There are no translations available.

 

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС04/0011

Ямбол,  15.07. 2014 г.

 

На основание чл. 16, ал. 2 във вр. с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 34 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове:      

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, актуван с АДС № 3034/12.07.2011г.

 

Мотив за отдаване под наем на имота - публична държавна собственост: необходимост от осъществяване на дейности, съпътстващи граничния контрол.

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: 

1. Отдаване под наем за срок от пет години  на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ Кабина № 30, с полезна площ 8 кв.м, находяща се на трасе „Леки автомобили”, влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.30 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.

2. Предназначение на имота: за осъществяване на митническо обслужване, съгласно чл.34 от Наредба за гранично-контролно пропусквателните пунктове
  

II. ОПРЕДЕЛЯМ начална месечна наемна цена, в размер на 215,25 лв. (двеста и петнадесет и 25 лв.), без ДДС. 

 

III. ОГЛЕД НА ОБЕКТА се извършва от лицата, закупили тръжна документация, най -късно до 18.08.2014 година.

IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА на 20.08.2014 г. от 14.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол.

 

V. ОПРЕДЕЛЯМ ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: Депозит за участие в търга, в размер на 20 (Двадесет) лева, следва да се внесе по сметка на Областна администрация-Ямбол: IBAN BG47STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка  ДСК, гр. Ямбол  до 16.30 часа на 19.08.2014 година.

VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация с цена 20 (двадесет) лева. Същата може да бъде закупена в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 16.00 часа на 18.08.2014 година. 

 

VII. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване” до 17.30 часа на 19.08.2014 година. Телефон за информация – 046686822 .

VIII.……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………

 

Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


инж.НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 17 July 2014 09:26)