Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Антикорупция
Съдържание
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол
ПРАВИЛА
ПРОЦЕДУРИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ПЛАН - ПРОГРАМА 2011 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2012 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2018 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2019
РЕШЕНИЯ
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ОТ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Всички страници

ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

(приети с решение на заседание на Съвета, проведено на 02.11.2009 г.; изм. и доп. с решение по т. 1 от дневния ред на заседание на Съвета, проведено на 27.03.2019 г.)


РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ФУНКЦИ И ЦЕЛИ. СЪСТАВ

Чл. 1. С настоящите правила се регламентират функциите, дейността и организацията на работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол, наричан за краткост по-нататък „Обществен съвет” или „Съвета”.
Чл. 2. Основните цели на Обществения съвет са:
1.Изграждане на институционална и информационна антикорупционна среда.
2.Подобряване взаимодействието между институциите, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване за превенция и противодействие на корупцията.
3.Партньорство в сферата на обществения контрол върху дейността на администрацията и защита правата на гражданите.
4.Публичност на административно-управленските процеси.
Чл. 3. Съставът на Обществения съвет включва председател, заместник-председател и членове.
Чл. 4. Председателят на Съвета е Областният управител на Област Ямбол.
(1)    Заместник–председател е заместник областен управител, определен от Председателя на Съвета.
(2) (изм. и доп. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Членове на съвета са ръководителите или упълномощени от тях представители на:
- Община Ямбол
- Община „Тунджа”
- Община Стралджа
- Община Елхово
- Община Болярово
- Областна дирекция на МВР – Ямбол
- ТД „Национална сигурност” - Ямбол на ДАНС – Ямбол
- ТБ Ямбол на ТД Бургас към Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
- Окръжна прокуратура - Ямбол
- Окръжен съд - Ямбол
- Районна прокуратура - Ямбол
- Районна прокуратура – Елхово
- Районен съд – Ямбол
- Районен съд - Елхово
- Регионална дирекция „Гранична полиция” - Елхово
- Териториална дирекция на НАП – Ямбол
- Регионална здравна инспекция - Ямбол
- Регионална здравно осигурителна каса - Ямбол
- Митническо бюро – Ямбол
- Регионален отдел „Национален и строителен контрол“ – Ямбол към РДНСК Югоизточен район
- Регионално управление по образованието - Ямбол
- Ямболска търговско-промишлена палата,
- Индустриална стопанска асоциация - Ямбол,
- СРС на КТ „ПОДКРЕПА” Ямбол
- РС на КНСБ Ямбол.
 (3) Упълномощаването на представителите на съответните ведомства, респ.организации, за членове на Съвета става в писмена форма.
Чл. 5. Поименният състав на Съвета се определя със Заповед на Областния управител на Област Ямбол.
/1/ Промени в състава на Обществения съвет могат да бъдат извършвани по предложение на неговия председател, респ. зам.-председател или по предложение на ръководителя на съответното ведомство, респ. лицето, представляващо организацията или сдружението, представени в Съвета.
/2/ (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Решението за промяна състава на Обществения съвет се приема с мнозинство повече от половината от присъстващите. Въз основа на решението Областният управител на област Ямбол издава заповед за промяна състава на Съвета.

РАЗДЕЛ ІІ.
ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 6. /1/ (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Дейността на Обществения съвет се основава на приоритетите в областта на ефективната превенция и противодействие на корупцията, за почтено и прозрачно управление.
/2/ (отм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.)
Чл. 7. (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Общественият съвет:
1.Разглежда сигнали и жалби за проява на корупцията по процедура, приета от Съвета.
2.Изготвя и разглежда предложения за прилагане на антикорупционни практики.
3.Разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на борбата с корупцията, насочени към предотвратяване и ограничаване на потенциалните възможности за възникване на корупционни ситуации.
4.Събира, обобщава и анализира информацията за най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви и условията, способстващи тяхното извършване, като предлага конкретни действия от страна на компетентните органи, съобразно нормативно установените им правомощия за превенция, ограничаване и управление на рисковете от злоупотреби и корупция.
5.Осъществява координация и стимулира партньорското взаимодействие между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствени организации за превенция и борба с корупцията.
6.Разработва ежегодно Областна план-програма за работа на Съвета в началото на всяка календарна година.
7.Информира обществеността за проблемите, предприетите мерки и резултатите от превантивната дейност и борбата с корупцията.
8.Изготвя становища до органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.
9. Осъществява обмена на добри практики с Обществени съвети от други региони.
10. (нова, доп. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Приема Правила за функциите, дейността и организацията на работа на Съвета и Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали за прояви на корупция.
Чл. 8. За осъществяване на своята дейност Обществения съвет може:
1.Да извършва или изисква извършването на проверки от компетентните органи на получени сигнали и жалби за прояви на корупция.
2.Да изисква информация и документи, освен ако последните не представляват държавна, служебна или търговска тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, респ. на Търговския закон, във връзка с разглеждането на постъпилите жалби и сигнали, извършването на проверка по тях и разработването на конкретни мерки за ограничаване и предотвратяване на корупционни практики.
3.Да изисква информация от ръководителите на териториални структури на органи на изпълнителната власт, кметове на общини, общински съвети, неправителствени организации и др., за предприетите от тях действия и мерки на регионално ниво, за превенция и борба с корупцията, в съответствие с техните законови правомощия, респ. обществени цели и съобразно задачите от съответния за календарната година План-програма.
Чл. 9. (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Общественият съвет изготвя годишен доклад за своята дейност, включващ отчет на извършената работа, анализ на най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви, идентифициране на факторите и условията, способстващи тяхното извършване и предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.

РАЗДЕЛ ІІІ.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 10. Организацията на работата на Съвета се извършва въз основа на приетите ежегодни работни План-програми.
Чл. 11. Председателят на Съвета:
1.Ръководи цялостната работа на Обществения съвет.
2.Представлява Съвета.
3.Утвърждава дневния ред, свиква с покана и ръководи заседанията на Съвета.
4.Организира, координира и контролира изпълнението на решенията на Съвета.
5.Определя служителите от Областна администрация Ямбол, които да подпомагат и осигуряват административно и организационно-технически работата на Съвета.
Чл. 12. Заместник–председателят изпълнява функциите по чл. 11 при отсъствие на председателя, както и по преценка на самия председател.
Чл. 13. За изпълнението на отделни задачи с решение на Обществения съвет могат да бъдат създавани временни или постоянни комисии или работни групи. В работата им с оглед експертното и техническото подпомагане на комисиите (групите), след решение на Обществения съвет, могат да бъдат привлечени служители от ведомствата и организациите, представени в Съвета.
Чл. 14. (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) /1/ За осъществяване на своята дейност Общественият съвет провежда заседания.
/2/ Заседанията са редовни и извънредни.
/3/ Редовните заседания се провеждат не по-малко от два пъти в съответната календарна година.
/4/ Извънредното заседание на Обществения съвет може да бъде свикано от председателя или зам.-председателя или по предложение на 1/3 от неговите членове, ако важни обстоятелства налагат това.
/5/ (нова, доп. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) По решение на председателя или зам.-председателя, заседанията на Съвета могат да се провеждат неприсъствено. В този случай решенията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета.
Чл. 15. /1/ Заседанията се провеждат по предварително изготвен дневен ред, който се предоставя на членовете на Обществения съвет не по-късно от 7 дни преди заседанието, ако същото е редовно.
/2/ При извънредни заседания дневният ред се изпраща на членовете на Обществения съвет не по-късно от 3 работни дни преди датата на провеждане на заседанието. В същия срок при редовни заседания председателят, заместник–председателят и всеки член на Съвета може да направят предложение за включване за разглеждане на въпроси в дневния ред. Направените предложения се докладват от Председателя или Зам.-председателя и се включват в дневния ред на заседанието след решение на Съвета.
Чл. 16. /1/ Заседанията на Обществения съвет се провеждат в сградата на Областна администрация гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов ” № 18.
/2/ При наличие на важни обстоятелства или с оглед на въпросите, включени в дневния ред за разглеждане и обсъждане, по решение на председателя или зам.-председателя, заседанията могат да бъдат проведени и на друго място.
Чл. 17. /1/ Заседанията на Съвета са закрити.
/2/ Всеки член на Съвета участва лично в заседанията, като по изключение може да бъде представляван в работата на Обществения съвет от друго лице от съответното ведомство, респ. организация, упълномощено от неговия ръководител.
/3/ Освен членовете на Съвета на заседанието присъства/т/ и определен/и/ от Председателя или Зам.-председателя служител/и/ от Областна администрация - Ямбол, подпомагащ/и/ дейността на Обществения съвет.
/4/ За участие в заседанията на Съвета, във връзка с разглеждането на конкретни въпроси, могат да бъдат канени и други длъжностни лица или експерти. Същите участват в разглеждането и обсъждането на съответните въпроси, без право на глас.
Чл. 18. (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Заседанията на Обществения съвет се провеждат, ако присъстват повече от ½ от неговите членове, респ. техните представители.
Чл. 19. /1/ В изпълнение на своите задачи Общественият съвет приема решения.
/2/ (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Решенията се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от повече от половината от присъстващите.
/3/ (отм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.)
/4/ (отм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.)
Чл. 20. /1/ За всяко заседание на Съвета се съставя протокол със списък на присъстващите, който се подписва от председателя и секретаря.
/2/ В протокола се отразяват проведените обсъждания по въпросите от дневния ред и взетите решения, като се прилагат документите, разгледани на заседанието и съответните уведомителни писма (при упълномощено участие на друго лице (представител) от съответното ведомство, респ.организация).
Чл. 21. Информирането на обществеността за работата на Съвета става след съгласуване с председателя или зам.-председателя на Съвета.
     Чл. 22. Членовете на Обществения съвет, служителите от Областна администрация - Ямбол, подпомагащи неговата дейност и всички поканени да присъстват лица, са длъжни да опазват тайната и да не разпространяват информацията и данните, станали им известни при и във връзка с работата на Съвета.

РАЗДЕЛ ІV.
АДМИНИСТРАТИВНО И ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 23. Административно и организационно–техническо обслужване на Съвета се осигурява от Областна администрация - Ямбол.
Чл. 24. /1/ По предложение на Председателя се определя Секретар – служител от Областна администрация - Ямбол.
/2/ Секретарят на Съвета:
1.Изготвя и представя за утвърждаване от Председателя и Зам.-председателя проектодневен ред за заседанията;
2.Подготвя материалите за заседанията на Съвета;
3.Организира, осигурява и обезпечава информационно, документално и технически провеждането на заседанията;
4.Ръководи, координира и контролира дейността на служителите от Областна администрация - Ямбол, подпомагащи работата на Съвета.
5.Уведомява членовете на Съвета за датата, мястото и дневния ред на заседанията;
6.За всяка календарна година води входящ дневник на постъпилите и внесени за разглеждане в Съвета жалби и сигнали за прояви на корупция;
7.Води регистър на приетите от Обществения съвет решения;
8.Изпълнява и други задачи, свързани с организацията и провеждането на заседанията на Съвета и неговата дейност, възложени му от Председателя, респ. Зам.-председателя.
/3/ Секретарят не е член на Обществения съвет. Той участва в заседанията на Съвета със съвещателен глас.
 Последна промяна (Петък, 24 Януари 2020 12:17)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?