Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областна комисия „Военни паметници” - ПРАВИЛНИК
Съдържание
Областна комисия „Военни паметници”
ПРАВИЛНИК
РЕШЕНИЯ
Всички страници

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ
„ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ"

I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящите Правила се урежда организацията и дейността на Областната комисия „Военни паметници".
Чл. 2. Областната комисия „Военни паметници" има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността, в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите за местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници.
 
II.  ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3« Управителен орган на Комисията е ръководството в състав:
(1) Председателят
1. Ръководи дейността на Комисията;
2. Свиква Комисията и ръководи нейните заседания;
3. Изготвя план за работата на Комисията;
4. Представлява Комисията;
5. Предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за
военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването,
опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им; съгласно
чл. 7 ал. 1от Закона за военните паметници;
6.Следи за спазването на Закона за военните паметници;
7.Подписва протоколите от заседанията и предложенията по чл. 7 ал. 2;
8. Приема предложения, жалби и молби от представители на местната
власт, граждани и организации;
(2)     Зам. председателят - подпомага председателя при неговата работа и го замества, когато той отсъства.
(3)Секретарят на Комисията
1. Отговаря за документацията на Комисията;
2. Изготвя план за работата на Комисията;
3. Води областния регистър и картотека на военните паметници;
4. Изготвя, докладва и разпространява дневния ред на заседанията, както и график за мястото, часа и честотата на заседанията;
5. Следи за спазването на правилата;
6. Отговаря за сътрудничеството с обществените организации, формирования, граждани и медии;
7. Внася в Комисията проблемните задачи от плановете, които съдържат ключови дейности за постигане на набелязаните задачи на областно и общинско ниво;
(4) Членовете на Комисията
1.  Участват в заседанията на комисията;
2.  Правят предложения за планиране дейността на комисията;
3.  Оказват съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници на територията на която действа структурата или организацията, която представляват;
4.           При необходимост инициират извънредни заседания на Областната комисия.

III.  ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА
Чл. 4.   Комисията провежда редовни заседания, при   необходимост и
извънредни заседания.
Заседанията се свикват от Председателя.
Чл. 5. Извънредните заседания се свикват от Председателя на Комисията или
от зам.председателя, като определят и сроковете в които трябва да бъде
разгледано предложението.
Чл. 6. Редовните заседания се провеждат не по-малко от два пъти в годината.
За датата на предстоящото заседание на Комисията членовете се уведомяват
Ю/десет/ дена преди това с писмо-покана.
Поканата съдържа дневен ред, датата, часа и мястото на провеждането на заседанието.
Чл. 7. Заседанието на Комисията се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината членове. ^Чл. 8. Комисията взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите. Когато решението има задължителен характер, то се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на Комисията. Чл. 9. Гласуването в Комисията е лично и явно. Чл. 10. На заседанието на Комисията се води протокол. Чл. 11. Допуснатите грешки в протокола се отстраняват на следващото заседание.
Чл. 12. На последното за годината заседание се приема годишния отчет за дейността на Комисията. Чл. 13. Заседанието на Комисията продължава до изчерпване на дневния ред.

IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилата за работата на Комисията се приемат в първите заседания. Утвърждават се с обикновено мнозинство и влизат в сила след съгласуването им с министъра на отбраната.
§ 2, Предложение за изменение и допълнение на настоящите Правила се прави писмено най-малко на повече от половината от всички членове на Комисията.
§ 3. Техническото и експертното обслужване се осъществява от страна на Областна администрация

 Последна промяна (Четвъртък, 30 Януари 2020 17:33)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?