There are no translations available.

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността младши експерт

(наименование на длъжността)

в административно звено Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

(наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, по една от следните специалности: Промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения, геодезия, публична администрация.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

Изисквана минимална степен на завършено образование: професионален бакалавър

 

 

 

Години професионален опит – не се изисква

Минимален ранг - VМ

Специфични изисквания:

 

 

Име, презиме

и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата(1) Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността(2)

Основание за недопускане

1. Теодорина Живкова Иванова да да  
2. Митка Стоянова Донева да да  
3. Десислава Бончева Атанасова да да  

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

 

а) Допуска до конкурс кандидатите:

 

1. Теодорина Живкова Иванова

2. Митка Стоянова Донева

3. Десислава Бончева Атанасова      

Посочените  кандидати трябва да се явят  на тест на 09 юли 2019 год. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол

 

 

Кандидатите да се явят в 14.00 часа същия ден за обявяване на резултатите от теста.

 

 

Преминалите успешно теста  кандидати и допуснати до интервю да се явят на 09  юли от 15.00  часа в сградата на Областна администрация Ямбол.

 

Комисията констатира, че на 25.06.2019 г. на официалната електронна  поща е получено съобщение от Заплата.БГ (сайт, на който е публикувана обявата за конкурс). Към съобщението е прикачен европейски формат на CV на Мария Атанасова. Същата не е подала заявление в Областна администрация Ямбол за участие в конкурс, ведно с изискуемите документи, в обявения срок, съгласно обявата.

Предвид горното Комисията приема, че Мария Атанасова няма качеството на кандидат в конкурсната процедура.

 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

                   1 ……………(П)…………………….

                                 (Павлина Пенева)

 

 

                   2 ……………(П)………………..….

                                 (Величка Гръкова)

 

 

                   3………………(П)…………………..

                                  (Йорданка Великова)

 

                  

27.06.2019 г.

Last Updated (Thursday, 27 June 2019 11:06)