Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - Правилник
Съдържание
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Правилник
Информация и решения
Планове и стратегии
Всички страници

 

ПРАВИЛНИК
за устройство и организация на дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при Областна администрация – гр. Ямбол

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси при Областна администрация – гр. Ямбол, наричан по-нататък „Областен съвет”, е консултативен и координиращ орган, който подпомага Областния управител на област Ямбол в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и демографските въпроси на територията на областта.

(2) Областният съвет съдейства за сътрудничеството и осъществява координация между държавните органи, органите на местно самоуправление и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, работещи в областта на междуетническите отношения и демографското развитие.

Чл. 2. Областният съвет осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

1. гарантиране на правото на човешко развитие;

2. запазване и укрепване на етническата толерантност;

3. анализиране на възникнали на територията на областта междуетнически и етносоциални конфликти и предприемане на действия за недопускането им;

4. създаване и развиване на условия за принадлежащите към етническите малцинства български граждани на територията на областта да поддържат и развиват културата си и да съхраняват елементите на своята идентичност – религия, език, традиции, културна идентичност;

5. утвърждаване на пълно равенство между българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства и тези от мнозинството във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот;

6. постигане на устойчиво и хармонично демографско развитие на територията на областта въз основа на приети правителствени програми и стратегии;

7. осигуряване на взаимна връзка и координация между политиката за населението и политиката за устойчиво развитие в областта на здравеопазването, образованието и науката, културата, спорта, закрилата на българското духовно пространство, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, регионалното развитие и благоустройство, околната среда, развитието на човешките ресурси, закрилата на детето, закрилата на семейството, гарантирането на равенството между половете, поощряването на младежта, интеграцията на хората с увреждания, интеграцията на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и тези от мнозинството;

8. осигуряване спазването на произтичащи от международните договори, по които Република България е страна, задължения относно правата на принадлежащите към етнически малцинства български граждани в териториалните граници на област Ямбол.

Чл. 3 . При изпълнение на своята дейност Областни ят съвет си сътрудничи със:

1. Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет ;

2. съвети те по етнически и демографски въпроси към общините на територията на област Ямбол;

3. органите на местно самоуправление , както и с други държавни органи ;

4. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека или на демографското развитие;

5. висши училища, научни институти и други организации;

6. аналогични структури в други държави и международни организации .

Чл. 4. Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси при Областна администрация – гр. Ямбол:

1. координира своята работа със секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси;

2. приема и координира изпълнението на областни стратегии и програми по етнически и демографски въпроси;

3. обсъжда други въпроси, свързани с междуетнически отношения, защита правата на българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства и тяхната интеграция в обществото, както и с демографски процеси на територията на областта;

4. обсъжда и приема становища по проекти на законови и подзаконови нормативни актове във връзка с предмета на своята дейност;

5. обсъжда и приема решения по текущи въпроси от взаимен интерес за неговите членове; обсъжда предложения за нови членове на Съвета;

6. обобщава предоставената му от Общинските съвети за сътрудничество по етническите и демографски въпроси информация за тяхната дейност;

7. изготвя тримесечен доклад за дейността си и го предоставя на секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет.

 

ГЛАВА ВТОРА

СТРУКТУРА И СЪСТАВ

 

Чл. 5 . (1) Областният съвет се състои от председател , зам.председател секретар и членове.

(2) Председател на Областния съвет е Област е н управител на област Ямбол,а зам.председател-зам.областен управител.

( 3 ) Секретар на областния съвет е експерт по етническите и демографските въпроси при Областна администрация - Ямбол .

( 4 ) Членове на областния съвет са:

1. ръководители на териториални звена на централната изпълнителна власт в областта - регионалния инспекторат по образование; регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве; регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите; регионалната дирекция за национален строителен контрол; регионалната служба по заетостта; регионалната дирекция за социално подпомагане; териториалното статистическо бюро; областна дирекция "Полиция"; областна дирекция "Земеделие и гори" и други, имащи отношение към дейността на областния съвет;

2. заместник-кметовете, отговарящи по етническите и демографските въпроси в общините на територията на област Ямбол ;

3. представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, имащи уставни цели и най-малко двегодишна активна общественополезна дейност, съответстваща на целите по чл. 2 . Представител може да бъде само пълнолетен български гражданин, който не е осъждан.

( 5 ) Юридическите лица по т. 3 на предходната алинея, желаещи да бъдат представлявани в Областния съвет, подават заявление в свободен текст до неговия Председател, към ко е то прилагат копия на съдебно решение за регистрация, устав, декларация за данъчна регистрация, карта за БУЛСТАТ и кратко описание на дейността си. Заявленията се разглеждат от Председателя на Областния съвет и се внасят за обсъждане в Областния съвет.

Чл. 6. Ал.1. Председателят на Областния съвет:

1. определя със заповед поименния състав на Областния съвет;

2. представлява Областния съвет;

3. насрочва и ръководи заседанията и работата на Областния съвет;

4. контролира изпълнението на решенията на Областния съвет;

5. отправя покани за участие в работата на Областния съвет на представители на държавни органи, местни органи и организации извън състава му,имащи отношение към неговата дейност.

Чл.6, ал.2 В отсъствието на председателя ,неговите правомощия се изпълняват от зам.председателя

Чл. 7. Секретарят на Областния съвет:

1. организира подготовката и провеждането на заседанията;

2. изготвя протоколите от заседанията;

3. организира и координира изпълнението на решенията на съвета и необходимия обмен на информация между заинтересованите страни;

4. подпомага Председателя в неговата работа;

5. съхранява документацията на съвета;

6. организира работата на работните групи и другите помощни звена, създадени към съвета;

7. подава периодично информация, с цел актуализиране на Регистъра на националните и териториални структури, работещи по етническите и демографски въпроси.

Чл. 8. (1) Членовете на Областния съвет:

1. участват в заседанията на Областния съвет и внасят за включване в дневния ред разглеждането на въпроси, свързани с неговата дейност;

2. осигуряват необходимата за дейността на Областния съвет информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност.

(2) При промяна в обстоятелствата членовете на Областния съвет са длъжни в едномесечен срок от възникване на съответното обстоятелство писмено да уведомят Председателя за настъпилата промяна.

Чл. 9 . Към Областния съвет могат да се създават работни групи и други помощни звена, които да го подпомагат при осъществяване на дейността му.

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 10. (1) Областният съвет се свиква на заседание не по-малко от веднъж на 3 месеца от Председателя или по искане най-малко на една трета от членовете.

(2) Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на Областния съвет най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието. Не по-късно от 3 работни дни преди заседанието, участниците потвърждават присъствието си. В същия срок /3 работни дни преди заседанието/ всеки член може да внася мотивирани предложения за промени в дневния ред, който се гласува на съответното заседание.

(3) Заседанията на Областния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се приемат с обикновено мнозинство /петдесет процента плюс един/ от присъстващите на заседанието членове.

(4) За всяко заседание на Областния съвет се съставя протокол, в който се отразяват разгледаните въпроси, приетите решения и изразените становища. Протоколът се подписва от председателя,зам.председателя секретаря и от всички членове на съвета.

Чл. 1 1. Организационно-техническото обслужване на дейността на Областния съвет се осигурява от Областна администрация – гр. Ямбол.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящият правилник влиза в сила след утвърждаването му от Областния управител на Област Ямбол.

 

 Последна промяна (Петък, 03 Април 2020 13:45)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?