Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Съдържание
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Правилник
Информация и решения
Планове и стратегии
Всички страници

СЪСТАВ

Председател: Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол

Заместник- председател: Стойка Димитрова – заместник областен управител на област Ямбол

Секретар: Цветелина Калчева – специалист при Областна администрация Ямбол

Членове:

1.Неда Бъчварова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ при община  Ямбол
2.Татяна Стоянова – началник отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ в община Тунджа
3.Венета Димитрова  – секретар на община Елхово
4.Живка Йорданова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ в община Стралджа
5.Ана Минчева – представител на община Болярово
6.Петко Петков – инспектор в отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР Ямбол
7.Ваня Димитрова  –  старши експерт в  РУО Ямбол
8.д-р Зоя Кривошиева – директор дирекция „Медицински дейности“ РЗИ Ямбол
9.Красимира Георгиева – главен експерт в отдел “Статистически изследвания“ Ямбол на ТСБ - Югоизток
10.Стоян Кунев –  директор на ОД „Земеделие”  Ямбол
11.Теменужка Юрукова  – главен експерт „Социално подпомагане“ при РД „Социално подпомагане” Ямбол
12.Злати Христов – представител  на РИОСВ Стара Загора
13.Кремена Коларова – старши инспектор в РДНСК Ямбол
14.Цветан Съйков – ръководител отдел „Продажби“ при ВиК ЕООД Ямбол
15.Кина Асенова – здравен медиатор, представител на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” Ямбол


 

ПРАВИЛНИК
за устройство и организация на дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при Областна администрация – гр. Ямбол

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси при Областна администрация – гр. Ямбол, наричан по-нататък „Областен съвет”, е консултативен и координиращ орган, който подпомага Областния управител на област Ямбол в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и демографските въпроси на територията на областта.

(2) Областният съвет съдейства за сътрудничеството и осъществява координация между държавните органи, органите на местно самоуправление и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, работещи в областта на междуетническите отношения и демографското развитие.

Чл. 2. Областният съвет осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

1. гарантиране на правото на човешко развитие;

2. запазване и укрепване на етническата толерантност;

3. анализиране на възникнали на територията на областта междуетнически и етносоциални конфликти и предприемане на действия за недопускането им;

4. създаване и развиване на условия за принадлежащите към етническите малцинства български граждани на територията на областта да поддържат и развиват културата си и да съхраняват елементите на своята идентичност – религия, език, традиции, културна идентичност;

5. утвърждаване на пълно равенство между българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства и тези от мнозинството във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот;

6. постигане на устойчиво и хармонично демографско развитие на територията на областта въз основа на приети правителствени програми и стратегии;

7. осигуряване на взаимна връзка и координация между политиката за населението и политиката за устойчиво развитие в областта на здравеопазването, образованието и науката, културата, спорта, закрилата на българското духовно пространство, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, регионалното развитие и благоустройство, околната среда, развитието на човешките ресурси, закрилата на детето, закрилата на семейството, гарантирането на равенството между половете, поощряването на младежта, интеграцията на хората с увреждания, интеграцията на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и тези от мнозинството;

8. осигуряване спазването на произтичащи от международните договори, по които Република България е страна, задължения относно правата на принадлежащите към етнически малцинства български граждани в териториалните граници на област Ямбол.

Чл. 3 . При изпълнение на своята дейност Областни ят съвет си сътрудничи със:

1. Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет ;

2. съвети те по етнически и демографски въпроси към общините на територията на област Ямбол;

3. органите на местно самоуправление , както и с други държавни органи ;

4. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека или на демографското развитие;

5. висши училища, научни институти и други организации;

6. аналогични структури в други държави и международни организации .

Чл. 4. Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси при Областна администрация – гр. Ямбол:

1. координира своята работа със секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси;

2. приема и координира изпълнението на областни стратегии и програми по етнически и демографски въпроси;

3. обсъжда други въпроси, свързани с междуетнически отношения, защита правата на българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства и тяхната интеграция в обществото, както и с демографски процеси на територията на областта;

4. обсъжда и приема становища по проекти на законови и подзаконови нормативни актове във връзка с предмета на своята дейност;

5. обсъжда и приема решения по текущи въпроси от взаимен интерес за неговите членове; обсъжда предложения за нови членове на Съвета;

6. обобщава предоставената му от Общинските съвети за сътрудничество по етническите и демографски въпроси информация за тяхната дейност;

7. изготвя тримесечен доклад за дейността си и го предоставя на секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет.

 

ГЛАВА ВТОРА

СТРУКТУРА И СЪСТАВ

 

Чл. 5 . (1) Областният съвет се състои от председател , зам.председател секретар и членове.

(2) Председател на Областния съвет е Област е н управител на област Ямбол,а зам.председател-зам.областен управител.

( 3 ) Секретар на областния съвет е експерт по етническите и демографските въпроси при Областна администрация - Ямбол .

( 4 ) Членове на областния съвет са:

1. ръководители на териториални звена на централната изпълнителна власт в областта - регионалния инспекторат по образование; регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве; регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите; регионалната дирекция за национален строителен контрол; регионалната служба по заетостта; регионалната дирекция за социално подпомагане; териториалното статистическо бюро; областна дирекция "Полиция"; областна дирекция "Земеделие и гори" и други, имащи отношение към дейността на областния съвет;

2. заместник-кметовете, отговарящи по етническите и демографските въпроси в общините на територията на област Ямбол ;

3. представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, имащи уставни цели и най-малко двегодишна активна общественополезна дейност, съответстваща на целите по чл. 2 . Представител може да бъде само пълнолетен български гражданин, който не е осъждан.

( 5 ) Юридическите лица по т. 3 на предходната алинея, желаещи да бъдат представлявани в Областния съвет, подават заявление в свободен текст до неговия Председател, към ко е то прилагат копия на съдебно решение за регистрация, устав, декларация за данъчна регистрация, карта за БУЛСТАТ и кратко описание на дейността си. Заявленията се разглеждат от Председателя на Областния съвет и се внасят за обсъждане в Областния съвет.

Чл. 6. Ал.1. Председателят на Областния съвет:

1. определя със заповед поименния състав на Областния съвет;

2. представлява Областния съвет;

3. насрочва и ръководи заседанията и работата на Областния съвет;

4. контролира изпълнението на решенията на Областния съвет;

5. отправя покани за участие в работата на Областния съвет на представители на държавни органи, местни органи и организации извън състава му,имащи отношение към неговата дейност.

Чл.6, ал.2 В отсъствието на председателя ,неговите правомощия се изпълняват от зам.председателя

Чл. 7. Секретарят на Областния съвет:

1. организира подготовката и провеждането на заседанията;

2. изготвя протоколите от заседанията;

3. организира и координира изпълнението на решенията на съвета и необходимия обмен на информация между заинтересованите страни;

4. подпомага Председателя в неговата работа;

5. съхранява документацията на съвета;

6. организира работата на работните групи и другите помощни звена, създадени към съвета;

7. подава периодично информация, с цел актуализиране на Регистъра на националните и териториални структури, работещи по етническите и демографски въпроси.

Чл. 8. (1) Членовете на Областния съвет:

1. участват в заседанията на Областния съвет и внасят за включване в дневния ред разглеждането на въпроси, свързани с неговата дейност;

2. осигуряват необходимата за дейността на Областния съвет информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност.

(2) При промяна в обстоятелствата членовете на Областния съвет са длъжни в едномесечен срок от възникване на съответното обстоятелство писмено да уведомят Председателя за настъпилата промяна.

Чл. 9 . Към Областния съвет могат да се създават работни групи и други помощни звена, които да го подпомагат при осъществяване на дейността му.

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 10. (1) Областният съвет се свиква на заседание не по-малко от веднъж на 3 месеца от Председателя или по искане най-малко на една трета от членовете.

(2) Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на Областния съвет най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието. Не по-късно от 3 работни дни преди заседанието, участниците потвърждават присъствието си. В същия срок /3 работни дни преди заседанието/ всеки член може да внася мотивирани предложения за промени в дневния ред, който се гласува на съответното заседание.

(3) Заседанията на Областния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се приемат с обикновено мнозинство /петдесет процента плюс един/ от присъстващите на заседанието членове.

(4) За всяко заседание на Областния съвет се съставя протокол, в който се отразяват разгледаните въпроси, приетите решения и изразените становища. Протоколът се подписва от председателя,зам.председателя секретаря и от всички членове на съвета.

Чл. 1 1. Организационно-техническото обслужване на дейността на Областния съвет се осигурява от Областна администрация – гр. Ямбол.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящият правилник влиза в сила след утвърждаването му от Областния управител на Област Ямбол.

 

 


 

ИНФОРМАЦИЯ И РЕШЕНИЯ

 

ноември 2009

1. Организиране ежемесечни срещи с представители на общините, ВиК и лидери на ромските организации за създаване на работещ механизъм за събираемост на стари дължими и текущи сметки за вода.

2.Съдействие от ОДП при спиране на водоснабдяването на нередовните платци.

3. Извеждане от общински жилища при над 3 месечни задължения за вода, като съвместна дейност между общините и ВиК.

4. Поддържане на доброто състояние на вътрешната ВиК инсталация в общинските имоти,предоставени за обитаване с цел икономия на вода.

5. Периодично разглеждане на резултатите от взетите решения на заседания на съвета.

 

03.06.2011 г
Дневен ред:
1.Мерки по изпълнението на дейностите на Чешкото представителство на десетилетието на ромското включване
2.Информация за предприетите мерки по събиране на просрочени задължения от нередовни потребители от м.юни 2010г до м. май 2011 г
3.Разни
Приети решения на заседанието:
1.Срока за подаване на отчетите на общинските комисии по ЕДВ за 2010г да бъде 15 юни 2011г
 
2.Приема предприетите мерки и отчетната дейност на общините по линия на десетилетието на ромското включване за периода
 
3.Приема отчета на г-н Радев за посоченият период по т.2
 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ - ОБЛАСТ ЯМБОЛ 2012 Г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 - 2020)

Последна промяна (Петък, 03 Април 2020 13:45)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?