There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

Рег. № ОУ-02409

 

06.07.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Във връзка с необходимостта от застраховане на движима вещ – моторно превозно средство на Областна администрация – Ямбол се събират оферти за сключване на Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Застраховка „Каско“ на МПС, с основно покритие „Пълно Каско“, допълнителни покрития „Помощ на пътя“ (асистанс) и Доверен сервиз.

Офертите се подават в срок до 17:30 ч. на 12 юли 2017 г. в деловодството на Областна администрация – Ямбол или на електронна поща:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Преценката на офертите ще се извършва на база „най-ниска“ предложена цена.

Информация за движимата вещ, подлежаща на застраховане, може да получите от следното лице: Светла Добрева – 046/686842

 

 

ВОЛЕН ДИЧЕВ /П/

За Областен управител на област Ямбол

Съгласно Заповед за заместване РД-01-00057/05.07.2017 г.

Last Updated (Friday, 07 July 2017 08:24)