Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Структура и функции
Съдържание
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
ФУНКЦИИ НА ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ
ПРАВОМОЩИЯ НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Всички страници
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 
Политически кабинет (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)
Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.
(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.
(3) Политическият кабинет:
  • подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
  • организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.

  
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?