There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0018
ЯМБОЛ 25.08.2014 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 16, ал. 2,  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и въз основа на Протокол от 20.08.2014 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0013 от 15.07.2014 г.    

О П Р Е Д Е Л Я М:

   1. „ТРЕ”ООД, ЕИК **************, със седалище и адрес на управление: гр. *****, община *****, област *****, район *****, ул. *****, ет. ***, ап. ***, представлявано от **********, с ЕГН ********** за наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ Кабина № 48, с полезна площ 8 кв.м, находяща се в ГКПП „Лесово - Хамзабейли“, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление влизащи в Република България”, представляваща сграда с идентификатор 43459.502.25.48 по кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол.  
   2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена в размер на 1800 лв. (Хиляда и осемстотин лева) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:


   Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
   Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Иванов – Заместник областен управител.
   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

инж. НИКОЛАЙ ПЕНЕВ  /п/
Областен управител на област Ямбол