Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Структура и функции
Съдържание
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
ФУНКЦИИ НА ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ
ПРАВОМОЩИЯ НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Всички страници

 

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република    България и на Министерския съвет;

2. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;

3. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно- териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до
областния управител;

4. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;

5. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;

6. Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;

7. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;

8. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;

9. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;

10. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;

11. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;

12. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;

13. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;

14. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;

15. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението;
опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;

16. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;

17. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;

18. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;

19. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;

20. Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

21. Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;

22. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;

23. Осъществява процедури по реституционни закони; 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?