Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Антикорупция
Съдържание
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол
ПРАВИЛА
ПРОЦЕДУРИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ПЛАН - ПРОГРАМА 2011 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2012 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2018 Г.
ПЛАН - ПРОГРАМА 2019
РЕШЕНИЯ
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ОТ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ
Всички страници

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА KОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

СЪСТАВ:

Предстои актуализация


ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

(приети с решение на заседание на Съвета, проведено на 02.11.2009 г.; изм. и доп. с решение по т. 1 от дневния ред на заседание на Съвета, проведено на 27.03.2019 г.)


РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ФУНКЦИ И ЦЕЛИ. СЪСТАВ

Чл. 1. С настоящите правила се регламентират функциите, дейността и организацията на работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол, наричан за краткост по-нататък „Обществен съвет” или „Съвета”.
Чл. 2. Основните цели на Обществения съвет са:
1.Изграждане на институционална и информационна антикорупционна среда.
2.Подобряване взаимодействието между институциите, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване за превенция и противодействие на корупцията.
3.Партньорство в сферата на обществения контрол върху дейността на администрацията и защита правата на гражданите.
4.Публичност на административно-управленските процеси.
Чл. 3. Съставът на Обществения съвет включва председател, заместник-председател и членове.
Чл. 4. Председателят на Съвета е Областният управител на Област Ямбол.
(1)    Заместник–председател е заместник областен управител, определен от Председателя на Съвета.
(2) (изм. и доп. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Членове на съвета са ръководителите или упълномощени от тях представители на:
- Община Ямбол
- Община „Тунджа”
- Община Стралджа
- Община Елхово
- Община Болярово
- Областна дирекция на МВР – Ямбол
- ТД „Национална сигурност” - Ямбол на ДАНС – Ямбол
- ТБ Ямбол на ТД Бургас към Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
- Окръжна прокуратура - Ямбол
- Окръжен съд - Ямбол
- Районна прокуратура - Ямбол
- Районна прокуратура – Елхово
- Районен съд – Ямбол
- Районен съд - Елхово
- Регионална дирекция „Гранична полиция” - Елхово
- Териториална дирекция на НАП – Ямбол
- Регионална здравна инспекция - Ямбол
- Регионална здравно осигурителна каса - Ямбол
- Митническо бюро – Ямбол
- Регионален отдел „Национален и строителен контрол“ – Ямбол към РДНСК Югоизточен район
- Регионално управление по образованието - Ямбол
- Ямболска търговско-промишлена палата,
- Индустриална стопанска асоциация - Ямбол,
- СРС на КТ „ПОДКРЕПА” Ямбол
- РС на КНСБ Ямбол.
 (3) Упълномощаването на представителите на съответните ведомства, респ.организации, за членове на Съвета става в писмена форма.
Чл. 5. Поименният състав на Съвета се определя със Заповед на Областния управител на Област Ямбол.
/1/ Промени в състава на Обществения съвет могат да бъдат извършвани по предложение на неговия председател, респ. зам.-председател или по предложение на ръководителя на съответното ведомство, респ. лицето, представляващо организацията или сдружението, представени в Съвета.
/2/ (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Решението за промяна състава на Обществения съвет се приема с мнозинство повече от половината от присъстващите. Въз основа на решението Областният управител на област Ямбол издава заповед за промяна състава на Съвета.

РАЗДЕЛ ІІ.
ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 6. /1/ (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Дейността на Обществения съвет се основава на приоритетите в областта на ефективната превенция и противодействие на корупцията, за почтено и прозрачно управление.
/2/ (отм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.)
Чл. 7. (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Общественият съвет:
1.Разглежда сигнали и жалби за проява на корупцията по процедура, приета от Съвета.
2.Изготвя и разглежда предложения за прилагане на антикорупционни практики.
3.Разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на борбата с корупцията, насочени към предотвратяване и ограничаване на потенциалните възможности за възникване на корупционни ситуации.
4.Събира, обобщава и анализира информацията за най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви и условията, способстващи тяхното извършване, като предлага конкретни действия от страна на компетентните органи, съобразно нормативно установените им правомощия за превенция, ограничаване и управление на рисковете от злоупотреби и корупция.
5.Осъществява координация и стимулира партньорското взаимодействие между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствени организации за превенция и борба с корупцията.
6.Разработва ежегодно Областна план-програма за работа на Съвета в началото на всяка календарна година.
7.Информира обществеността за проблемите, предприетите мерки и резултатите от превантивната дейност и борбата с корупцията.
8.Изготвя становища до органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.
9. Осъществява обмена на добри практики с Обществени съвети от други региони.
10. (нова, доп. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Приема Правила за функциите, дейността и организацията на работа на Съвета и Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби и сигнали за прояви на корупция.
Чл. 8. За осъществяване на своята дейност Обществения съвет може:
1.Да извършва или изисква извършването на проверки от компетентните органи на получени сигнали и жалби за прояви на корупция.
2.Да изисква информация и документи, освен ако последните не представляват държавна, служебна или търговска тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, респ. на Търговския закон, във връзка с разглеждането на постъпилите жалби и сигнали, извършването на проверка по тях и разработването на конкретни мерки за ограничаване и предотвратяване на корупционни практики.
3.Да изисква информация от ръководителите на териториални структури на органи на изпълнителната власт, кметове на общини, общински съвети, неправителствени организации и др., за предприетите от тях действия и мерки на регионално ниво, за превенция и борба с корупцията, в съответствие с техните законови правомощия, респ. обществени цели и съобразно задачите от съответния за календарната година План-програма.
Чл. 9. (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Общественият съвет изготвя годишен доклад за своята дейност, включващ отчет на извършената работа, анализ на най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви, идентифициране на факторите и условията, способстващи тяхното извършване и предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.

РАЗДЕЛ ІІІ.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 10. Организацията на работата на Съвета се извършва въз основа на приетите ежегодни работни План-програми.
Чл. 11. Председателят на Съвета:
1.Ръководи цялостната работа на Обществения съвет.
2.Представлява Съвета.
3.Утвърждава дневния ред, свиква с покана и ръководи заседанията на Съвета.
4.Организира, координира и контролира изпълнението на решенията на Съвета.
5.Определя служителите от Областна администрация Ямбол, които да подпомагат и осигуряват административно и организационно-технически работата на Съвета.
Чл. 12. Заместник–председателят изпълнява функциите по чл. 11 при отсъствие на председателя, както и по преценка на самия председател.
Чл. 13. За изпълнението на отделни задачи с решение на Обществения съвет могат да бъдат създавани временни или постоянни комисии или работни групи. В работата им с оглед експертното и техническото подпомагане на комисиите (групите), след решение на Обществения съвет, могат да бъдат привлечени служители от ведомствата и организациите, представени в Съвета.
Чл. 14. (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) /1/ За осъществяване на своята дейност Общественият съвет провежда заседания.
/2/ Заседанията са редовни и извънредни.
/3/ Редовните заседания се провеждат не по-малко от два пъти в съответната календарна година.
/4/ Извънредното заседание на Обществения съвет може да бъде свикано от председателя или зам.-председателя или по предложение на 1/3 от неговите членове, ако важни обстоятелства налагат това.
/5/ (нова, доп. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) По решение на председателя или зам.-председателя, заседанията на Съвета могат да се провеждат неприсъствено. В този случай решенията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета.
Чл. 15. /1/ Заседанията се провеждат по предварително изготвен дневен ред, който се предоставя на членовете на Обществения съвет не по-късно от 7 дни преди заседанието, ако същото е редовно.
/2/ При извънредни заседания дневният ред се изпраща на членовете на Обществения съвет не по-късно от 3 работни дни преди датата на провеждане на заседанието. В същия срок при редовни заседания председателят, заместник–председателят и всеки член на Съвета може да направят предложение за включване за разглеждане на въпроси в дневния ред. Направените предложения се докладват от Председателя или Зам.-председателя и се включват в дневния ред на заседанието след решение на Съвета.
Чл. 16. /1/ Заседанията на Обществения съвет се провеждат в сградата на Областна администрация гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов ” № 18.
/2/ При наличие на важни обстоятелства или с оглед на въпросите, включени в дневния ред за разглеждане и обсъждане, по решение на председателя или зам.-председателя, заседанията могат да бъдат проведени и на друго място.
Чл. 17. /1/ Заседанията на Съвета са закрити.
/2/ Всеки член на Съвета участва лично в заседанията, като по изключение може да бъде представляван в работата на Обществения съвет от друго лице от съответното ведомство, респ. организация, упълномощено от неговия ръководител.
/3/ Освен членовете на Съвета на заседанието присъства/т/ и определен/и/ от Председателя или Зам.-председателя служител/и/ от Областна администрация - Ямбол, подпомагащ/и/ дейността на Обществения съвет.
/4/ За участие в заседанията на Съвета, във връзка с разглеждането на конкретни въпроси, могат да бъдат канени и други длъжностни лица или експерти. Същите участват в разглеждането и обсъждането на съответните въпроси, без право на глас.
Чл. 18. (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Заседанията на Обществения съвет се провеждат, ако присъстват повече от ½ от неговите членове, респ. техните представители.
Чл. 19. /1/ В изпълнение на своите задачи Общественият съвет приема решения.
/2/ (изм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.) Решенията се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от повече от половината от присъстващите.
/3/ (отм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.)
/4/ (отм. с решение по т. 1 от заседание, проведено на 27.03.2019 г.)
Чл. 20. /1/ За всяко заседание на Съвета се съставя протокол със списък на присъстващите, който се подписва от председателя и секретаря.
/2/ В протокола се отразяват проведените обсъждания по въпросите от дневния ред и взетите решения, като се прилагат документите, разгледани на заседанието и съответните уведомителни писма (при упълномощено участие на друго лице (представител) от съответното ведомство, респ.организация).
Чл. 21. Информирането на обществеността за работата на Съвета става след съгласуване с председателя или зам.-председателя на Съвета.
     Чл. 22. Членовете на Обществения съвет, служителите от Областна администрация - Ямбол, подпомагащи неговата дейност и всички поканени да присъстват лица, са длъжни да опазват тайната и да не разпространяват информацията и данните, станали им известни при и във връзка с работата на Съвета.

РАЗДЕЛ ІV.
АДМИНИСТРАТИВНО И ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Чл. 23. Административно и организационно–техническо обслужване на Съвета се осигурява от Областна администрация - Ямбол.
Чл. 24. /1/ По предложение на Председателя се определя Секретар – служител от Областна администрация - Ямбол.
/2/ Секретарят на Съвета:
1.Изготвя и представя за утвърждаване от Председателя и Зам.-председателя проектодневен ред за заседанията;
2.Подготвя материалите за заседанията на Съвета;
3.Организира, осигурява и обезпечава информационно, документално и технически провеждането на заседанията;
4.Ръководи, координира и контролира дейността на служителите от Областна администрация - Ямбол, подпомагащи работата на Съвета.
5.Уведомява членовете на Съвета за датата, мястото и дневния ред на заседанията;
6.За всяка календарна година води входящ дневник на постъпилите и внесени за разглеждане в Съвета жалби и сигнали за прояви на корупция;
7.Води регистър на приетите от Обществения съвет решения;
8.Изпълнява и други задачи, свързани с организацията и провеждането на заседанията на Съвета и неговата дейност, възложени му от Председателя, респ. Зам.-председателя.
/3/ Секретарят не е член на Обществения съвет. Той участва в заседанията на Съвета със съвещателен глас.
 


ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, АНАЛИЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ЗА ПРОЯВИ НА КОРУПЦИЯ

Чл. 1. Настоящите правила регламентират процедурата за разглеждане, проверка, анализ и предприемане на действия от Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Ямбол, във връзка с подадени сигнали и жалби за прояви на корупция.

Чл. 2. /1/ На разглеждане от Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, наричан за краткост “Обществения съвет” или “Съвета”, подлежат:

1.Жалби и сигнали, подадени в Областна администрация - Ямбол, чрез нарочно създадената пощенска кутия за сигнали и жалби на гражданите за прояви на корупция;

2.Жалби и сигнали, получени в други ведомства, разглеждането, произнасянето и предприемането на действия, по които не е от компетентността на съответното учреждение, и ръководителят на което е входирал същите за разглеждане от Съвета;

3.Жалби и сигнали, постъпили в неправителствени и обществени организации, в средствата за масово осведомяване, и ръководителят на които е входирал същите за разглеждане от Съвета.

4.Жалби и сигнали, постъпили във ведомства, неправителствени и обществени организации, в средствата за масово осведомяване, ръководителят на които е член на Съвета и е входирал същите за разглеждане от Съвета.

/2/ Жалбите и сигналите по ал. 1, т. 2, се предоставят за разглеждане от Обществения съвет, по преценка на ръководителя на ведомството, в което са постъпили, в зависимост от предмета и изложените твърдения за корупционни прояви, а тези по т.3 по преценка на Председателя или на Зам.-председателя на Съвета.

Чл.3. Сигналите и жалбите за прояви на корупция по чл. 2 се разглеждат на редовните заседания на Съвета.

Чл.4. До 5-то число на всеки месец, подадените в Областна администрация - Ямбол жалби и сигнали се предоставят на Секретаря на Обществения съвет. В същия срок се изпращат жалбите и сигналите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 3.

Чл.5. /1/ Подадените или изпратени жалби и сигнали, съдържащи твърдения за корупционни прояви, се завеждат и входират от Секретаря на Обществения съвет.

/2/ На входиране и задължително разглеждане /проверка/ подлежат само жалби и сигнали с посочен подател и адрес за кореспонденция.

Чл. 6. /1/ Анонимните жалби и сигнали се входират, като същите се предоставят на председателя или зам.-председателя, които ги докладват на заседанието на Съвета.

/2/ Анонимните жалби и сигнали подлежат на разглеждане.

Чл. 7. /1/ На всяко заседание се разглеждат жалби и сигнали, постъпили до края на месеца, предхождащ заседанието.

/2/ По преценка на Председателя или на Зам.-председателя на Съвета, до някой /някои/ от членовете, може да бъде изпратено копие от жалбата, с оглед извършване на предварителна проверка, представяне на писмено становище, документи и пр.

/3/ Според предмета на жалбата /сигнала/ Председателят или Зам.-председателят на Съвета може да поканят на заседанието и длъжностни лица, извън състава на Съвета. Участието на последните при разглеждането и обсъждането на съответната жалба /сигнал/ се извършва съобразно приетите Правила за функциите, дейността и организацията на работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

Чл. 8 /1/ Всяка жалба, респ. сигнал, включени за разглеждане в дневния ред на заседанието, се докладва от секретаря на Съвета, с посочване на подателя и лицето, за което са изложени твърдения за корупционни прояви, както и резюме на съдържанието на сигнала /жалбата/.

/2/ В случаите на извършени предварителни проверки по чл. 7, ал.2, се докладва за резултатите от същите.

Чл. 9. Копия на внесените за разглеждане сигнали и жалби, ведно с придружаващите ги документи /при наличие на такива/; представените документи и писмени становища от извършените предварителни проверки, се предоставят на всеки участващ в заседанието член на Съвета, респ. на упълномощения представител.

Чл. 10. /1/ По всяка от внесените за разглеждане жалби /сигнали/, след запознаване с представените документи и въз основа на извършена преценка от фактическа и правна страна на изложените твърдения, Съветът се произнася с решение.

/2/ С решението по ал. 2 Общественият съвет може:

а) Да изпрати по компетентност жалбата /сигнала/ за проява на корупция;

б) Да изиска извършването на проверка от компетентните органи по изложените в жалбата /сигнала/ твърдения;

в) Да изиска информация и документи, освен ако същите не представляват държавна, служебна или търговска тайна по смисъла на ЗЗКИ, респ. на Търговския закон, във връзка с разглеждането на постъпилите жалби и сигнали и извършването на проверки по тях;

г) Да приключи преписката с уведомяване на жалбоподателя за установените обстоятелства;

д) Да изпрати жалбата /сигнала/ по компетентност до Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет;

е) Да изиска извършването на други действия и вземането на съответните мерки, в зависимост от предмета на жалбата /сигнала/ и спецификата на всеки конкретен случай на твърдения за корупционна проява;

ж) Да не разглежда по същество жалби или сигнали от едно и също лице по вече представени от него твърдения, които са постъпили повторно и вече е взето решение на Съвета за приключване на преписката.

/3/ В случаите по чл. 2, б.”а” и б.”б”, компетентният орган, до който е изпратена жалбата /сигнала/ или на който е възложено извършването на проверка, следва да уведоми писмено Съвета за резултатите, след приключване на съответното производство /проверка/.

/4/ Решение за приключване на преписката по чл. 2, б.”г”, Общественият съвет приема, когато са установени и проверени всички факти и обстоятелства по изложените в жалбата /сигнала/ твърдения. В този случай жалбоподателят се уведомява за констатираното. Въз основа на решението секретарят на Съвета изготвя обоснован писмен отговор, съгласуван с Председателя или Зам.-председателя на Съвета.

Чл. 11. Въз основа на извършен анализ на постъпилите и разгледани жалби /сигнали/, Общественият съвет:

1. Разработва и предлага мерки за предотвратяване и ограничаване на потенциалните възможности за възникване на корупционни ситуации;

2. Предлага извършването на конкретни действия от страна на компетентните органи съобразно нормативно установените им правомощия за превенция, ограничаване и управление на рисковете от злоупотреби и корупция.

Чл. 12. /1/ Председателят, зам.-председателят и членовете на Съвета, служителите от Областна администрация - Ямбол, подпомагащи неговата дейност, както и всички поканени да присъстват лица, са длъжни, до окончателното приключване на преписката по разглеждане на жалбата /сигнала/ за прояви на корупция, да не разпространяват информация и данни станали им известни при и по повод работата на Обществения съвет, относно жалбоподателя и лицето, чиито действия са предмет на сигнала, с оглед ненакърняване правата и свободите на гражданите.

/2/ Официална информация и данни относно работата на Съвета във връзка с разглеждането на жалби /сигнали/ за корупционни прояви и взетите решения, се предоставя на средствата за масово осведомяване, доколкото това няма да попречи или възпрепятства извършването на последващи действия и мерки и не представлява защитена от закона тайна.

/3/ Информирането на обществеността за работата на Съвета, както и поместването на информация в интернет страницата на Областна администрация - Ямбол, става след съгласуване с председателя или зам.-председателя на Съвета.

Настоящата процедура е приета с Решение от 02.11.2009г. на редовно събрание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ямбол.


ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

> Чрез деловодство в Областна администрация

> Чрез кутията поставена във фоайето на Областна администрация

> На безплатен телефон: 0800 11 911

или ТУК >>


 

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - ЯМБОЛ

 

 
ПЛАН - ПРОГРАМА
за работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията — Ямбол (Съвета) за 2011 година

         Настоящият документ се приема с гласуване от членовете на Съвета, като мерките в публичната среда през 2011 г. са реално постижими и някои от тях вече са предприети от институциите в Област Ямбол. Дейностите, заложени в него са фокусирани върху превантивните антикорупционни инициативи. Предвид това, че някои от тези дейности изискват финансов ресурс, а Съветът няма собствено финансиране, в тази насока да се търсят възможностите на отделните институции за кандидатстване по бъдещи европейски програми.

Съветът    планира    следните    конкретни     задачи    със съответните отговорници и срокове за изпълнение:

I. ПОЛИТИКА НА ПРОЗРАЧНОСТ И ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ
 
1.1. Антикорупционно взаимодействие с местната власт
, кметовете на Общини,  кметове на кметства, председатели на Общински съвети на територията на областта и общински обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията.

Срок: Постоянен, Отговаря: Нели Кадиева, Зам.  Председател на ООСППК и кметове

1.2. Антикорупционно сътрудничество с областните структури на синдикалните и работодателски организации, с цел синхронизиране на политики и съвместните действия по предотвратяването на корупционни практики и обмен на информация;

Срок: Постоянен, Отговаря: Нели Кадиева, Зам. Председател на  ООСППК, представители на синдикати и работодателски организации

1.3. Актуализация на Списъка на административните услуги, извършвани в съответната администрация и съответните административни такси.

 Срок: Постоянен, Отговаря: Таня Димитрова,   Председател на ООСППК и кметовете на петте общини в Област Ямбол.

1.4. Организиране и провеждане на информационни кампании с цел подобряване информираността на обществото за работата на регионалните административни структури, запознаване с правата и задълженията им като граждани, включващи прояви на гражданска позиция за нетърпимост към корупционни прояви.

Срок: Постоянен, Отговаря: Таня Димитрова,  Председател на ООСППК и кметовете на петте общини в Област Ямбол, директор на Областна дирекция на МВР - Ямбол, Регионален инспекторат по образованието.

1.5.Повишаване на информираността на служителите в различните администрации в област Ямбол по въпросите за превенция и противодействие на корупцията.

Срок: Постоянен, Отговаря: Всички членове на съвета.

1.6. Антикорупционна информационна кампания, чрез организиране на кръгла работна маса под надслов:„Засилване на гражданския контрол върху институциите, чрез партньорството  между  медии и НПО-2011”. Водещо място в кампанията се отрежда на структурите на гражданското общество, бизнес организациите и с активното участие на медиите с под дейност:

1.6.1. Организиране и провеждане на 1-ви антикорупционен обществен форум: „Засилване на гражданския контрол върху институциите, чрез партньорството между  медии и НПО”

Срок: м. ноември 2011 г., Отговаря:Станислава Иванова, секретар на ООСППК  

 1.7. Участие и съдействие за организиране на обучения, обмяна на опит и инициативи за превенция и противодействие на корупцията.

Срок: Постоянен, Отговаря: Всички членове на съвета

II. ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ

2.1. Взаимодействие и обратна връзка с ръководителите на регионалните териториалните звена и координиране на въвеждането на системи за вътрешен административен  контрол и повишаване на информационната сигурност.

Срок: Постоянен, Координира действията: Нели Кадиева, Зам.  Председател на ООСППК


2.2. Участие на членовете на ООСППК и ръководители на териториални звена на изпълнителната власт и представители на областните структури на синдикатите в обучения и форуми, с цел повишаване на капацитета по превенция на корупция и предотвратяване на конфликт на интереси.

Срок: Постоянен, Отговаря: всички членове на Съвета

III. ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3.1.Взаимодействие с Президентство, Народно събрание, министерствата и инспекторатите при министерствата по антикорупционна проблематика. Информиране и обмен на информация.

Срок: Постоянен, Отговаря: Таня Димитрова, Председател на ООСППК

3.2.Обмен на информация между членовете на ООСППК и ръководителите на териториално изнесените структури за резултати от проверки по сигнали за корупционно поведение на служители.

Срок: Постоянен, Отговаря: Всички членове на ООСППК

3.3. Приемна за граждани на територията на петте общини на Областния управител в качеството му на Председател на Областния обществен съвет за превенция на корупцията, народни представители и членове на ООСППК- Област Ямбол.

Срок: Постоянен по график,  Отговаря: Таня Димитрова, Председател на ООСППК

 IV. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

4.1. Международен обмен и сътрудничество, с цел изучаване и прилагане на антикорупционни практики в дейността на администрацията и териториалните звена на изпълнителната власт. Участие на членове на ООСППК в международни антикорупционни форуми, инициативи и обучителни курсове. Организиране на информационни дни за представяне на международни антикорупционни практики.

 Срок: Постоянен,  Отговаря: Таня Димитрова,  Председател на ООСПК

Настоящата План-Програма за 2011 г. е приета на  редовно заседание на ООСППК-Област Ямбол, проведено  на 13.06.2011 г.


ПЛАН - ПРОГРАМА
за работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията — Ямбол за 2012 година

< ИЗТЕГЛИ >


ПЛАН - ПРОГРАМА
за работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията — Ямбол за 2018 година

< ИЗТЕГЛИ >


ПЛАН - ПРОГРАМА
за работа на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията — Ямбол за 2019 година

< ИЗТЕГЛИ >РЕШЕНИЯ

      


ОБОБЩЕН ДОКЛАД
за постъпилата информация от териториалните звена нa изпълнителната власт и общините в област Ямбол за постъпили сигнали за корупция и за извършен
преглед и актуализация на вътрешни правила, процедури и други в съответствиес действащото законодателство през 2018 г.

< ИЗТЕГЛИ >


Годишен доклад за 2014 г. от териториалните звена и общински администрации на територията на област Ямбол за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия.

< ИЗТЕГЛИ >

Последна промяна (Понеделник, 16 Ноември 2020 17:16)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?