Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Съвети и комисии Областен съвет за тристранно сътрудничество - Правилник
Съдържание
Областен съвет за тристранно сътрудничество
Правилник
Решения
Всички страници

 

ПРАВИЛА
за организацията и дейността на
Областния съвет за тристранно сътрудничество

Чл.1. Настоящите правила уреждат организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) - град Ямбол

Чл.2. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество се изгражда в съответствие с чл.Зб от Кодекса на труда и на основание Решение на Министерски съвет от 06.12.2001г. (Протокол № 58).

(2) Областният съвет за тристранно сътрудничество е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

Чл.З. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове и по основни проблеми, свързани с:

•  Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;

•  Здравословните и безопасни условия на труд;

•  Заетостта, безработицата и професионалната квалификация;

•  Общественото и здравното осигуряване;

•  Доходите и жизненото равнище;

•  Въпроси, свързани с бюджетната политика;

•  Социалните последици от преструктурирането и приватизацията;

•  Трудови и социални конфликти.

(2) Областният съвет за тристранно сътрудничество координира работата на регионално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с регионално, национално и международно финансиране, в които участват всички представени в ОСТС страни.

Чл.4 (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество се състои от постоянни членове - по двама представители на Областна администрация и на синдикатите и по един на всяка от представителните организации на работодателите и на областните структори на съответните министерства.

(2) Председател на ОСТС е заместник-областният управител, определен със заповед. Заместник-председателят на Областния съвет за тристранно сътрудничество се избира на ротационен принцип за срок от 1 година.

(3) Председателят на Областния съвет за тристранно сътрудничество ръководи
неговите заседания, организира и насочва дейността му в дух на сътрудничество, взаимни
отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните.

Чл.5. (1) Техническият секретар на ОСТС е служител в областната администрация, определен със заповед на областния управител.

(2) Техническият секретар осигурява организацията на дейността, техническото и административното обслужване на ОСТС и членовете на съвета, както и оперативната координация и взаимодействие на ОСТС с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

Чл.6. (1) Към ОСТС могат да се създават работни групи по отделни проблеми.

(2) Поименният състав на работните групи и председателите им се утвърждава с решение на ОСТС.

Чл.7. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество приема своите решения на заседания. При постигнато съгласие по разглежданите въпроси в работни групи, оформено с протокол, решенията на ОСТС могат да се вземат и в оперативен порядък.

•  Редовните заседания се свикват не по-рядко от един път на шест месеца.

•  Извънредни заседания на съвета могат да се свикат по искане на всяка една от страните, които предлагат дневния ред на заседанието и проекторешения.

Чл.8. (1) Техническият секретар на ОСТС уведомява членовете на съвета не по-малко от пет работни дни предварително за датата и часа на заседанието, като им изпраща дневния ред и материалите по него. Заседанията на ОСТС се провеждат в сградата на Областна администрация - Ямбол.

•  За участие в заседание на ОСТС могат да се канят и ръководители на други органи и институции.

•  Заседанията на ОСТС са открити. По решение на ОСТС отделни заседания могат да бъдат и закрити.

Чл.9. (1) Заседанията се провеждат и се считат за редовни, ако присъстват не по малко от 50 % от членовете на съвета.

При невъзможност да присъстват, някои от членовете могат да бъдат замествани от други упълномощени представители на страните в съвета.

•  На заседанията присъства техническият секретар на ОСТС.

•  На заседанията на ОСТС могат да присъстват по отделни въпроси не повече от двама експерти към всяка една от страните в ОСТС.

(5) Всички присъстващи на заседанието лица се вписват в присъствен лист неразделна част от протокола на заседанието
Чл.10. (1) Заседанията на ОСТС се откриват и ръководят от председателя на ОСТС.

•  По обсъжданите на заседанието въпроси членовете на ОСТС изразяват своите становища, които могат да представят и писмено.

•  Председателят, а в негово отсъствие - лицето, което го замества, формулира проектите на решения по всеки въпрос.

•  Решенията на ОСТС се приемат с общо съгласие на 50% + 1 от всички присъстващи на заседанието членове.

•  Чл.11. (1) За разглежданите на заседанието на ОСТС въпроси, приетите решения и изразените становища се изготвя протокол.

(2) Внесените на заседанието писмени становища и други материали от членовете на
ОСТС или упълномощени от тях лица се прилагат към протокола от съответното заседание
на ОСТС.

(3) Протоколът се подписва от председателя и от заместник председателя на ОСТС .

(4) Копие от подписания протокол за всяко заседание на ОСТС се изпраща на всички
членове на съвета в срок от пет работни дни от датата на подписването му.

Чл.12. (1) Работните групи на свои заседания обсъждат и изготвят становища по постъпили в ОСТС въпроси, възложени им с решение на съвета.

(2) По въпросите на здравословните и безопасни условия на труд и на заетостта, безработицата и професионалната квалификация председателят на ОСТС иска становище от Областния съвет по условия на труд и Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за регионално развитие.

Чл.13. (1) На заседанията на работните групи се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(2) Въз основа на протокола се изготвя доклад и проекторешения, които се подписват от председателя на работната група и се изпращат на техническия секретар на ОСТС заедно с протокола от заседанието.

Чл.14. Копия от решенията и становищата на ОСТС се предоставят на Областния управител на област с административен център Ямбол, който е длъжен да ги обсъжда при приемане на решения в рамките на своята компетентност /в случай, че председател е заместник-областен управител /

Чл.15. Разходите по дейността на ОСТС са за сметка на Областна администрация - гр.Ямбол съгласно чл.З е, ал.2 от КТ.

Чл.16. Настоящите правила могат да бъдат изменяни или допълвани в зависимост от настъпилите промени в нормативната база или в обективната характеристика на региона.

Чл.17. Настоящите правила за организацията и дейността на ОСТС влизат в сила от деня на приемането им.

Настоящите правила са приети от ОСТС - Ямбол на 30.10.2009г.

 Последна промяна (Сряда, 11 Март 2020 13:12)

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?