Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областна транспортна комисия - Правила за работа
Съдържание
Областна транспортна комисия
Правила за работа
Заседания
Областна транспортна схема- област Ямбол
Всички страници

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
 ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


  Чл.1. Правилникът урежда структурата, организацията и дейността на Областна транспортна комисия, наричана за краткост  „комисията“.
 Чл.2. Дейността на комисията се осъществява при спазване принципите на законност, йерархичност при прилагане на нормативните актове, добросъвестност и справедливост.
Чл. 3. Комисията по чл. 1 е постоянно действащ орган към Областния управител в изпълнение на функциите и задачите, определени в Наредба № 2/15.03.2002г. за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, както и в други нормативни документи.


РАЗДЕЛ ІІ
СЪСТАВ И СТРУКТУРА


Чл. 4.(1) Комисията се създава със Заповед на Областния управител и се състои от председател, секретар и членове. Поименният състав се определя от ръководителите на съответните институции/организации.
(2) Председател на комисията е ресорен заместник областен управител.
(3) Секретар на комисията е служител на Областна администрация – Ямбол, който е без право на глас.
(4) Членове на комисията са:
1. Представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
2. Представител на Изпълнителна агенция „ Железопътна администрация”;
3. Представители на общинските администрации;
4. Представител на Областно пътно управление;
5. Представители на Браншови организации;
Чл.5. (1) Председателят представлява Комисията, ръководи и координира нейната дейност, организира изпълнението на решенията на Комисията и осигурява публичност и прозрачност на дейността.
(2) Председателят свиква и ръководи заседанията на Комисията по определен дневен ред.
(3) Внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на комисията.
(4) При негово отсъствие функциите му се поемат от друго упълномощено лице.
Чл.6.(1) Секретарят осигурява организационно-техническата подготовка на заседанията на комисията, както и  координацията и взаимодействието между членовете на Комисията.
(2) Отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанието, изпращането и съхранението на материалите, свързани с дейността  на Комисията.
(3) Уведомява членовете на комисията за мястото, датата, часа и дневният ред за провеждане на заседанието и им осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане въпроси най-малко 14 дни преди заседанието.
(4) Изготвя протокола от проведеното заседание.
(5) Координира изпълнението на взетите на заседанията решения.
(6)Внася взетите решения на комисията в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разглеждане и утвърждаване.
(7)  Организира съхранението и достъпа до решенията на Комисията.
(8) При отсъствие на секретаря, той се замества от друго упълномощено лице.
Чл.7. (1) Членовете на Комисията участват в заседанията лично.
(2) По изключение на заседанията на Комисията могат да присъстват надлежно упълномощени представители.
(3) Когато член на Комисията е представен от свой заместник, има право на глас при надлежно упълномощаване.


РАЗДЕЛ ІІІ
ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА


Чл. 8. (1) Комисията подпомага Областния управител при провеждане на държавната политика в областта на транспорта.
(2) Комисията обсъжда предложения за:
- изменения и допълнения в съществуващите областна и републиканска транспортни схеми.
- откриване на нови автобусни линии или нов (нови) курс (курсове) по съществуваща линия от областната и от републиканската транспортна схема.
(3) Изразява становища по предоставените й за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско
равнище.
Чл.9. При необходимост, с решение на Комисията могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретна задача.


РАЗДЕЛ ІV
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА


Чл.10. Комисията се свиква на заседания:
1. По инициатива на Председателя.
2. По искане на нейни членове и след обсъждане с Председателя.
Чл.11. (1) Заседанията на комисията са редовни и извънредни.
(2) Комисията провежда редовни заседания, когато е внесено писмено искане от общинска(и) администрация(и) за промени на маршрутните разписания от областните транспортни схеми, но не по-малко от веднъж годишно.
(3) Комисията може да проведе извънредно заседание, при наличие на възникнали въпроси и теми от общ интерес.
(4) Заседанията на комисията се провеждат до изчерпване на дневния ред.
Чл.12. (1) Заседанията на комисията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината плюс един от членовете й, като при липса на кворум се насрочва ново заседание.
(2) Решенията на комисията се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината плюс един от членовете й, присъстващи  на заседанието.
Чл.13.(1) Председателят на комисията определя мястото, датата, часа и одобрява проекта на дневен ред за провеждане на всяко заседание.
(2) Комисията се свиква с  покана до членовете й, изпратена не по-късно от 14 дни преди заседанието на хартиен носител и по електронна поща.
(3) Поканата съдържа мястото, датата, часа и дневният ред при който ще се проведе заседанието. 
(4) В дневния ред се включват и подлежат на обсъждане само предложения, внесени от общинските администрации в деловодството на Областна администрация – Ямбол, които отговарят на нормативно установените изисквания.
(5) Материалите, които ще се разглеждат и съгласуват от комисията се изпращат предварително по електронна поща.
Чл.14.При откриване на заседанието, всеки член на Комисията може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред.
Чл.15. (1) Комисията се председателства от председател.
(2) За заседанието на комисията се изготвя списък на присъстващите, в който се посочват трите им имена и длъжността им.
(3) Списъкът по ал. 2 се подписва от присъстващите.
Чл.16.(1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.
(2) В протокола се отразяват приетите решения и се прилагат материалите, които са се разглеждали и списък на всички присъствали на заседанието.
(3) Изготвения протокол се публикува на интернет-страницата на Областна администрация – Ямбол.

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

      § 1. Областна транспортна комисия е създадена на основание чл.11, ал.1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси
§ 2. Настоящият правилник може да бъде изменен и допълнен с решение на Комисията.
§ 3. Правилникът влиза в сила от …………………………Последна промяна (Вторник, 02 Юни 2020 15:11)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?