There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00008

Ямбол, 17.09.2018 г.

 

 

     На основание чл.32 от Закона за администрацията и във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02294-13.07.2018 г.  от „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078,  със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цар Борис III“, №136, ет.3, представлявано от Снежина Динева-Изпълнителен директор, чрез пълномощник: Стоян Стоянов-Ръководител ХТР „Ямбол“ (съгласно пълномощно № П-07-30-36/10.03.2017 г.), допълнено с техническо задание за изработване на ПУП-Парцеларен план, писмо/становище, изх.№ КОС – 01-3806 от 13.08.2018 г. на РИОСВ-Стара Загора, Протокол № 11 от 18.07.2018г. на общински експертен съвет на община „Тунджа“, Решение на тридесет и пето заседание на общински съвет Ямбол от 27.07.2018 г., писмо, изх.№ 70-3184 от 03.09.2018 г. на Министерство на земеделието, храните и горите и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

 

 

НАРЕЖДАМ:

I.  ОДОБРЯВАМ техническо задание за изготвяне на ПУП - Парцеларен план за подобекти: „Корекция на р.Азмак дере от моста на пътя с.Кабиле-с.Жельо Войвода до с.Глуфишево“ и „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста с.Кабиле-с.Жельо Войвода до заустването й в р.Тунджа“, част от строеж/обект „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните замеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол-Карнобат от км 276+200 до км 325+280“, находящ се на територията на община Ямбол и община "Тунджа", област Ямбол.

II. РАЗРЕШАВАМ изработването на ПУП - Парцеларен план за подобекти: „Корекция на р.Азмак дере от моста на пътя с.Кабиле-с.Жельо Войвода до с.Глуфишево“ и „Реконструкция и почистване на съществуваща корекция на „Азмак дере“ от моста с.Кабиле-с.Жельо Войвода до заустването й в р.Тунджа“, част от строеж/обект „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните замеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол-Карнобат от км 276+200 до км 325+280“, находящ се на територията на община Ямбол и община "Тунджа", област Ямбол, съгласно одобреното задание по чл.125 от ЗУТ и приложените  7 бр. схеми с предложение за ПУП-Парцеларен план.   

        Проектът за ПУП-ПП да се изработи въз основа на одобреното задание като се използват актуални данни от Карти за възстановената собственост (КВС) и влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землищата на съответните населени места (посочени в заданието) от община Ямбол и община "Тунджа", през които минава трасето на горепосочения обект.

         Преди разглеждане на ПУП-ПП от Областен експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), същият трябва да се съгласува от Възложителя със заинтересуваните централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал.6, и чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ.

    Преди одобряването му, проектът за ПУП-ПП трябва да се съгласува със СГКК-Ямбол (за териториите с влезли в сила КККР), Общинска служба по земеделие Ямбол (за териториите без КККР).

    На основание чл.128, ал.1 и ал.2 във вр. с ал.12, изречение последно от ЗУТ проектът за ПУП-ПП следва да се съобщи от Община Ямбол и Община "Тунджа" с обявление, обнародвано в "Държавен вестник", поставяне на таблото за обяви и публикуване на интернет страницата на съответната община и в поне един местен вестник.

    На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и преписи от нея да се изпратят на Община Ямбол и Община "Тунджа" за разгласяването й по реда чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

   Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

  

ДИМИТЪР ИВАНОВ      (П)

Областен управител на област Ямбол

Last Updated (Tuesday, 25 September 2018 14:41)