ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността Главен експерт

(наименование на длъжността)

в административно звено Дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

(наименование на звеното)

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

-  Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

-  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

-  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

 

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър

Години професионален опит-2 години или

Минимален ранг - ІVМ

Специфични изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: от области на висшето образование: „Хуманитарни науки“ - професионално направление „Филология“, или „Социални, стопански и правни науки“ - професионално направление „Администрация и управление”.

 

 

 

Име, презиме

и фамилия на кандидата

 

 

 

Представени ли са всички документи,

които се изискват според обявата(1)

 

 

Удостоверяват ли представените документи

съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания

за длъжността(2)

Основание за

недопускане

 

 

 

1.Русалина Стефанова Мирославова

да

да

 

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс кандидата:

 

1. Русалина Стефанова Мирославова

 

Посоченият  кандидат трябва да се яви  на тест на 27 април 2018 год. от 10.00 часа в

сградата на Областна администрация – Ямбол

 

 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

                     

    

 

                   1 ……………(П)…………………….

                                 (Павлина Пенева)

 

                   2 ……………(П)……………………

                                 (Екатерина Иванова)

 

                   3…………….(П)……………………

                                  (Йорданка Великова)

 

 

 

Дата: 19.04.2018 г.

Последна промяна (Четвъртък, 19 Април 2018 10:56)