There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Рег. №ОУ-00311

30.01.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ –моторно превозно средство, на Областна администрация – Ямбол за 2017 г. се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС с покритие за всички застрахователни рискове (пълно Каско).

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 02февруари 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от следното лице:Светла Добрева – 046/686842

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Monday, 30 January 2017 18:24)