Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Проекти на Областна администрация Ямбол
Съдържание
ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
ПРОЕКТИ ПО ''КРАСИВА БЪЛГАРИЯ''
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация - Ямбол с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на работната среда” по Програма “Красива България”
• “Ремонт на обект с обществена значимост – сграда на Областна администрация – Ямбол и създаване на достъпна среда за хора с увреждания” по “Красива България”
• „Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – административна сграда на Областна администрация Ямбол”
ПРОЕКТИ ПО ''ПРОГРАМА ЗА ТГС''
• “GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин”
• “CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията”
ПРОЕКТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
• “Възможност за професионално и кариерно развитие чрез приспособена и оборудвана работна среда” към Министерство на труда и социалната политика - Агенция за хората с увреждания
• “Създаване на подходяща и здравословна работна среда на лице с трайни увреждания” към Министерство на труда и социалната политика - Агенцията за хора с увреждания
ПРОЕКТИ КЪМ ПУДООС
• “Воден туризъм по средното течение на река Тунджа” към ПУДООС
• Възстановяване и развитие на екомаршрут “Люляците” към ПУДООС
ПРОЕКТИ ПО ОПАК
• “Партньорство за развитие” по ОПАК
• Проект “Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по по Оперативна програма “Административен капацитет”
• Проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на областна администрация Ямбол” - ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд; приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13
ДРУГИ ПРОЕКТИ
• Практическо обучение за специалисти от Югоизточен планов регион за разработване на проекти и общински стратегии за социално икономическо развитие
• “Европейски дни в Югоизточна България”, Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС
Всички страници

 

“CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията” – Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция, приоритетна ос 2: Повишаване качеството на живот, мярка 2.2: Изграждане на капацитет за устойчиво използване на природните ресурси и културното и историческо наследство.

Период на изпълнение: 12 месеца

Цел на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши информираността и да се популяризира историческото и природно наследство в трансграничния регион Ямбол – Одрин, използвайки средствата на фотографията. Така природата и историята ще бъдат използвани по най-добър начин като инструмент и възможност за популяризиране на местните идентичности и сближаване между хората.
Партньори: Водеща организация по проекта е Областна администрация  - Ямбол, а Областна дирекция по култура и туризъм на провинция Одрин, Турция е партньор по него.
Планирани дейности:
1.    Провеждане на международен фотографски семинар и фото пленер в област Ямбол, и Международен фотографски семинар и фото пленер в област Одрин, Турция.
2.    Изработване на Фотоалманах «Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията» .
3.    Международна фото изложба в гр. Ямбол и в Одрин, в която се очаква да вземат участие 30 фотографи от двата региона.
4.    Интернет сайт, който ще съдържа информация за проекта, фотогалерия със снимките, направени по време на международния фото пленер, както и видео секция.
Очаквани резултати:
•    Изграден капацитет чрез обмяна на ноу-хау и опит между институции от двете страни на границата и фотографската общност от трансграничния регион относно природа, култура и история;
•    Промотиране на природните, културни и исторически ресурси на региона;
•    Повишено познаване сред широката общественост /в региона и извън него/ за историческото и природно наследство на трансграничния регион Ямбол – Одрин, използвайки възможностите на фотографията.Последна промяна (Петък, 20 Юни 2014 13:07)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?