СЪСТАВ

Председател: Волен Дичев – заместник областен управител на област Ямбол

Членове:

1.Михаил Керемедчиев – заместник кмет на община Ямбол
2.Андон Кръстев – секретар на община Тунджа
3.Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово
4.Иван Иванов – заместник кмет на община Стралджа
5.Жельо Желев – експерт ИД в отдел УСИТУ в община Болярово
6.Тодор Мишинев – началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Ямбол
7.Милен Йорданов – началник група  ООР, ТП И КОС в отдел „Охранителна полиция“
8.Дикран Бохосян – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация”  Ямбол
9.Дойчин Дойчев – административен ръководител на Окръжна прокуратура Ямбол
10.инж. Галин Костов – директор на Областно пътно управление Ямбол
11.Д-р Лиляна Генчева – директор на РЗИ Ямбол
12.Старши инспектор Николай Колев – началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Превантивна и контролна дейност“  в РД ПБЗН Ямбол
13.Татяна Славова – старши експерт в РУО на МОН Ямбол
14.Д-р Никол Ковачева – директор на ЦСМП  Ямбол
15.Иван Ташев – автомеханик при „В и К“ ЕООД Ямбол
16.Добриела Праматарова – специалист в секретариата на Областен съвет на БЧК Ямбол
17.Стоянка Стойкова – представител на Национален съюз на превозвачите
18.Златан Минков – управител на СУАБ – СБА ЕООД Ямбол

Технически секретар: Цветелина Калчева – главен специалист в Областна администрация Ямбол
 

 


 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 


РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 


Чл.1. Правилникът урежда структурата, организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението, наричана за краткост  „Комисията“.

 

Чл.2. Дейността на Комисията се осъществява при спазване принципите на законност, йерархичност при прилагане на нормативните актове, добросъвестност и справедливост.
Чл.3. Комисията по чл.1 е постоянно действащ орган към Областния управител в

 

изпълнение на възложените му функции и задачи.

 


РАЗДЕЛ ІІ
СЪСТАВ И СТРУКТУРА

 

Чл. 4.(1) Комисията се създава със Заповед на Областния управител и се състои от председател, технически секретар и членове.

 

 (2) Председател на Комисията е областен управител, или определен от него заместник областен управител.

 

 (3) Технически секретар на Комисията е служител на Областна администрация Ямбол, който е без право  на глас.

 

 (4) Членове на Комисията са:

 

1. Представител на Областен отдел „Автомобилна администрация”;

 

2. Представител на Окръжна прокуратура Ямбол;

 

3. Представители на общинските администрации;

 

4. Представител на Областно пътно управление;

 

5. Представител на Регионална здравна инспекция Ямбол;

 

6. Представител на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“;

 

7. Представител на Регионално управление на образованието  Ямбол;

 

8. Представител на Центъра за спешна медицинска помощ;

 

9. Представител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Ямбол;

 

10. Представител на Национален съюз на превозвачите;

 

11. Представител на СУАБ – СБА ЕООД Ямбол;

 

12. Представител на ОСБЧК Ямбол;

 

13. Представител на ОД на МВР Ямбол;

 

14. Представител на ОД на МВР Ямбол, сектор „Пътна полиция“.

 

Чл.5.(1) Членовете на Комисията се определят от ръководителите на институциите/  организациите, които представляват.

 

 (2) Органите и организациите по чл. 4, ал.1 уведомяват писмено председателя на Комисията за определените за членове на Комисията свои представители.

 

 (3) Постоянният поименен състав на Комисията се определя със заповед на Областен управител.
 (4) Смяната на членове на Комисията се извършва със заповед на Областен управител, след определяне им от ръководителите на  институциите/организациите, които представляват.

 

Чл.6. При необходимост след направеното предложение от председателя или член на Комисията на отделни заседания могат да се канят и други физически и юридически лица, имащи отношение към разглежданите на заседанията проблеми.

 

Чл.7.(1) Председателят представлява Комисията, ръководи и координира нейната дейност и осигурява публичност и прозрачност на дейността.

 

(2) Председателят свиква и ръководи заседанията на Комисията по определен дневен ред.
(3) Внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на Комисията.
(4) При негово отсъствие функциите му се поемат от друго упълномощено лице.
Чл.8.(1) Техническия секретар на Комисията осигурява организационно-техническата подготовка на заседанията на Комисията, както и  координацията и взаимодействието между членовете на Комисията.

 

 (2) Отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанието, изпращането и съхранението на материалите, свързани с дейността  на Комисията.
(3) Уведомява членовете на Комисията за мястото, датата, часа и дневният ред за провеждане на заседанието и им осигурява необходимите материали по предлаганите за разглеждане въпроси най-малко 7 дни преди заседанието.

 

 (4)  Изготвя протокола от проведеното заседание.

 

 (5) При отсъствие на техническия секретар, той се замества от друг служител от Областна администрация.

 

Чл.9.(1) Членовете на Комисията участват в заседанията лично.

 

 (2) По изключение на заседанията на Комисията могат да присъстват надлежно упълномощени представители.

 

 (3) Когато член на Комисията е представен от свой заместник, има право на глас при надлежно упълномощаване.

 


РАЗДЕЛ ІІІ
ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА

 

Чл. 10.(1) Комисията координира  действията между местните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.

 

 (2) Комисията по ал. 1:

 

1.      подпомага Областен управител при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата;

 

2.      дава становища и предложения, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата;

 

3.      анализира информацията и приема доклади за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на област Ямбол;

 

4.      изготвя доклад за състоянието на безопасността на движението;

 

5.      дава предложение за предприемане на необходимите мерки  за  подобряване на състоянието по безопасността на движението на територията на област Ямбол;

 

6.      изготвя план-програма за безопасността на движението по пътищата в област Ямбол, координира и предприема мерки за изпълнението й;

 

(3) Комисията изпълнява и други задачи, свързани с безопасността на движението по пътищата, възложени от Областния управител;

 

(4) Членовете на Комисията представят писмена информация относно сферата на своите компетентности 4 пъти годишно, съгласно приложение 1 към настоящите правила.

 

Чл.11. При необходимост, могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретна задача.

  

 

 

РАЗДЕЛ ІV
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

 


Чл.12. Комисията се свиква на заседания:

 

1.      По инициатива на Председателя;

 

2.      По искане на нейни членове и след обсъждане с Председателя.

 

 

 

Чл.13.(1) Заседанията на Комисията са редовни и извънредни.

 

 (2) Комисията провежда редовни заседания четири пъти годишно.

 

 (3) Комисията може да проведе извънредно заседание, при наличие на възникнали въпроси и теми, свързани с безопасността на движението по пътищата.

 

 (4) Заседанията на Комисията се провеждат до изчерпване на дневния ред.

 

Чл.14.(1) Заседанията на Комисията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината плюс един от членовете й, като при липса на кворум се насрочва ново заседание.
(2) Предложенията на Комисията се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината плюс един от членовете й, присъстващи  на заседанието.

 

Чл.15.(1) Председателят на Комисията определя мястото, датата, часа и одобрява проекта на дневен ред за провеждане на всяко заседание.

 

 (2) Комисията се свиква с  покана до членовете й, изпратена не по-късно от 7 дни преди заседанието на хартиен носител и по електронна поща.

 

 (3) Поканата съдържа мястото, датата, часа и дневният ред при който ще се проведе заседанието. 
(4) Материалите, които ще се разглеждат от Комисията се изпращат предварително по електронна поща.

 

Чл.16. При откриване на заседанието, всеки член на Комисията може да прави предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред.

 

Чл.17.(1) Заседанията на Комисията се ръководят  от нейния председател.

 

 (2) За заседанието на Комисията се изготвя списък на присъстващите, в който се посочват трите им имена и длъжността им.

 

 (3) Списъкът по ал. 2 се подписва от присъстващите.

 

Чл.18.(1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя и техническия секретар на Комисията.

 

 (2) В протокола се отразяват приетите решения и се прилагат материалите, които са се разглеждали и списък на всички присъствали на заседанието.

 

 (3) Изготвения протокол и всички документи, касаещи дейността на Комисията се публикуват на интернет - страницата на Областна администрация Ямбол.

 

Чл.19.(1) По изключение Комисията може да провежда неприсъствени заседания и да приема предложения неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на предложението, придружен с писмените становища на членовете.

 

 (2) Предложението се счита за прието, ако е подкрепено писмено без забележки най-малко от две трети от членовете на Комисията.

 

 (3) В случай, че в определения срок не е постъпило писмено становище се счита, че предложението е прието.

 

 (4) В случай, че предложението не бъде прието, то се включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание на Комисията.


 

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 

 

§ 1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата е създадена на основание  §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
§ 2. Настоящият правилник се утвърждава от Областен управител.

§ 3. Правилникът влиза в сила от ……………………………………

 

РЕШЕНИЯ

Решения от проведено заседание на 04.05.2010 г.

1.  Областно пътно управление да предприеме необходимите действия за полагане на маркировка, след съвместна преценка със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол за местоположението на маркировката и поставяне на знаци, ограничаващи движението на тежкотоварния трафик в селата Кукорево и Златари.

2.  Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол да изготви и направи предложение за поставяне на камери в областта.

3.  Областен управител на област Ямбол да предприеме действия по осигуряване на финансовите средства, необходими за изграждане на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта в селата Кукорево и Златари.ПРОТОКОЛ/16.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ/01.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ/05.12.2019 г.

ПРОТОКОЛ/29.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ/11.04.2019 г.

ПРОТОКОЛ/24.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ/  30.11.2018 г.ПРОТОКОЛ

От проведено редовно заседание  
На Областната комисия по безопасност на движението по пътищата


На 28 февруари 2012 г  от 11.00ч в голямата зала на Областна администрация-Ямбол,се проведе редовно заседание на ОКБДП.
При абсолютен кворум заседанието бе открито от г-н Димитър Иванов-зам. областен управител и председател на  комисията.
При обсъждане на предварително изпратения дневен ред бяха направени две нови предложения:
Димитър Иванов- Създаване на работна група за изготвяне на организация на движението и превантивни мерки по път І-7,с.Зимница
Александър Братанов-Сформиране на експертен съвет със задача да изготви проект за Стратегия на ОКБДП за периода 2011-2020г.
Поради изчерпване на новите предложения работата продължи по следния
Дневен ред:
1.  Запознаване с Решение №946 на МС на Република България от 22 декември 2011 г,за одобряване на Националната стратегия  за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.Задължителни и препоръчителни мерки по т.2,3,4 и 5 от Решението на МС на Република България
2.  Сформиране на експертен съвет със задача да изготви проект за Стратегия на ОКБДП за периода 2011-2020 г
3.  Примерни мерки на институциите на бюджетна издръжка и общините за предпазване на техните служители от пътнотранспортни произшествия и наранявания
4.  Създаване на работна група за подготовка на организация на движение и превантивни мерки по път І-7 ,с.Зимница.

Г-Иванов предложи на гласуване дневния ред и той бе приет без гласове против.
По първа точка г-н Иванов даде думата на Братанов за кратко резюме по основните моменти на Стратегията ,засягащи регионалните структури и звена на бюджетна издръжка както и препоръчителните текстове за органите на местното самоуправление.
По т.2 поради готовността за поименно приемане на състава на временната експертна комисия за работа по Областната стратегия след съгласуване на състава от г-н Иванов с административните ръководители на структурите бе предложен от него на членовете на комисията.
Пот. 3 г-н Иванов даде думата на секретаря на комисията за запознаване на членовете с примерните мерки за предпазване на служителите от администрацията ,съгласно Стратегията с цел предпазването им от пътнотранспортни  произшествия и наранявания.
По т. 4 г-н Иванов формулира необходимостта от създаването на работна група и даде думата на г-н Галин Костов-директор на Областно пътно управление-Ямбол.
В хода на разискванията г-н Костов подчерта необходимостта от съгласуване на действията с Агенция пътна инфраструктура и подкрепи създаването на такава група.
Подкрепа изрази и зам.кмета на община Стралджа Иван Иванов,тъй като отсечката касае територия на общината.
Г-н Кръстев зададе въпрос за участъка Ямбол Сливен.
Г-н Костов подчерта ,че срока за изпълнени е до м.май,с вероятност едновременно с приключване на Лот-2 и Лот-3.
Поради липсата на други изказвания и предложения г-н Иванов предложи следните предложения за решения:
1.  Да се създаде експертна група за изготвяне на проекто-стратегия от представители на институциите членове на комисията и се определи поименния състав с включване на представител на БЧК          срок:29 февруари 2012г
2.  Наличните предложения и поименния състав да се изпратят на секретаря на комисията
Срок до 6 март 2012г
3.  Съставът на работната група по т.4 да се изпрати до секретаря в горепосочения срок.

Димитър Иванов-Зам.областен управител
Иван Иванов-Зам.кмет на община Стралджа
Галин Костов-Областно пътно управление
Румен Славчев-сектор ПП на ОД на МВР
Дикран Бохосян-отдел,,контролна дейност”-ДАИ

Предложенията бяха гласувани без гласове против.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:
Димитър Иванов-Зам.областен управител на област Ямбол
Секретар :
Александър Братанов


 

М Е Р К И
ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ЖИВОТ В РЕЗУЛТАТ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
 

        Пътнотранспортните произшествия са честа причина за наранявания и смърт на служителите. Областна администрация Ямбол се стреми да насърчава и подпомага водачите, за повишаване безопасното използване моторните превозни средства, за намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия за тях самите, за техните колеги и семейства и останалите участници в движението. Препоръчително е всички служители да прилагат същите правила и когато управляват своите лични превозни средства.
Във философията на подхода „Визия нула“ стои тезата, че никой не трябва да губи своя живот или да бъде тежко ранен, когато използва пътната мрежа. Основната цел е свят, свободен от смърт и наранявания чрез подкрепа за изграждане на една безопасна транспортна система – по-приемлива към човешките грешки и уязвимост.

I.    ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПТП

1.    Провеждане на встъпителен/периодичен инструктаж за безопасност на движението по пътищата на всички служители
Информираността и обучението по безопасност на движение по пътищата до голяма степен влияе на поведенческите модели, които хората прилагат като участници в движението. Мерките по активна и пасивна безопасност, предназначени за предпазване на участниците в движението по пътищата от травматизъм, постоянно се увеличават и подобряват. Периодичният инструктаж по пътна безопасност има важно значение за намаляване на риска от настъпване на ПТП.
Инструктажът се извършва от служител, определен със заповед на областния управител. Инструктажът се извършва на две групи служители:
-    Встъпителен за новопостъпили.
-    Периодично /два пъти годишно/ за всички останали.
Инструктажът включва основните елементи от системата път-човек-автомобил и аспектите на безопасността на движението по пътищата, касаещи трудовата дейност на служителите. Инструктажът се съобразява с местоположението на работното място, конкретните служебни задължения и ползваните от служителите транспортни средства. Служителите в Областна администрация имат взаимодействие с пътната система като пътник, водач и пешеходец.
Веднъж годишно се извършва анализ и оценка на проведения инструктаж и ефектите от него. При необходимост същият се актуализира.
2.    Използване на безопасен вид транспортно средство
Рискът от попадане в ПТП зависи в голяма степен от превозното средство, което се използва за пътуване. Мотоциклетите, моторите и автомобилите имат по-голям риск за участниците в движението, отколкото микробусите, автобусите, тролейбусите, трамваите и влаковете.
Популяризиране на идеята и поощряване служителите за ползване на обществен транспорт и неговите предимства за намаляване на пътния травматизъм.  
3.    Използване на техническо изправно и безопасно превозно средство
Вероятността едно добре поддържано и напълно функциониращо превозно средство, което отговаря на всички изисквания за безопасност, да участва в пътни произшествия е по-малка.
Отговорност за извършване на технически преглед на превозните средства носят водачите на служебни МПС.  Контролът се осъществява директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация Ямбол.
Преди началото на всяко пътуване, водачите на МПС са длъжни да извършат проверка на техническото състояние на служебния автомобил.
4.    Проверка на квалификацията и уменията на водачите
В основата на несъзнателните и съзнателните грешки на водача като елемент на системата „водач-транспортно средство-пътна среда“ лежат неговите възможности да бъде в съответствие с изискванията на шофьорската дейност – функция от неговата квалификация и личностни характеристики.
Всички служители в Областна администрация Ямбол, упълномощени да управляват служебни МПС притежават нужната квалификация съобразно категорията на превозното средство, което управляват.
5.    Проверка на рисковия профил на водачите
Нарушенията на шофьорите на служебни автомобили, които са извършени със служебни и/или лични МПС, биха могли да бъдат индикатор за рискове, които водачите поемат.
Водачите на служебни автомобили се задължават стриктно да спазват правилата за движение по пътищата както на работното място, така и извън него. Извършва се редовна проверка за наложени актове за установяване на административни наказания за нарушения на приложимото законодателство, свързано с безопасността на движение по пътищата.
Всяко тримесечие директора на дирекция АПОФУС  изготвя доклад до областен управител относно наличието/липсата на съставени актове за нарушения правилата за движение по пътищата.
6.    Неизползване на мобилни телефони или други електронни устройства по време на движение
По време на управление на МПС водачите трябва да бъдат концентрирани, да не използват електронни устройства и мобилни телефони. При необходимост, предаването или получаването на информация се разрешава само в случаите, когато МПС е спряло или е паркирано на безопасно място.
Водачите не трябва да се хранят и да пушат по време на управление на МПС, както и да извършват дейности, които биха могли да отвлекат вниманието им.
7.    Да не се управлява МПС под въздействие на алкохол или други упойващи субстанции
Употребата на алкохол и наркотици е фактор, който причинява част от инцидентите в Европа. Тези субстанции се абсорбират в кръвта бързо, засягайки тялото по различни начини – нарушават концентрацията, намаляват видимостта, реакциите и контрола на движенията, което води до огромен риск за настъпване на ПТП.  На водачите на МПС е строго забранено управлението на МПС под въздействието на вещества, които оказват негативно влияние върху способността им за шофиране.
8.    Провеждане на курсове по оказване на първа помощ
Оказване на първа медицинска помощ на пострадалите вследствие от настъпване на ПТП в рамките на първите 15 минути след инцидента е от ключово значение за намаляване на нараняванията. Уменията за оказване на такава помощ от всички участници в движението е много важно.
Служителите в Областна администрация Ямбол преминават обучение за оказване на първа медицинска помощ със съдействие на БЧК веднъж годишно.
9.    Избор на маршрут за осъществяване на служебните пътувания
Шофирането по всеки един маршрут носи определен риск. Служителите управляващи служебни МПС трябва да следят състоянието на пътната инфраструктура, данните за настъпили ПТП, трафика и общата натовареност на пътното движение, климатичните условия и възможностите за почивка. За осъществяване на съответното служебно пътуване трябва да се избере нискорисков маршрут.

II.    НАМАЛЯВАНЕ НА ТРАВМАТИЗМА, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ПТП

1.    Използване на предпазни средства по време на транспорт

Втората основна причина за настъпване на ПТП в Европа е неизползването на предпазни колани. Предпазните колани са важни инструменти за подобряване на пътната безопасност. Много изследвания показват влиянието на носенето на колан върху значителното понижение на риска от тежко нараняване и смърт. Според данни на МВР носенето на колан намалява от 1.5 до 3 пъти тежестта на травмите от ПТП.
Всички служебни автомобили в Областна администрация Ямбол са оборудвани с предпазни колани на всички седалки, служител който управлява превозното средство следи за поставянето на предпазните колани както на предните, така и на задните седалки. Ползването на предпазните колани е задължително за всички служители.
2.    Оборудване на МПС със санитарни медицински чанти съгласно инструкция №1/2008 г. на Министъра на здравеопазването, както и с технически изправни и годни за експлоатация пожарогасителни устройства и светлоотразителни жилетки.
След настъпване на ПТП от голямо значение за намаляване на тежестта на последствията за пострадалите лица е своевременната качествена първа медицинска помощ.

III.    НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ НАСТЪПИЛО ПТП

1.    Реакция след настъпване на ПТП
При настъпване на ПТП, дори и да не са участници в него, служителите са длъжни:
-    Да подадат сигнал до спешен номер 112 с информация, която посочва мястото на където е възникнал инцидента, вид на автомобила, обем на щетите, брой на пострадалите, фамилия на лицето позвънило на 112.
-    Да поставят светлоотразителен триъгълник на 30 м. от мястото на ПТП в градски условия и на 100 м. в извънградски.
-    Да спрат преминаващите автомобили около мястото на инцидента и да поискат помощ, като при това се погрижат за собствената си сигурност.
-    Да се опитат да оценят състоянието на пострадалите, да го степенуват по важност, и съответно да окажат адекватна помощ. Оценката на състоянието на пострадалите включва дали пострадалите могат да се движат и дали са в съзнание. Препоръчително е движението на пострадалите да се избягва докато не пристигне екип от спешна помощ. Ако все пак е необходимо преместването на пострадалите, да се избягват резки движения и да се пази гръбначния им стълб.Ако има наличие на обилно кръвотечение, от огромно значение е то да бъде спряно. Ако пострадалите имат фрактури на крайниците да ги обездвижат.

Спазването на мерките е задължително за служителите на Областна администрация Ямбол при управление на служебни или лични МПС в изпълнение на служебни задължения, при отиване или връщане от работа.

Контрол по изпълнението на мерките възлагам на Волен Дичев – заместник областен управител на Областна администрация Ямбол и председател на Областната комисия по безопасност движението по пътищата.

Настоящите мерки отменят мерките утвърдени на 26 юни 2019 г. от областен управител на област Ямбол.
 


 

СТРАТЕГИЯ

 

за подобряване безопасността
на движението по улиците и
пътищата на ямболска област
за периода 2011 - 2020 г.

ИЗТЕГЛИ


Последна промяна (Понеделник, 21 Септември 2020 15:05)