There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0017
ЯМБОЛ 25.08.2014 г.

 

   На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 16, ал. 2,  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и въз основа на Протокол от 20.08.2014 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0011 от 15.07.2014 г.    

О П Р Е Д Е Л Я М:

   1. „АЙ ПИ ГРУП ЕВРОПА”ООД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: гр. *****, община *****, област *****, ул. ******* № ***, представлявано от **********, с ЕГН ********** за наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ Кабина № 30, с полезна площ 8 кв.м, находяща се в ГКПП „Лесово - Хамзабейли“, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, на трасе „Леки автомобили“, влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.30 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.
   2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена в размер на 2300 лв. (Две хиляди и триста лева) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 


   Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
   Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Иванов – Заместник областен управител.

   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

инж. НИКОЛАЙ ПЕНЕВ  /п/
Областен управител на област Ямбол