СЪСТАВ

Председател: Димитър Иванов – Областен управител на област Ямбол
Заместник-председател: Д-р Добромир Димитров – Директор на ОДБХ – Ямбол
Заместник-председател: Волен Дичев – Заместник областен управител на област Ямбол
Секретар: Д-р Стоян Колев - Началник отдел „Здравеопазване на животните” – ОДБХ - Ямбол

 

Членове:

1. Д-р Лиляна Генчева - Директор на Регионална здравна инспекция - Ямбол
2. Комисар Георги Кючуков  - Началник отдел „Охранителна полиция”, ОДМВР Ямбол
3. Гл. инспектор Димитър Иванов  - Началник на сектор „Регионален координационен център“, РДГП-Елхово
4. Комисар Кольо Гяуров - Директор на РДПБЗН - Ямбол
5. Полковник Милен Димитров - Началник на Ямболския гарнизон
6. Георги Сеизов – Орнитолог
7. Пенка Михайлова - Трифонова  -  Гл. директор на  ГД ”Аграрно развитие” на  Областна дирекция „Земеделие” - Ямбол
8. инж. Виолета Тенева  - Заместник директор на ТП  ДГС Тунджа – гр. Ямбол
9. Николай Елков – Специалист Ловно стопанство, СЛР „Ловно-рибарско дружество Диана“ – гр. Ямбол
10. инж. Кирил Кирилов – Заместник директор на ТП ДГС Елхово
11. инж. Галин Костов – Директор на Областно пътно управление - Ямбол
12. Иван Мартинов – Директор на ТД „Национална сигурност” - Ямбол на ДАНС
13. Стефка Василева –   Старши експерт дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“, община Ямбол
14. Живка Кафеджиева – Заместник-кмет на община Елхово
15. Андон Кръстев – Секретар на община Тунджа
16. Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
17. Нина Терзиева – Заместник-кмет на община Болярово
18. Дикран Бохосян – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“

Технически секретар: Мариела Павлова – Гл. специалист в Дирекция АКРРДС

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩАТА
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ЯМБОЛ
Чл.1. Настоящите правила уреждат организацията и дейността на Областната  епизоотична комисия, наричана по-нататък „комисията”.

Чл.2.
Комисията се създава на основание чл. 128 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и е постоянно действащ орган към областния управител за прилагане на мерките по здравеопазване на животните.

Чл.3. Комисията има следните основни дейности:
  1. Прилага мерки по здравеопазване на животните на територията на областта;
   2.  Контролира и наблюдава процесите при реализиране на приетите мерки.

Чл.4.  (1) Комисията се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

      (2) Председател на комисията е областният управител на област Ямбол;
      (3) Заместник-председатели на комисията са директорът на Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол и заместник областен управител, определени със заповед на областния управител;
    (4) Секретар на комисията е представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол.
     (5)  В комисията се включват представители на:

- Областна дирекция по безопасност на храните Ямбол
- Регионална здравна инспекция - Ямбол
- Областна дирекция на МВР – Ямбол
- Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Елхово
- Областна дирекция „Земеделие” - Ямбол
- Държавно горско стопанство – „Тунджа” – Ямбол
- Държавно горско стопанство Елхово
- РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Ямбол
- Авиобаза Безмер
- Орнитолог
- СЛР „Ловно-рибарско дружество Диана- гр. Ямбол“
- Областно пътно управление – Ямбол
- Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Ямбол
- ТД „Национална сигурност” - Ямбол на ДАНС  
- Община Ямбол
- Община Тунджа
- Община Елхово
- Община Стралджа
- Община Болярово

Чл.5.     В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на комисията могат да участват и представители на общински и държавни институции, общинските епизоотични комисии, неправителствени организации и експертни лица.

Чл.6. Организационно-техническото подпомагане на дейността на комисията се извършва от технически секретар.

Чл.7.  Комисията се събира при необходимост или сьздадена кризисна ситуация.

Чл.8. Областната епизоотична комисия се свиква на заседание от председателя:  
1. по негова инициатива;  
2. по искане на директора на Областна дирекция по безопасност на храните;  
3. по искане на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните;  
4. по искане на министъра на земеделието, храните и горите.

Чл.9. (1) Заседанията на областната епизоотична комисия се свикват и ръководят от председателя ѝ, при необходимост от заместник-председател.
           (2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на комисията в началото на заседанието.

Чл.10.    (1) Заседанията се провеждат и се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на комисията.
          (2) Членовете на комисията участват лично в заседанията, а по изключение определят свои упълномощени представители;
(3) Решенията на комисията се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на комисията.

Чл.11. (1) За разглежданите на заседанието въпроси, приетите решения и изразени становища се изготвя протокол.
            (2) Внесените на заседанието писмени становища и други материали от членовете на комисията или упълномощените от тях лица се прилагат към протокола от съответното заседание;
         (3) Протоколът се подписва от председателя и от техническия секретар на комисията и се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол в срок от седем работни дни;
(4) По изключение Областната епизоотична комисия може да приема решение и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проекта на решение, придружен от докладна записка.


Заключителни разпоредби


§1. Координацията и контролът по изпълнението на правилата се осъществяват от председателя на постоянно действащата епизоотична комисия.


РЕШЕНИЯ

Протокол 3 от 31.08.2020
Протокол 2 от 31.01.2020

Протокол 1 от 15.01.2020

Протокол 8 от 2019

Протокол 7-от 2019

Протокол 6-от 2019

Протокол 5-от 2019

Протокол 4-от 2019

Протокол 3-от 2019

Протокол 2 -от 2019

Протокол 1-от 2019
Протокол 2-от 2018
Протокол 1-от 2018
Протокол 2-от 2017
Протокол 1-от 2017
Протокол 4-от 2016
Протокол 3-от 2016
Протокол 2-от 2016
Протокол 1-от 2016
Протокол 3-от 2015
Протокол 2-от 2015
Протокол 3-от 2014
Протокол 2-от 2014
Протокол 1-от 2014
Протокол 2-от 2013
Протокол 1-от 2013

Последна промяна (Четвъртък, 24 Септември 2020 14:59)