П О К А Н А

 

За провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 60, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс, чл.7, ал.1, изр.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  и Решение № 3427-ПВР/НР/26.08.2016 г. на Централна избирателна комисия за определяне съставите на Районни избирателни комисии при спазване на реда и условията на Изборния кодекс с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание

Ви каня на 08.09.2016 г. от 10.30 часа, в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол, за провеждане на консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия

 

Съставът на РИК за 31-ви Ямболски изборен район е с общ брой 13 члена, включително председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка районната избирателна комисия (РИК).Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар при запазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както следва:

 

-  ПП „ГЕРБ" - 4 членове;

-  Коалиция „БСП лява България” - 2 членове;

-  ПП „ДПС" - 2 членове;

-  Коалиция „Реформаторски блок“ - 1 член;

                -  Коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член;

                -  Коалиция „България без цензура“ – 1 член;

                -  ПП „Атака" - 1 член;

                -  Коалиция „АБВ“ – 1 член. 

Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс и решение № 3427-ПВР/НР/26.08.2016 г.на Централна избирателна комисия, моля да подготвите и представите следните документи:

а) Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа:

- имената на предложените лица;

- единен граждански номер;

- длъжност в комисията;

- образование;

- специалност;

- партията или коалицията от партии, която ги предлага;

- декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /по образец, приложена към настоящата покана/

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.           

Изискуемите по ИК горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от проведените консултации и се изпращат заедно с предложението на Областния управител в Централната избирателна комисия.

 

 

 

С уважение,

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /п/

Областен управител на област Ямбол 

Последна промяна (Понеделник, 29 Август 2016 16:57)