П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Днес, 24.09.2019 г. - първият работен ден след изтичането на срока за подаване на заявления за участие в търг с тайно наддаване, открит със Заповед № ДС-04-00007 от 30.08.2019 г. на областен управител на област Ямбол, в 10:00 часа, в сградата на Областна администрация Ямбол, Комисия, назначена с посочената заповед, в състав:

Председател:

Йорданка Касидова – Директор на Дирекция „АПОФУС”

Членове:

Светла Добрева – Главен счетоводител в Дирекция „АПОФУС”

Величка Гръкова – Старши юрисконсулт в Дирекция „АПОФУС”

констатира следното:

В указания в т. ІІ. от Заповед № ДС-04-00007 от 30.08.2019 г. на областен управител на област Ямбол срок от 13.09.2019 г. (петък) до 17:30 часа на 20.09.2019 г. (петък) в деловодството на Областна администрация Ямбол не са подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ, собственост на Областна администрация Ямбол, представляваща:

Лек автомобил марка „Пежо”, модел 407 2.2 I, дата на първа регистрация - 14.02.2008 г., с регистрационен номер У 5558 АК, двигател № 10LJ431682904, бензин, с максимална мощност - 120 kW и обем – 2230 см3; рама № VF36D3FYH21707797, цвят: сив металик; брой места: 4+1, с начална тръжна цена 5 950 лв. (пет хиляди и деветстотин и петдесет лева) без включен ДДС,

Предвид гореизложеното, Комисията взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            Обявява търг с тайно наддаване за определяне на купувач на лек автомобил марка „Пежо”, модел 407 2.2 I, с регистрационен номер У 5558 АК, открит със Заповед № ДС-04-00007 от 30.08.2019 г. на областен управител на област Ямбол, за непроведен.

 

Комисията приключи своята работа в 10:10 часа на 24.09.2019 г.

 

 

Председател:

Йорданка Касидова:…..………………/П/………………

                                      Директор на Дирекция „АПОФУС”

Членове:

Светла Добрева:…..……………/П/……………………

                                         Главен счетоводител

 

Величка Гръкова:…………………/П/…………………

                                  Старши юрисконсулт

Последна промяна (Сряда, 25 Септември 2019 10:40)