Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Антикорупция
Съдържание
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол
ПРАВИЛА
ПРОЦЕДУРИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ПЛАН - ПРОГРАМА 2011 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2012 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2018 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2019
РЕШЕНИЯ
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ОТ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Всички страници

 

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - ЯМБОЛ

 

 
ПЛАН - ПРОГРАМА
за работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията — Ямбол (Съвета) за 2011 година

         Настоящият документ се приема с гласуване от членовете на Съвета, като мерките в публичната среда през 2011 г. са реално постижими и някои от тях вече са предприети от институциите в Област Ямбол. Дейностите, заложени в него са фокусирани върху превантивните антикорупционни инициативи. Предвид това, че някои от тези дейности изискват финансов ресурс, а Съветът няма собствено финансиране, в тази насока да се търсят възможностите на отделните институции за кандидатстване по бъдещи европейски програми.

Съветът    планира    следните    конкретни     задачи    със съответните отговорници и срокове за изпълнение:

I. ПОЛИТИКА НА ПРОЗРАЧНОСТ И ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ
 
1.1. Антикорупционно взаимодействие с местната власт
, кметовете на Общини,  кметове на кметства, председатели на Общински съвети на територията на областта и общински обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията.

Срок: Постоянен, Отговаря: Нели Кадиева, Зам.  Председател на ООСППК и кметове

1.2. Антикорупционно сътрудничество с областните структури на синдикалните и работодателски организации, с цел синхронизиране на политики и съвместните действия по предотвратяването на корупционни практики и обмен на информация;

Срок: Постоянен, Отговаря: Нели Кадиева, Зам. Председател на  ООСППК, представители на синдикати и работодателски организации

1.3. Актуализация на Списъка на административните услуги, извършвани в съответната администрация и съответните административни такси.

 Срок: Постоянен, Отговаря: Таня Димитрова,   Председател на ООСППК и кметовете на петте общини в Област Ямбол.

1.4. Организиране и провеждане на информационни кампании с цел подобряване информираността на обществото за работата на регионалните административни структури, запознаване с правата и задълженията им като граждани, включващи прояви на гражданска позиция за нетърпимост към корупционни прояви.

Срок: Постоянен, Отговаря: Таня Димитрова,  Председател на ООСППК и кметовете на петте общини в Област Ямбол, директор на Областна дирекция на МВР - Ямбол, Регионален инспекторат по образованието.

1.5.Повишаване на информираността на служителите в различните администрации в област Ямбол по въпросите за превенция и противодействие на корупцията.

Срок: Постоянен, Отговаря: Всички членове на съвета.

1.6. Антикорупционна информационна кампания, чрез организиране на кръгла работна маса под надслов:„Засилване на гражданския контрол върху институциите, чрез партньорството  между  медии и НПО-2011”. Водещо място в кампанията се отрежда на структурите на гражданското общество, бизнес организациите и с активното участие на медиите с под дейност:

1.6.1. Организиране и провеждане на 1-ви антикорупционен обществен форум: „Засилване на гражданския контрол върху институциите, чрез партньорството между  медии и НПО”

Срок: м. ноември 2011 г., Отговаря:Станислава Иванова, секретар на ООСППК  

 1.7. Участие и съдействие за организиране на обучения, обмяна на опит и инициативи за превенция и противодействие на корупцията.

Срок: Постоянен, Отговаря: Всички членове на съвета

II. ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ

2.1. Взаимодействие и обратна връзка с ръководителите на регионалните териториалните звена и координиране на въвеждането на системи за вътрешен административен  контрол и повишаване на информационната сигурност.

Срок: Постоянен, Координира действията: Нели Кадиева, Зам.  Председател на ООСППК


2.2. Участие на членовете на ООСППК и ръководители на териториални звена на изпълнителната власт и представители на областните структури на синдикатите в обучения и форуми, с цел повишаване на капацитета по превенция на корупция и предотвратяване на конфликт на интереси.

Срок: Постоянен, Отговаря: всички членове на Съвета

III. ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3.1.Взаимодействие с Президентство, Народно събрание, министерствата и инспекторатите при министерствата по антикорупционна проблематика. Информиране и обмен на информация.

Срок: Постоянен, Отговаря: Таня Димитрова, Председател на ООСППК

3.2.Обмен на информация между членовете на ООСППК и ръководителите на териториално изнесените структури за резултати от проверки по сигнали за корупционно поведение на служители.

Срок: Постоянен, Отговаря: Всички членове на ООСППК

3.3. Приемна за граждани на територията на петте общини на Областния управител в качеството му на Председател на Областния обществен съвет за превенция на корупцията, народни представители и членове на ООСППК- Област Ямбол.

Срок: Постоянен по график,  Отговаря: Таня Димитрова, Председател на ООСППК

 IV. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

4.1. Международен обмен и сътрудничество, с цел изучаване и прилагане на антикорупционни практики в дейността на администрацията и териториалните звена на изпълнителната власт. Участие на членове на ООСППК в международни антикорупционни форуми, инициативи и обучителни курсове. Организиране на информационни дни за представяне на международни антикорупционни практики.

 Срок: Постоянен,  Отговаря: Таня Димитрова,  Председател на ООСПК

Настоящата План-Програма за 2011 г. е приета на  редовно заседание на ООСППК-Област Ямбол, проведено  на 13.06.2011 г.Последна промяна (Понеделник, 16 Ноември 2020 17:16)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?