There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00005


ЯМБОЛ 25.07.2017 г.

 

 

 В Областна администрация – Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02547 от 19.07.2017 г. от За Кмета на община Ямбол, съгласно Заповед № РД/02-00359 от 12.07.2017 г., за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на Община Ямбол.

 

Към искането са приложени копия на следните писмени доказателства: Договор Рег. № 05-332/08.08.2007 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег. № ДГ05-0134/18.08.2010 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег. № 04-337/10.08.2007 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег. № 04-362/28.08.2007 г., ведно с приложенията към него; Договор Рег. № 04-363/28.08.2007 г., ведно с приложенията към него.

От фактическа страна се установи следното:

Община Ямбол е възложител на обществена услуга за пътнически превоз по автобусни линии от квотата на Община Ямбол със сключени договори, както следва:

Договор Рег. № 05-332/08.08.2007 г. по автобусна линия София – Ямбол от Републиканската транспортна схема, с МР № 28101, изпълнявана от „Дичони“ ЕООД;

Договор Рег. № ДГ05-0134/18.08.2010 г. по автобусна линия Ямбол – Царево от Републиканската транспортна схема с МР № 28101, изпълнявана от „Дичони“ ЕООД;

Договор Рег. № 04-337/10.08.2007 г. по Пакет № 1 автобусни линии и курсове по линии от Областната и Републиканската транспортни схеми, включващ превози от                гр. Ямбол до съответните населени места съгласно Приложение № 1 към договора,  изпълнявани от „Дичони“ ЕООД  и ЕТ „Мич – М. Мирчев“;

Договор Рег. № 04-362/28.08.2007 г. по Пакет № 2 автобусни линии и курсове по линии от Областната и Републиканската транспортни схеми, включващ превози от                    гр. Ямбол до съответните населени места съгласно Приложение № 1 към договора, изпълнявани от „Валерос“ ЕООД, ЕТ „Мидия 2 – В. Величков“, ЕТ „Раси – Кр. Кръстев“, ЕТ „Чапъра – М. Мирчев“ и

Договор Рег. № 04-363/28.08.2007 г. по Пакет № 3 автобусни линии и курсове по линии от Областната и Републиканската транспортни схеми, включващ превози от                гр. Ямбол до съответните населени места съгласно Приложение № 1 към договора, изпълнявани от „Валерос“ ЕООД, ЕТ „Диачи - Ат. Парушев“, ЕТ „Мидия 2 – В. Величков“, ЕТ „Раси – Кр. Кръстев“, ЕТ „Чапъра – М. Мирчев“.

С оглед изтичане на срока на посочените по-горе договори през месец август 2017 г. и с оглед технологичното време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура/и за възлагане на обществена услуга по обслужване на горепосочените автобусни   линии  от  Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Ямбол, Кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, §5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) въз основа на пряко възлагане.

Така направеното искане считам за основателно по следните съображения:

Видно от раздел VIII от Договор Рег. № 05-332/08.08.2007 г. за обществен превоз на пътници по автобусна линия София – Ямбол срокът на действието му е десет години и влиза в сила от 08.08.2007 г., респ. до 08.08.2017 година. От раздел VIII от Договор Рег. № ДГ05-0134/18.08.2010 г. за обществен превоз на пътници по автобусна линия Ямбол – Царево се установява, че срокът на същия е седем години, считано от датата на подписването му – 18.08.2010 г., т.е. до 18.08.2017 година. Срокът на действие на Договор Рег. № 04-337/10.08.2007 г. по Пакет № 1 автобусни линии и курсове по линии от Областната и Републиканската транспортни схеми е десет години и влиза в сила от 15.08.2007 г., респ. до 15.08.2017 година. Видно от Договор Рег. № 04-362/28.08.2007 г. по Пакет № 2 автобусни линии и курсове по линии от Областната и Републиканската транспортни схеми и Договор Рег. № 04-363/28.08.2007 г. по Пакет № 3 автобусни линии и курсове по линии от Областната и Републиканската транспортни схеми срокът им на действие е десет години и влизат в сила от 31.08.2007 г., т. е. до настъпването на 31.08.2017 година.

Предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и в срок съответно до 08.08.2017 г., 18.08.2017 г., 15.08.2017 г. и 31.08.2017 г., когато изтича срокът на действие на всеки отделен договор, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на  чл. 5, §5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.  за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО)                        № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

            Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници, както следва:

·       по автобусна линия София – Ямбол с МР № 28101 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срока на действащия договор  до сключване на  нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 08.08.2018 г.

·       по автобусна линия Ямбол – Царево с МР № 28101 от Републиканската транспортна схема от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срока на действащия договор  до сключване на  нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 18.08.2018 г.

·       по Пакет № 1 автобусни линии и курсове по линии от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срока на действащия договор  до сключване на  нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 15.08.2018 г.

·       по Пакет № 2 и Пакет № 3 автобусни линии и курсове по линии от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на община Ямбол със срок на изпълнение от изтичане срока на действащите договори  до сключване на  нови договори с изпълнители, след проведени процедури, но не по-късно от 31.08.2018 г.

Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по автобусни линии София – Ямбол (МР № 28101), Ямбол – Царево (МР № 28101), част от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Ямбол и  Пакет № 1, № 2 и № 3 автобусни линии и курсове по линии от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Ямбол, поради което на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

            ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение, може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок  от  публикуването му.

               

На основание чл. 16д, ал. 8 от Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Ямбол по реда на АПК.

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Thursday, 27 July 2017 12:37)