There are no translations available.

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността Старши счетоводител
(наименование на длъжността)
в административно звено Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
(наименование на звеното)


I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, по една от следните специалности: Счетоводство, Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в публичния сектор, Счетоводство и одитинг, Счетоводство и управленски анализи, Счетоводство и финанси, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия, Счетоводство и одит в банките. Минимално изискуемият професионален опит от 1 (една) година следва да е в областта на счетоводството
- Копие от документи, (трудова книжка, служебна книжка, длъжностна характеристика и др.), удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобит минимално изискващ се ранг
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата
Изисквана минимална степен на завършено образование: магистър
Години професионален опит – 1 година или
Минимален ранг - VМ
Специфични изисквания:

 

Име, презиме
и фамилия на кандидата
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата(1) Удостоверяват ли предста-вените документи съответ-ствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността(2) Основание за недопускане
1. Биляна Станиславова Панова- Костадинова да да  
2. Петя Тодорова Желязкова да да  
3. Марияна Тодорова Желязкова да да  
4. Таня Иванова Петрова да не Не доказва минимално изискуемият професио-нален опит от 1 (една) година,който следва да е в областта на счетовод-ството
5. Гергана Георгиева Георгиева да не Специалността по която е придобито образова-нието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта) и не доказ-ва минимално изискуемият професионален опит от 1 (една) година, който следва да е в областта на счетоводството
6. Максимиляна Янкова Костова да не Специалността по която е придобито образова-нието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта) и не доказ-ва минимално изискуемият професионален опит от 1 (една) година, който следва да е в областта на счетоводството
7. Ирина Здравкова Янева да да  

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс кандидатите:

1. Биляна Станиславова Панова- Костадинова
2. Петя Тодорова Желязкова
3. Марияна Тодорова Желязкова
4. Ирина Здравкова Янева

б) Недопуска до конкурс кандидатите:

1. Таня Иванова Петрова
2. Гергана Георгиева Георгиева
3. Максимиляна Янкова Костова


Посочените  кандидати трябва да се явят  на тест на 02 април 2019 год. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол

Кандидатите да се явят в 14.00 часа същия ден за обявяване на резултатите от теста.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1 ……………(П)…………………….
  (Павлина Пенева)

2 ……………(П)…………………….
 (Екатерина Иванова)

3……………(П)……………………..
 (Йорданка Касидова)

4…………….(П)……………………
(Йорданка Великова)

5……………(П)……………………
(Величка Гръкова)
20.03.2019 г.

Нормативни актове, върху които ще бъде теста
1. Закон за държавния служител
2. Закон за администрацията
3. Устройствен правилник  на областните администрации
4. Закон за счетоводството
5. Наредба за служебното положение на държавните служители
6. Кодекс за социално осигуряване
7. Закон за публичните финанси
8.  Кодекса на труда
9. Закон за данък върху добавената стойност
10. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
11. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
12. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
13.  Сметкоплан на бюджетните организации
Преминалите успешно теста  кандидати и допуснати до интервю да се явят на 02 април от 15.00  часа в сградата на Областна администрация Ямбол.