There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  РД 01/0036
ЯМБОЛ 16.04.2013 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № АСД-09-333 от 10.04.2013 г. на Директор на Регионална дирекция по горите, гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 01.05.2013 г. до 30.10.2013 г.
2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

 

4. Териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.
5. Директорите на териториалните поделения - ДГС при Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.
6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:
7.1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
7.2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
7.3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
9. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.
10. Началниците на военните поделения и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.
11. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
12. Органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и предотвратяване на горски пожари.
13. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
14. Кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.
15. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6 ал. 2 от ЗОЗЗ.
16. В срок до 24 ч. след възникване на горски пожар в държавните горски територии, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция по горите от оторизираните за това служители в териториалните поделения на Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен.
17. При възникване на големи и сложни пожари да се привличат местните поделения на Министерство на отбраната, съгласно плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации, а кметовете на общини да създадат организация за участие на населението при гасенето им.
18. Поделенията на Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен и общините - собственици на гори да изпълнят заложените в оперативните планове противопожарни мероприятия.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Директора на РДГ, гр. Сливен, Директора на Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен, Началника на ОУ „ПБЗН” - Ямбол и до кметовете на общини в област Ямбол.
Директорът на Югоизточно държавно предприятие Сливен да сведе настоящата заповед до знанието на директорите на териториалните поделения - ДГС.
Кметовете на общини да сведат настоящата заповед до знанието на всички, имащи отношение по въпросите упоменати в нея.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация - Ямбол, РДГ Сливен и Изпълнителна агенция по горите.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


НЕЛИ КАДИЕВА   /п/
За Областен управител на област Ямбол
Заповед за заместване РД01/0033 от 05.04.2013 г.