Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Антикорупция
Съдържание
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол
ПРАВИЛА
ПРОЦЕДУРИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ПЛАН - ПРОГРАМА 2011 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2012 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2018 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2019
РЕШЕНИЯ
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ОТ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Всички страници

ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, АНАЛИЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ЗА ПРОЯВИ НА КОРУПЦИЯ

Чл. 1. Настоящите правила регламентират процедурата за разглеждане, проверка, анализ и предприемане на действия от Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Ямбол, във връзка с подадени сигнали и жалби за прояви на корупция.

Чл. 2. /1/ На разглеждане от Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, наричан за краткост “Обществения съвет” или “Съвета”, подлежат:

1.Жалби и сигнали, подадени в Областна администрация - Ямбол, чрез нарочно създадената пощенска кутия за сигнали и жалби на гражданите за прояви на корупция;

2.Жалби и сигнали, получени в други ведомства, разглеждането, произнасянето и предприемането на действия, по които не е от компетентността на съответното учреждение, и ръководителят на което е входирал същите за разглеждане от Съвета;

3.Жалби и сигнали, постъпили в неправителствени и обществени организации, в средствата за масово осведомяване, и ръководителят на които е входирал същите за разглеждане от Съвета.

4.Жалби и сигнали, постъпили във ведомства, неправителствени и обществени организации, в средствата за масово осведомяване, ръководителят на които е член на Съвета и е входирал същите за разглеждане от Съвета.

/2/ Жалбите и сигналите по ал. 1, т. 2, се предоставят за разглеждане от Обществения съвет, по преценка на ръководителя на ведомството, в което са постъпили, в зависимост от предмета и изложените твърдения за корупционни прояви, а тези по т.3 по преценка на Председателя или на Зам.-председателя на Съвета.

Чл.3. Сигналите и жалбите за прояви на корупция по чл. 2 се разглеждат на редовните заседания на Съвета.

Чл.4. До 5-то число на всеки месец, подадените в Областна администрация - Ямбол жалби и сигнали се предоставят на Секретаря на Обществения съвет. В същия срок се изпращат жалбите и сигналите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 3.

Чл.5. /1/ Подадените или изпратени жалби и сигнали, съдържащи твърдения за корупционни прояви, се завеждат и входират от Секретаря на Обществения съвет.

/2/ На входиране и задължително разглеждане /проверка/ подлежат само жалби и сигнали с посочен подател и адрес за кореспонденция.

Чл. 6. /1/ Анонимните жалби и сигнали се входират, като същите се предоставят на председателя или зам.-председателя, които ги докладват на заседанието на Съвета.

/2/ Анонимните жалби и сигнали подлежат на разглеждане.

Чл. 7. /1/ На всяко заседание се разглеждат жалби и сигнали, постъпили до края на месеца, предхождащ заседанието.

/2/ По преценка на Председателя или на Зам.-председателя на Съвета, до някой /някои/ от членовете, може да бъде изпратено копие от жалбата, с оглед извършване на предварителна проверка, представяне на писмено становище, документи и пр.

/3/ Според предмета на жалбата /сигнала/ Председателят или Зам.-председателят на Съвета може да поканят на заседанието и длъжностни лица, извън състава на Съвета. Участието на последните при разглеждането и обсъждането на съответната жалба /сигнал/ се извършва съобразно приетите Правила за функциите, дейността и организацията на работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

Чл. 8 /1/ Всяка жалба, респ. сигнал, включени за разглеждане в дневния ред на заседанието, се докладва от секретаря на Съвета, с посочване на подателя и лицето, за което са изложени твърдения за корупционни прояви, както и резюме на съдържанието на сигнала /жалбата/.

/2/ В случаите на извършени предварителни проверки по чл. 7, ал.2, се докладва за резултатите от същите.

Чл. 9. Копия на внесените за разглеждане сигнали и жалби, ведно с придружаващите ги документи /при наличие на такива/; представените документи и писмени становища от извършените предварителни проверки, се предоставят на всеки участващ в заседанието член на Съвета, респ. на упълномощения представител.

Чл. 10. /1/ По всяка от внесените за разглеждане жалби /сигнали/, след запознаване с представените документи и въз основа на извършена преценка от фактическа и правна страна на изложените твърдения, Съветът се произнася с решение.

/2/ С решението по ал. 2 Общественият съвет може:

а) Да изпрати по компетентност жалбата /сигнала/ за проява на корупция;

б) Да изиска извършването на проверка от компетентните органи по изложените в жалбата /сигнала/ твърдения;

в) Да изиска информация и документи, освен ако същите не представляват държавна, служебна или търговска тайна по смисъла на ЗЗКИ, респ. на Търговския закон, във връзка с разглеждането на постъпилите жалби и сигнали и извършването на проверки по тях;

г) Да приключи преписката с уведомяване на жалбоподателя за установените обстоятелства;

д) Да изпрати жалбата /сигнала/ по компетентност до Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет;

е) Да изиска извършването на други действия и вземането на съответните мерки, в зависимост от предмета на жалбата /сигнала/ и спецификата на всеки конкретен случай на твърдения за корупционна проява;

ж) Да не разглежда по същество жалби или сигнали от едно и също лице по вече представени от него твърдения, които са постъпили повторно и вече е взето решение на Съвета за приключване на преписката.

/3/ В случаите по чл. 2, б.”а” и б.”б”, компетентният орган, до който е изпратена жалбата /сигнала/ или на който е възложено извършването на проверка, следва да уведоми писмено Съвета за резултатите, след приключване на съответното производство /проверка/.

/4/ Решение за приключване на преписката по чл. 2, б.”г”, Общественият съвет приема, когато са установени и проверени всички факти и обстоятелства по изложените в жалбата /сигнала/ твърдения. В този случай жалбоподателят се уведомява за констатираното. Въз основа на решението секретарят на Съвета изготвя обоснован писмен отговор, съгласуван с Председателя или Зам.-председателя на Съвета.

Чл. 11. Въз основа на извършен анализ на постъпилите и разгледани жалби /сигнали/, Общественият съвет:

1. Разработва и предлага мерки за предотвратяване и ограничаване на потенциалните възможности за възникване на корупционни ситуации;

2. Предлага извършването на конкретни действия от страна на компетентните органи съобразно нормативно установените им правомощия за превенция, ограничаване и управление на рисковете от злоупотреби и корупция.

Чл. 12. /1/ Председателят, зам.-председателят и членовете на Съвета, служителите от Областна администрация - Ямбол, подпомагащи неговата дейност, както и всички поканени да присъстват лица, са длъжни, до окончателното приключване на преписката по разглеждане на жалбата /сигнала/ за прояви на корупция, да не разпространяват информация и данни станали им известни при и по повод работата на Обществения съвет, относно жалбоподателя и лицето, чиито действия са предмет на сигнала, с оглед ненакърняване правата и свободите на гражданите.

/2/ Официална информация и данни относно работата на Съвета във връзка с разглеждането на жалби /сигнали/ за корупционни прояви и взетите решения, се предоставя на средствата за масово осведомяване, доколкото това няма да попречи или възпрепятства извършването на последващи действия и мерки и не представлява защитена от закона тайна.

/3/ Информирането на обществеността за работата на Съвета, както и поместването на информация в интернет страницата на Областна администрация - Ямбол, става след съгласуване с председателя или зам.-председателя на Съвета.

Настоящата процедура е приета с Решение от 02.11.2009г. на редовно събрание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол.Последна промяна (Понеделник, 16 Ноември 2020 17:16)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?