There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0009
ЯМБОЛ 15.05.2015 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във вр. с чл. 30 от Закона за държавната собственост, във вр. с  чл. 7 от Вътрешните правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имоти и вещи, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 12.05.2015 г. на Комисия, определена със Заповед № ДС04/0003 от 01.04.2015 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. „ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ“АД, ЕИК 130427863, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София (столица), район Оборище, ул. „Г.С. Раковски” № 99, ет. 12, представлявано от Петър Веселинов Аврамов – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор, за наемател на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща единична висока кабина с инв. № 2049130, с полезна площ от 8 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление изход от Република България”, представляваща преместваема работна кабина за осъществяване на застрахователна дейност, съгласно чл. 33 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове и становище с изх. № 06-00-42/ 17.03.2015 г. на За министър на финансите.
  2. Имотът се отдава под наем за срок от пет години при месечна наемна цена,
в размер на 827,30 лв. (Осемстотин двадесет и седем лева и тридесет стотинки ) без ДДС.

Н А Р Е Ж Д А М:

  Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол и на интернет страницата на администрацията в три дневен срок от издаването й, а участниците в търга да бъдат писмено уведомени за обявяването.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител.
  Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол