There are no translations available.

З А П О В Е Д

№ ДС04 / 0013
Ямбол /19.04.2010 г.

На основание чл. 44, ал. 2, чл. 48, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед № ДС 04/0007 от 01.03.2010 г. на Областен управител и Протокол на комисия за проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост на 13.04.2010 г. от 10 часа

Н А Р Е Ж Д А М:


 

1.Определям „ПАУТАЛИЯ БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 175144979, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, р-н Средец, ул, „Проф, Н.Михайлов” № 7, вх. „Б”, ет. 1, ап. 2, представлявано от управителя Йордан Стоянов Денев, с ЕГН хххххххххх, чрез пълномощник Стефан Стоянов Драгнев, с ЕГН хххххххххх /пълномощно № 7759/22.03.2010 г. на Нотариус с рег. № 274 на НК/ за купувач на недвижим имот – частна държавна собственост, актуван с АДС № 2495/23.03.2007 г., находящ се в землището на с. Крумово, местност „Орлово гнездо”, представляващ поземлен имот № 093002 с площ 350 606 кв.м по КВС на землището на с. Крумово, община „Тунджа”, област Ямбол - с начин на трайно ползване „друг вид отпадъци”, при граници на поземлен имот № 093002: ПИ № 093005 - широколистна гора; ПИ № 093003- широколистна гора; землищна граница; ПИ № 000137 - друга пътна територия; ПИ № 000149 - полски път; ПИ № 075003- пасище с храсти; ПИ № 094001 - широколистна гора.

2. Определям цената на недвижимия имот по точка 1 /първа/ в размер на 683 500 (шестстотин осемдесет и три хиляди и петстотин ) лева, достигната на проведения търг на 13.04.2010 г.

3. В 14 (четиринадесет) дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед „ПАУТАЛИЯ БИЛДИНГ” ЕООД гр. София, ЕИК 175144979, да заплати по IBAN сметка на Областна администрация - Ямбол:
BG95UBBS80023106143800, код UBBSBGSF, банка ОББ – клон Ямбол, както следва:
- 679 500 (шестстотин седемдесет и девет хиляди и петстотин) лева, представляващи разликата между цената на имота по точка 2 /втора/ с приспаднат депозит от 4 000 /четири хиляди/ лв., който е заплатен с платежно нареждане № М00901 от 09.04.2010 г. по сметката на Областна администрация - Ямбол: IBAN BG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка ДСК ЕАД гр. Ямбол;
- 13 670 (тринадесет хиляди, шестстотин и седемдесет) лева, представляващи 2% режийни разноски върху продажната цена по точка 2 /втора/, на основание пар. 3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС;
- 2 734 (две хиляди, седемстотин тридесет и четири) лева, представляващи 20 % ДДС върху режийните разноски, на основание чл. 66, във вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.

4. Купувачът следва да заплати в същия 14 (четиринадесет) дневен срок и сумата от 13 670 (тринадесет хиляди, шестстотин и седемдесет) лева, представляващи 2 % местен данък върху стойността на имота по точка 2/втора/, на основание чл. 46, ал. 2, т. 1 и чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ по сметката на отдел „Местни данъци и такси”, при община „Тунджа” гр. Ямбол.
Договорът с Купувача да се сключи в 7 (седемдневен) срок след представяне на надлежни документи за платена цена, режийни разноски и дължими данъци.
Заповедта да се връчи на определения купувач, Директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация – Ямбол и на счетоводството на ОА-Ямбол, за сведение и изпълнение.


ТАНЯ ДИМИТРОВА (П)
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 23 September 2010 23:13)