Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 О Б Я В А

 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

 

в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация – Ямбол, при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър.

- Професионален опит – 1 година или Минимален ранг – V младши.

            - Специфични изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: хидротехническо или хидромелиоративно строителство.

2. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой.

            3. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю

4. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

 

5. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация - Ямбол.

6. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 04.07.2017 г.

            7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/

            8. Кратко описание на длъжността: Осъществяване на дейности във връзка с обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, състоянието на реките и ВиК системите; разработване на експертни анализи и изготвяне на становища по проблеми от дейността на Дирекция „АКРРДС“, подготовка на отговори на запитвания на физически и юридически лица, изготвяне на експертни анализи във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията.

9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 460 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова

Последна промяна (Петък, 23 Юни 2017 10:07)