст на чуждестранните преки инвестиции в района, но въпреки това задържането на инвеститорите остава предизвикателство в някои от областите. Повишаването на приходите от нощувки е показател на засиления туристически интерес към района. Задълбочават се демографските проблеми и диспропорциите в териториалното разпределение на населението. Коефициентът на заетост на населението намалява с 3,3% и нарежда района на второ място в страната. Продължава негативната тенденция на увеличение на безработицата, която през периода 2007-2013 г. нараства с 8,4 на сто.

Югоизточен район бележи средни стойности по почти всички основни показатели спрямо районите от ниво 2. По отношение на създадения БВП и БДС регионалната икономика регистрира стабилност и устойчивост, близка до средната в страната. Въпреки предприетите мерки за привличане на инвеститори в района и подобряване на социално-икономическата конюнктура, бизнес условията остават непривлекателни за инвеститорите. Туризмът е единственият сектор от местната икономика, който отчита ръст, но все още остават предизвикателствата, свързани с качеството на обслужване и разнообразяване на туристическия продукт. Задълбочават се демографските проблеми и диспропорциите в териториалното разпределение на населението. Коефициентът на заетост на населението намалява с 3,3% и нарежда района на трето място в страната. Продължава негативната тенденция на увеличение на безработицата, която през периода 2007-2013 г. нараства със 7,2 на сто.

Според направения анализ, Югозападният район запазва водещото си място сред районите в страната по почти всички основни показатели и е засегнат в по-слаба степен от световната икономическа криза. Констатира се постепенно доближаване на стойностите на показателите до средните за ЕС-28, като брутният вътрешен продукт на глава от населението достига 78% от средната стойност за Европейския съюз. Налице е ясно изразен вътрешнорегионален дисбаланс в развитието му. Неговата лидерска позиция се дължи основно на столицата София. От друга страна, по редица показатели стойностите на областите Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник, взети заедно, ги поставят в по-неблагоприятна позиция от други райони на страната – като Югоизточен, Южен централен и Североизточен.

Пресслужба на МС

 

Last Updated (Wednesday, 15 April 2015 12:28)

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Inquiry
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?