Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00005

Ямбол, 16.05.2018 г.

 

На основание чл.124а, ал.3 и ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.125  от Закона за устройство на територията и чл.66 от Закона за енергетиката, във връзка с искане с вх.№ ОУ-01235 от 05.04.2018г., №ОУ-01654о11.05.2018г.,ОУ-01666/14.05.2018г. от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕ- НИЕ ЮГ“ ЕАД,  чрез Апостол Калев Калев- ръководител КЕЦ Ямбол, с пълномощно с рег. № 4221 и №4222 от 29.09.2017г.,  техническо задание, съставено от възложителя, за възлагане изработване на ПУП – Парцеларен план  и план схема за урбанизираната територия на гр. Ямбол, писмо  с изх.№ КОС -01-2080 на РИОСВ – Стара Загора  от 09.05.2018г. за преценка необходимостта от ОВОС, Протокол за предварителен оглед от 22.03.2018г. на Областно пътно управление –Ямбол,

 

Н А Р Е ЖД А М:

1.ОДОБРЯВАМ техническо задание за изготвяне на ПУП –Парцеларен план и план –схема за урбанизирана територия за обект : Подробен устройствен план –парцеларен план и план –схема за обект „Кабелна линия СрН 20кV  от ТП“ Могила“ до съществуващ стомано-решетъчен стълб-СРС на въздушна линия СРН 20кV „Веселиново“.

2. РАЗРЕШАВАМ на  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, ЕИК 115552190 , представлявано от  Гочо Димитров Чемширов в качеството му на Заместник-председател  на Съвета на директорите и Костадин Петров Величков в качеството му на член на съвета на директорите, изработването на  Подробен устройствен план–парцеларен план и план –схема за обект „Кабелна линия СрН 20кV  от ТП“ Могила“ до съществуващ стомано-решетъчен стълб-СРС на въздушна линия СРН 20кV „Веселиново“ , разположен в землището на  община  Ямбол  в  поземлени имоти с идентификатори по КККР №87374.15.112 и на територията на  община „Тунджа“, област Ямбол  в   землище  на с. Веселиново в  поземлени имоти с идентификатори  по КККР № 10776.19.63, 10776.16.79, 10776.16.68, 10776.19.62, 10776.16.3, 10776.19.64. За урбанизираната територия на гр. Ямбол да се изготви план –схема на трасето на ел.кабела за  поземлени имоти с идентификатори 87374.520.2, 87374.520.6, 87374.520.8, 87374.520.1,  87374.521.1.   

ПУП–парцеларен план и план –схемата да се изработи съгласно изискванията на Наредба №8/ от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и заданието за проектиране на възложителя.

Регистрите на засегнатите имоти по  кадастрална карта на гр. Ямбол и с. Веселиново, да се заверят от Службата по геодезия, картография и кадастър-Ямбол. При внасяне на ПУП- ПП и план схемата за разглеждане и одобряване в Областна администрация Ямбол да се представят доказателства за извършените процедури по за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни администрации, общински администрации и на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ.  

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол, съгласно чл.124б ал.3, да се изпрати на община Ямбол и община „Тунджа“  за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, както и да се впише служебно в регистъра на  общинските администрации съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ. Същата да се сведе до знанието на „ЕНЕРГОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД по установения ред.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ  заповедта не подлежи на оспорване.

Приложение:  одобрено задание за изработване на ПУП – ПП и план –схема за урбанизираната територия.

 

 

 ДИМИТЪР ИВАНОВ  (П)
Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Петък, 18 Май 2018 11:21)