Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 


РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ ДС-РС-33-00001 от 31.05.2018 г.

 

      На основание  чл.145, ал.1, т.2 и чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 , във връзка с чл. 143 и чл.144, чл.161, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 31от  Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура ,  Заявление с вх. №  ОУ-00701-19.02.2018г. за одобряване на инвестиционен проект и Заявление с вх. № ОУ-00702 от 19.02.2018г. за издаване на разрешение за строеж на  „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, ЕИК №831642181 със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Младост“, бул.„Цариградско шосе“ №115, представлявано от Атанас Илиев Добрев, чрез пълномощник „Мармет“ООД с ЕИК 831829811 чрез Юрий Велчев Стоянов с пълномощно  рег. № 2589 от 12.05.2017г. ; Разрешение № 01577/25.09.2009 г. на Комисия за регулиране на съобщенията за ползване на  индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга; Комплексен доклад за оценка на съответствието на технически инвестиционен проект със съществените изисквания за

 

строежите от 12.02.2018г., изготвен от „Сливенски имоти-2000” ЕООД, гр. Сливен, бул. „Х. Димитър“ №16, офис 4, ЕИК 119112313 с Удостоверение № РК – 0531 от 05.10.2015 г., издадено от Министерство на инвестиционното проектиране, Дирекция за национален строителен контрол със срок на валидност на удостоверението до 05.10.2020 г. с управител Даниела Христова Хаджиилиева - Димитрова;; Заповед № ДС 04 - 00020 от 19.12.2016г. на Областен управител на област Ямбол  за одобряване на ПУП- парцеларен план и план схеми , влязла в сила на 10.01. 2017г.; Договор за учредяване на право на прокарване на трасе на оптични кабели, през имоти общинска собственост, рег. №ДГ/05-000053 от 12.04.2017г. на община Ямбол, вписан в служба по вписванията; Договор от 10.04.2017г .с община „ Тунджа“ за учредяване  на право на прокарване на трасе на оптични кабели, през имоти общинска собственост в регулация, с вх. № ОУ-01799 -29.05.2018г., Договор от 10.04.2017г .с община „ Тунджа“ за учредяване  на право на прокарване на трасе на оптични кабели, през имоти общинска собственост, вписан в служба по вписванията  под вх.рег. № 3974, том 111 ; Разрешение за специално ползване на пътища чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона № РСПП-4/12.01.2018г.; Споразумение с изх. № 5300-10675/23.12.2017г. с Агенция „Пътна инфраструктура“; Писмо с изх. № КОС-01-2600 от 26.05.2016г. на РИОСВ Стара , относно уведомление  за инвестиционно намерение  за изграждане на оптична кабелна линия и преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ; Съгласувателно становище на „ВиК“ ЕООД Ямбол с изх. № 1288/30.05.2016г.; Писмо изх. № ОМ-1.9.0.1 -2077/20.06.2016г. на „Овергаз Мрежи“АД; Протокол за съгласуване на проекти от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД № 17536962-1/30.05.2016г. ; Декларация на „ЛИДЛ България“ЕООД от 29.06.2016г. за сключен договор  с „БТК“ ЕАД; разрешение за ползване № 192/29.07.1996г. на Държавна инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол с приложен Протокол образец № 16 от ДПК;

РАЗРЕШАВАМ  НА

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, ЕИК №831642181 със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Младост“, бул.„Цариградско шосе“ №115, представлявано от Атанас Илиев Добрев да извърши предвидените строително монтажни работи на обект: Оптична кабелна линия за складова база на „Лидл България“ ЕООД в с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“ , съгласно одобрените от Областен управител на област Ямбол  на 26.02.2018г. технически проекти, неразделна част от настоящото разрешение за строеж, а именно:

Част „Технологична”

Част „Геодезия”

Част „Пожарна безопасност”

Част „ Конструктивна“

 

Обектът е разположен на територията на :

 

1. Община „Тунджа”, област Ямбол, в землището на с. Кабиле – в поземлени имоти №№ 0.104, 0.212, 0.264, 0.464, 0.477, 0.484, 0.524, 0.580, 0.581, 0.582, 6.55, 10.91, 12.43, 12.47 по КВС на с. Кабиле.

 2. Община Ямбол, област Ямбол – в поземлени имоти с идентификатори  № №87374.69.656, 87374.511.1, 87374.511.2, 87374.511.3, 87374.511.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ямбол.

С точка на присъединяване съществуваща кабелна шахта Ш 1-154 в ПИ с идентификатор №87374.511.7 гр. Ямбол до „Складова база“  в   имот  10.91 в землище с. Кабиле.

 Строежът включва:

1.Направа на нови кабелни шахти-6 бр.

2.Обща дължина на изкопите - 4788,10м

3. Обща дължина на сондажите – 142,50м

4.Полагане на допълнителни защитни тръби-65,20м

5.Полагане на защитни HDPE тръби ф40мм-4761,50м

6. Изтегляне на оптичен кабел FOC 12.G652 -5300м

7. Монтаж на оптични муфи-3бр.

 

Обектът е четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „ж” от ЗУТ за категоризацията на видовете строежи и чл. 8, ал. 5, буква „ж“  от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Строителството да се извърши при следните условия:

1. Да се сключи договор за упражняване на строителен надзор.

2. Да се спазват одобрените проекти.

3.Да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при условията на чл. 157, чл. 158 и чл. 159 от ЗУТ.

4. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и териториални администрации,  на специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

 

Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и областните управители (обн. ДВ бр.94/12.08.1998 г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането й (обн. ДВ. бр. 111 от  28.12.2001 г.) е платена такса за  одобряване  на инвестиционен проект 500 лв. и издаване на разрешение за строеж, в размер на 250 лв., с платежно нареждане от 23.02.2018 г. по сметка на Областна администрация – Ямбол.

Разрешението за строеж да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.

На основание чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд  в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

 

     

ДИМИТЪР ИВАНОВ         (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Понеделник, 04 Юни 2018 13:31)