Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 АК-1202-00001

ЯМБОЛ 18.06.2018 г.

 

В Областна администрация Ямбол е постъпило искане с вх. № ОУ-02004 oт 15.06.2018 г. от Кмета на община Стралджа за предприемане на спешна мярка  по смисъла на чл. 5, § 5, от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.), състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на община Стралджа.

Към искането са приложени заверени копия на следните писмени доказателства: Договор  № Д-308/25.06.2008 г. с приложени маршрутни разписания; Договор № Д-308/25.06.2008 г. с приложено маршрутно разписание; Договор № Д-312/26.06.2008 г. с приложено маршрутно разписание; Договор № 309/25.06.2008 г. и Анекс № Д-70/27.02.2013 г. към него, с приложени маршрутни разписания; Договор № Д-178/07.05.2012 г. и Анекс № Д-178-1/18.06.2018г. към него, с приложено маршрутно разписание; Договор № Д-338А/16.07.2008 г., с приложени маршрутни разписания.

От фактическа страна се установи следното:

 

Община Стралджа е възложител на обществена услуга за пътнически превоз по автобусни линии от квотата на община Стралджа със сключени договори, както следва:

- Договор № Д-308/25.06.2008 г. по автобусна линия Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч. и автобусна линия Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 часа, част от Областната транспортна схема, изпълнявани от ЕТ „Дани-3-Йордан Стоянов“;

- Договор № Д-308/25.06.2008 г. по автобусна линия Стралджа – Маленово - Стралджа – Зимница – Чарда - Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч., част от Областната транспортна схема, изпълнявана от ЕТ „Дани-3-Йордан Стоянов“;

- Договор № Д-312/26.06.2008 г. по автобусна линия Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч., част от Областната транспортна схема, изпълнявана от ЕТ „Раси – Красимир Кръстев“;

- Договор № 309/25.06.2008 г. и Анекс № Д-70/27.02.2013 г. към него по автобусна линия Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч., 13.00 ч. и 16.30 ч., част от Областната транспортна схема, изпълнявана от СД „Моллови – 55“;

- Договор № Д-178/07.05.2012 г. и Анекс № № Д-178-1/18.06.2018г. към него, по автобусна линия Атолово - Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч., част от Областната транспортна схема, изпълнявана от ЕТ „Дани-3-Йордан Стоянов“;

-   Договор № Д-338А/16.07.2008 г. по автобусна линия София – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28201 и часове на тръгване от гр. Стралджа – 3.40 ч. и 6.30 ч, част от Републиканската транспортна схема, изпълнявана от „ДИЧОНИ“ ЕООД;

-   Договор № Д-311/26.06.2008 г. по автобусна линия Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч., част от Републиканската транспортна схема, изпълнявана от „РАМИНИ ТУР“ ООД;

-       Договор № Д-310/27.06.2008 г. по автобусна линия Сливен – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28102, час на тръгване от гр. Стралджа – 7.20 ч. и 14.10 ч., част от Републиканската транспортна схема, изпълнявана от СД „Моллови – 55“.

С оглед изтичане на срока на посочените по-горе договори на 27.06.2018 г. и  предвид необходимостта от технологично време за подготовка и провеждане на процедура/и, Кметът  на община Стралджа е поискал да бъде допусната „спешна мярка“ по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) въз основа на пряко възлагане за срок от 18 месеца.

Така направеното искане считам за основателно по следните съображения:

Съгласно чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.) „в случай на прекъсване на услугите или непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на задължения за обществени услуги....Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуга чрез спешна мярка, или налагането на такава поръчка не надвишават две години.“

Тази хипотеза визира предприемане на спешна мярка в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване и се осъществява само в краен случай, когато няма друга възможност за извършване на пътническите превози и сама по себе си обуславя важния обществен интерес за извършване на превозите.

В конкретния случай, предвид фактическата невъзможност за провеждане на процедура/и и избор на изпълнител на обществената услуга за превоз на пътници в срок до 27.06.2018 г., когато изтича срокът на действие на всеки отделен договор, считам че е налице непосредствен риск от прекъсване на изпълнението на важна обществена услуга по смисъла на чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент № 1370/2007 г.)

Р Е Ш И Х

            Разрешавам на кмета на община Стралджа да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по следните автобусни линии, част от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа: Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.10 ч. и 14.30 ч.; Лозенец – Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Лозенец – 8.30 часа; Стралджа – Маленово - Стралджа – Зимница – Чарда - Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 7.00 ч., 9.10 ч. и 11.50 ч.; Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч.; Стралджа – Иречеково – Ямбол, с час на тръгване от гр. Стралджа – 10.20 ч., 13.00 ч. и 16.30 ч.; Атолово - Стралджа – Ямбол, с час на тръгване от Атолово – 09.40 ч. и следните автобусни линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община Стралджа: София – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28201 и часове на тръгване от гр. Стралджа – 3.40 ч. и 6.30 ч.; Варна – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и час на тръгване от гр. Стралджа – 7.55 ч.; Сливен – Стралджа и обратно, с МР № 28101 и 28102, час на тръгване от гр. Стралджа – 7.20 ч. и 14.10 ч., със срок на изпълнение от изтичане срокът на действащите договори до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена процедура, но не по-късно от 27.12.2019 година.

            Горното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на обществените услуги за превоз на пътници по посочените автобусни линии, част от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на община Стралджа, поради което и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М

            ДОПУСКАМ предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 60, ал. 4 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол в 3 – дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 16д, ал. 8 от  Наредба № 2 от 15 март 2002  г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на област Ямбол пред Административен съд – Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14 – дневен срок от публикуването му.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник, както и да се съобщи на Кмета на община Стралджа по реда на АПК.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ      (П)

Областен управител на област Ямбол

Последна промяна (Четвъртък, 21 Юни 2018 09:37)