СЪСТАВ

Председател: Волен Дичев – заместник областен управител

Заместник-председател: д -р  Николай Георгиев -  директор ОДБХ - Ямбол

Секретар: д-р Стоян Колев, началник отдел "Здравеопазване на животните" – ОДБХ - Ямбол

Техничвски секретар: Мариела Павлова – гл.специалист в дирекция АКРРДС, Областна администрация - Ямбол

Членове:

1. Д-р Лиляна Генчева - Директор на Регионална здравна инспекция - Ямбол
2. Комисар Георги Кючуков  - Началник отдел „Охранителна полиция” – Ямбол, ОД на МВР Ямбол
3. Комисар Деян Моллов  - Директор  Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово
4. Комисар Кольо Гяуров - Директор РДПБЗН - Ямбол
5. Подполковник Милен Димитров - Началник на Ямболския гарнизон
6. Георги Сеизов – Орнитолог
7. Пенка Михайлова - Трифонова  -  Гл. директор на  ГД ”Аграрно развитие” на  Областна дирекция „Земеделие” - Ямбол
8. инж. Емилия  Симеонова  - Лесничей в  Държавно горско стопанство – „Тунджа” – Ямбол
9. Николай Елков – Специалист ловно стопанство, ЛРС „Диана“
10. инж. Кирил Кирилов – Заместник директор на ТП ДГС „Елхово“

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩАТА
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ЯМБОЛ
Чл.1. Настоящите правила уреждат организацията и дейността на Областната  епизоотична комисия, наричана по-нататък „комисията”.

Чл.2. Комисията се създава на основание чл. 128 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и е постоянно действащ орган към областния управител за прилагане на мерките по здравеопазване на животните.

Чл.3. Комисията има следните основни дейности:
      1. Прилага мерки по здравеопазване на животните на територията на областта;
      2.Контролира и наблюдава процесите при реализиране на приетите мерки.

Чл.4.(1) Комисията се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
      (2) Председател на комисията е заместник областен управител, определен със заповед на областния управител;
       (3) Заместник-председател на комисията е директорът на Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол;
       (4) Секретар на комисията е представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол.
     (5) В комисията се включват представители на:
- Областна дирекция по безопасност на храните Ямбол
- Регионална здравна инспекция - Ямбол
- Областна дирекция на МВР – Ямбол
- Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово
- Областна дирекция „Земеделие” - Ямбол
- Държавно горско стопанство – „Тунджа” – Ямбол
- Държавно горско стопанство Елхово
- РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Ямбол
- Авиобаза Безмер
- Орнитолог
- Ловно-рибарско дружество „Диана“

Чл. 5. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на комисията могат да участват и представители на общински и държавни институции, общинските епизоотични комисии, неправителствени организации и експертни лица.

Чл. 6. Организационно-техническото подпомагане на дейността на комисията се извършва от технически секретар.

Чл. 7. Комисията се събира при необходимост или сьздадена кризисна ситуация.

Чл. 8. Областната епизоотична комисия се свиква на заседание от председателя:   
1. по негова инициатива;   
2. по искане на областния управител;   
3. по искане на директора на Областна дирекция по безопасност на храните;   
4. по искане на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните;   
5. по искане на министъра на земеделието, храните и горите.

Чл. 9. (1) Заседанията на областната епизоотична комисия се свикват и ръководят от председателя ѝ, при необходимост от заместник-председателя.
         (2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на комисията в началото на заседанието.

Чл. 10. (1) Заседанията се провеждат и се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на комисията.
(2) Членовете на комисията участват лично в заседанията, а по изключение определят свои упълномощени представители;
(3) Решенията на комисията се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на комисията.

Чл. 11. (1) За разглежданите на заседанието въпроси, приетите решения и изразени становища се изготвя протокол.
 (2) Внесените на заседанието писмени становища и други материали от членовете на комисията или упълномощените от тях лица се прилагат към протокола от съответното заседание;
 (3) Протоколът се подписва от председателя и от техническия секретар на комисията и се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол в срок от седем работни дни;
 (4) По изключение Областната епизоотична комисия може да приема решение и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проекта на решение, придружен от докладна записка.

Заключителни разпоредби

§1. Координацията и контролът по изпълнението на правилата се възлага на председателя на постоянно действащата епизоотична комисия.
 


РЕШЕНИЯ
 

Протокол 2 -от 2019
Протокол 1-от 2019
Протокол 2-от 2018
Протокол 1-от 2018
Протокол 2-от 2017
Протокол 1-от 2017
Протокол 4-от 2016
Протокол 3-от 2016
Протокол 2-от 2016
Протокол 1-от 2016
Протокол 3-от 2015
Протокол 2-от 2015
Протокол 3-от 2014
Протокол 2-от 2014
Протокол 1-от 2014
Протокол 2-от 2013
Протокол 1-от 2013

Последна промяна (Четвъртък, 18 Юли 2019 15:43)