Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Връзки с обществеността Новините Областен експертен съвет по устройство на територията

Областният експертен съвет по устройство на територията разгледа и одобри проект за Подробен устройствен план за обект "Кабелна ел.проводна линия, прокарана подземно на територията на община Ямбол и община "Тунджа". Възложител на парцеларния план е "ЕВН България Електроразпределение" АД.