There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост, обявявам следното:

Започва процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на южния обходен път на град Ямбол, представляващ обект „Път II-53 Ямбол – Средец, участък „Обходен път на град Ямбол юг – ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“.

Засегнатите имоти са в урбанизираната и в земеделската територия на град Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

С реализирането на този проект се цели доизграждането на цялостния околовръстен път на град Ямбол.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от инвеститора на обекта – Агенция „Пътна инфраструктура“.

           Процедурата по отчуждаване ще се извърши по реда на глава III от Закона за държавната собственост. Заповедта на областния управител на област Ямбол за отчуждаване на имотите, ще се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Last Updated (Tuesday, 08 January 2019 10:34)