Заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на  Югоизточен район /ЮИР/ се проведе в Областна администрация - Ямбол под председателството на Димитър Ивановобластен управител на област Ямбол.

alt

 

 

 

Участие в заседанието взеха представители на министерства, областните управители на Стара Загора и Сливен – Георги Ранов и Татяна Петкова, заместник-областният управител на област Бургас Севдалина Турманова, кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, областния информационен център, академичните среди на територията на района, и др.

Заседанието започна с определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район  в  Комитет за координация на прилагането на подхода  „Водено от общностите местно развитие”. Представени бяха новите възможности за кандидатстване  по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и  Програмата за Морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.

Представител на МРРБ запозна присъстващите с  ангажиментите на органите на местното самоуправление във връзка с влизането в сила на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт.( в сила за Република България от 1 юли 2016г. Република България е страна по Европейската харта за местно самоуправление, която е ратифицирана със закон, приет от 37-то Народно събрание на 17.03.1995 г. Допълнителният протокол е кулминация на повече от две десетилетия междуправителствена работа в рамките на СЕ по демократично участие на местно ниво.

alt

На вниманието на присъстващите бе представена  Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията  и схемите за пространствено развитие по чл.7б-г от Закона за регионалното развитие. Документите се разработват в строга последователност и йерархична съподчиненост и обвързано с документите за регионално развитие, с действащите национални секторни стратегически документи и с макрорегионалните стратегии на Европейския съюз.

В кpaя нa зaceдaниeтo членовете на съвета гласуваха Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за 2017 г. Средствата необходими за дейността на съвета следва да се предвидят по проектобюджетите на областните администрации Сливен и  Бургас, председателстващи Регионалния съвет за развитие през следващата година.

Материалът е подготвен от Секретариата на РСР на ЮИР

Последна промяна (Четвъртък, 08 Септември 2016 14:44)