There are no translations available.

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността юрисконсулт
(наименование на длъжността)
в административно звено Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
(наименование на звеното)


I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, по право
- Копие от документи, удостоверяващи юридическа правоспособност

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър
Години професионален опит-не се изисква или
Минимален ранг - VМ
Специфични изисквания:

 

Име, презиме
и фамилия на кандидата


Представени ли са всички документи,
които се изискват според обявата(1)

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността(2)


Основание за
недопускане


1. Жана Наскова Драганова

да

да  
2. Никола Илиев Гергов да да  
3. Светлана Йовчева Бончева да да  

 


II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс кандидатите:

1. Жана Наскова Драганова
2. Никола Илиев Гергов
               3. Светлана Йовчева Бончева

Посочените  кандидати трябва да се явят  на тест на 02 април 2019 год. от 10.00 часа в
сградата на Областна администрация – Ямбол

Кандидатите да се явят в 14.00 часа същия ден за обявяване на резултатите от теста.

Преминалите успешно теста  кандидати да се явят на 02 април от 15.00 часа в сградата на Областна администрация Ямбол за интервю

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
                     
1 ……………(П)…………………….
 (Павлина Пенева)

2 ……………(П)…………………….
(Екатерина Иванова)

3……………(П)……………………..
(Йорданка Касидова)

4…………….(П)……………….……
(Йорданка Великова)

5……………(П)…………………..…
(Величка Гръкова)Дата: 20.03.2019 г.
 

Нормативни актове, върху които ще бъде теста
1. Закон за държавния служител
2. Закон за администрацията
3. Устройствен правилник  на областните администрации
4. Закон за местното самоуправление и местната администрация
5. Закон за държавната собственост
6. Правилник за прилагане на Закон за държавната собственост
7. Закон за обществените поръчки
8. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
9. Кодекса на труда
10. Наредба за служебното положение на държавните служители
11. Административнопроцесуален кодекс
12. Закон за достъп до обществена информация
13. Граждански процесуален кодекс

Last Updated (Wednesday, 20 March 2019 13:14)