There are no translations available.

Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Областен управител на област Ямбол, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител,


ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“


в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Ямбол, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- Изисквана минимална степен на завършено образование: висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър.
- Професионален опит – не се изисква или Минимален ранг – V младши.
    - Специфични изисквания: не се предвиждат.
3. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство, Строителство на сгради и съоръжения, Геодезия, Публична администрация.
2. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой.
    3. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и Интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен по съответната специалност;
5. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация Ямбол.
6. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 20.06.2019 г.
    7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: На информационното табло в партерния етаж на сградата на Областна администрация Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на интернет страницата на администрацията:  http://yambol.government.bg/
    8. Кратко описание на длъжността: Подпомага дейности по придобиване, разпореждане и управление на имоти държавна собственост. Подпомага дейността на дирекцията при опазване и защита на държавната собственост на територията на област Ямбол. Предоставя административни услуги във връзка с функциите на дирекцията.
9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 590 лв. Конкретният размер на основната заплата се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата.

            За допълнителна информация на тел.: 046/68-68-14 – Йорданка Великова