Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС 04/0012
ЯМБОЛ 28.07.2015 г.

 

  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал. 1 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

Н А Р Е Ж Д А М:

   1. Да се проведе на 04.09.2015 год. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18,  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост, актуван с АДС № 3547/18.06.2015 г., представляващ поземлен имот № 000159 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кабиле, община „Тунджа”, област Ямбол, с площ 1240 кв.м., начин на трайно ползване: друг терен нестопански, при граници: ПИ № 010091 – производствен терен.
   Данъчната оценка на имота е 2380,80 лв. (две хиляди триста и осемдесет лева и осемдесет стотинки).
   Пазарната оценка на имота, изготвена на основание чл. 43, ал. 2 от ЗДС, е 3440 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет лева).
   2. На основание чл. 88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост определям първоначалната цена за продажба на имота по т. 1 в размер на 3 440 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет лева). Съгласно чл. 45 от ЗДДС е освободена доставка.
   3. Депозитът за участие в търга, в размер на 100 (сто) лева, следва да се внесе по сметка на Областна администрация – Ямбол: IBAN BG47 STSA93003305143779, BIC код STSABGSF, банка ДСК ЕАД гр. Ямбол, до 1630 часа на 03.09.2015 г.
   4. Утвърждавам тръжна документация и проект на договор за продажба, като част от нея, с цена 20 (двадесет) лева.
   5. Тръжна документация може да се закупи в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, ет. 3, стая 301, всеки работен ден от 900 до 1730 часа, най-късно до 1730  часа на 02.09.2015 г.
   6. Оглед на обекта може да бъде извършен след предварителна заявка в деловодството на администрацията и след представяне на документ за закупена тръжна документация, най-късно до 1600 часа на 03.09.2015 г.
   7. Заявленията за участие ще се приемат в сградата на Областна администрация – Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18, гише „Административно обслужване”, от момента на публикуване на обявата за търга до 1730 часа на 03.09.2015 г.
   Телефон за информация – 046/68 68 44 – М.Попова, гл. юрисконсулт; 046/68 68 20 – В.Георгиева, ст.експерт.
   8. .....................

   Настоящата заповед да се публикува в един национален и един местен ежедневник, да се постави на таблото за обявления, да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Ямбол.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  /п/
Областен управител на област Ямбол