There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0011
ЯМБОЛ 15.05.2015 г.

 

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от ППЗДС и Протокол от 12.05.2015 г. от заседание на комисия, определена със Заповед № ДС04/0004 от 01.04.2015 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Обявявам за непроведен открития със Заповед № ДС04/0004 от 01.04.2015 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна държавна собственост, находяща се в ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, в землището на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол, представляваща единична висока кабина с инв. № 2049132, с полезна площ от 8 кв.м., находяща се на трасе „Товарни коли /ТИР/, направление изход от Република България”, представляваща преместваема работна кабина, за осъществяване на спедиторска дейност, съгласно чл. 34 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове.
  2. На основание чл. 46 от ППЗДС прекратявам процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от същата заповед.

  Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол, както и на видно място в сградата на Областна администрация – Ямбол в три дневен срок от издаването й.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Йоргов – Заместник областен управител на област Ямбол.
  Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Friday, 15 May 2015 13:00)