Доклад за дейността на Областна администрация – Ямбол за 2019 г.