Търсене
Вход потребителиНАЧАЛО Административни услуги

ТАКСИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПЛАТЕНИ ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

В брой:

В деловодството на Областна администрация Ямбол, ул. Жорж Папазов  №18

По банков път:

Банка: ОББ BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG
95UBBS80023106143800

Важно: При плащане по банков път задължително в основание за плащане записвайте административната услуга за която плащате

  • трите имена на заявителя за физически лица;
  • име и БУЛСТАТ за юридически лица;

      На ПОС-терминално устройство:

В деловодството на Областна администрация Ямбол, ул. Жорж Папазов  №18

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ <ИЗТЕГЛИ>

ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА <ИЗТЕГЛИ>


1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или отписване на имота от актовите книги

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

2529 Позволително за ползване на лечебните растения

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж


1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община или обекти с регионално значение

1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община / или за обекти с регионално значение

1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

1976 Презаверяване на разрешение за строеж

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община / или обекти с регионално значение

1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж


2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

1 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2 Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3)
3 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на норм. акт или които са свързани с издаване на адм. акт или с извършване на друга адм. услуга
4 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
5 Предоставяне на достъп до обществена информация
6 е-УСЛУГИ
Банер
Банер
Банер
Банер
Анкета
Доколко сте запознати с ролята и функциите на областния управител?