ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността младши експерт

(наименование на длъжността)

в административно звено Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

(наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, по една от следните специалности: Регионално развитие; Социални дейности;

- Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата

Изисквана минимална степен на завършено образование: професионален бакалавър

Години професионален опит – не се изисква

Минимален ранг - VМ

Специфични изисквания:

Име, презиме

и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата(1) Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността(2)

Основание за недопускане

1.Иван Атанасов да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
2.Анна  Косева да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
3.Екатерина Стоянова да да  
4.Жана Драганова да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
5.Елена Драганова да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
6.Ирина Русева да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
7.Ангел Петков да не   Специалността по която е при-добито образованието не отго-варя на изискванията (обявените в заповедта)
 
8.Цветелина Калчева да да  

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс кандидатите:

 

1. Екатерина Стоянова

2. Цветелина Калчева

            

    Посочените  кандидати трябва да се явят  на тест на  30 септември 2019 год. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Ямбол

 

    Кандидатите да се явят в 14.00 часа същия ден за обявяване на резултатите от теста.

 

    Преминалите успешно теста  кандидати и допуснати до интервю да се явят на 30 септември 2019 год.  от 14.15  часа в сградата на Областна администрация Ямбол.

 

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име и  фамилия

Основание за недопускане

1.Иван Атанасов

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

2.Анна  Косева

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

3.Жана Драганова

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

4.Елена Драганова

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

5.Ирина Русева

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

6.Ангел Петков

Специалността по която е придобито образованието не отговаря на изискванията (обявените в заповедта)

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

 

                   1 ……………(П)…………………….

                                 (Павлина Пенева)

 

 

                   2 ……………(П)…………………….

                                 (Величка Гръкова)

 

 

                   3……………(П)……………………..

                                  (Йорданка Великова)

 

                 24.09.2019 г.

 

 

Последна промяна (Вторник, 24 Септември 2019 12:41)