There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

З А П О В Е Д

  ДС-04-00010

Ямбол, 02.10.2018 г.

 

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.124а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по повод подадено в Областна администрация Ямбол искане с вх.№ ОУ-02958-17.09.2018 г. от Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, придружено от техническо задание за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/, становище от Министерството на културата за съгласуване на заданието за изработване на ПУП-ПП, писмо, изх.№ КОС-01-2331 от 30.05.2018 г., на РИОСВ-Стара Загора и след като се запознах с цялата документация по преписката, 

 

НАРЕЖДАМ:

 

          I.  ОДОБРЯВАМ техническо задание за изготвяне на ПУП - Парцеларен план за линеен обект: "Външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана", находящ се на територията на община Ямбол и община "Тунджа", област Ямбол.

          II. РАЗРЕШАВАМ изработването на проект за подробен устройствен план-Парцеларен план, съгласно одобреното задание по чл.125 от ЗУТ и приложената схема с предложение за ПУП-Парцеларен план.

          Проектът за ПУП-ПП да се изработи въз основа на одобреното задание като се използват актуални данни от влезли в сила Кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на землищата на съответните населени места (посочени в заданието) от община Ямбол и община "Тунджа", през които минава трасето на горепосочения обект. Преди разглеждане на ПУП-ПП от Областен ескпертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), същият трябва да се съгласува от Възложителя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството със заинтересуваните централни и териториалните администрации, както и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ.

Преди одобряването му, проектът за ПУП-ПП трябва да се съгласува със СГКК-Ямбол за териториите с влезли в сила КККР.  

На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ямбол и преписи от нея да се изпратят на Община Ямбол и Община "Тунджа" за разгласяването й по реда  на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ   /п/

Областен управител на област Ямбол

 

Last Updated (Thursday, 11 October 2018 13:44)