ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността юрисконсулт

(наименование на длъжността)

в административно звено Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

(наименование на звеното)

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, по право;

- Копие от документи, удостоверяващи юридическа правоспособност;

- Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

 

Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър

Години професионален опит-не се изисква или

Минимален ранг - VМ

Специфични изисквания:

Име, презиме

и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата(1) Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността(2)

Основание за недопускане

1.Николета Караджова да да  
2. Светлана Бончева да да  
3. Жана Драганова да да  
4. Елена Драганова да да  
5. Христо Павлов да да  
6. Никола Гергов да да  
7. Евгения  Керанова - Стоянова да да  
8. Стоянка Димитрова да да  

 

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс кандидатите:
1. Николета Караджова

2. Светлана Бончева

3. Жана  Драганова

4. Елена Драганова

5. Христо Павлов

6. Никола Гергов

7. Евгения Керанова - Стоянова

8. Стоянка Димитрова

 

 

Посочените  кандидати трябва да се явят  на тест на 30 септември 2019 год. от 11.00 часа в  сградата на Областна администрация – Ямбол

 

Кандидатите да се явят в 14.30 часа същия ден за обявяване на резултатите от теста.

 

  Преминалите успешно теста  кандидати да се явят на 30 септември 2019 год. от 15.00 часа в сградата на Областна администрация Ямбол за интервю.

Комисията констатира, че на 10.09.2019 г. на официалната електронна  поща е получено съобщение от Заплата.БГ (сайт, на който е публикувана обявата за конкурс).

В сайта Заплата.бг по обявата за длъжността юрисконсулт е прикачен файл с европейски формат на CV на Ангел Петков.

Същият не е подал заявление в Областна администрация Ямбол за участие в конкурса за тази позиция, ведно с изискуемите документи, в обявения срок, съгласно обявата.

Предвид горното Комисията приема, че Ангел Петков няма качеството на кандидат в конкурсната процедура.

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

                     

    

                   1 ……………(П)…………………….

                                  (Йорданка Касидова)

 

 

                   2 ……………(П)…………………….

                                   (Величка Гръкова)

 

 

                   3……………(П)……………………..

                                  (Йорданка Великова)

 

 

Дата: 24.09.2019 г.

Последна промяна (Вторник, 24 Септември 2019 11:21)