There are no translations available.

О Б Я В А

Областен управител на област Ямбол, на основание чл.14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с чл.10а от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността

младши експерт „Държавна собственост и устройство на територията „,

в отдел ДСУТ, Дирекция „АКРРДС”, при следните условия:

  

 1.Кратко описание на длъжността: извършва административни услуги по искания на общини, физически и юридически лица, изготвя удостоверения за липса или наличие на АДС, извършва отбелязване в актовите книги, следи сроковете по договорите за наем и предоставяне на имоти държавна собственост, изпълнява и други задачи, свързани със задълженията му.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

2.1.Образование - специалност „Промишлено и гражданско строителство” или „Публична администрация”;

2.2.Степен на завършено образование: професионален бакалавър

2.3.Професионален опит или присъден ранг – не се изисква

3.Минимален размер на основната заплата: 335 лв.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса - 1 брой

5. Начин на провеждане на конкурса:

-Решаване на тест

-Интервю

6. Необходими документи:

- Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

-копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен

- свидетелство за съдимост

- медицинско свидетелство

7. Място за подаване на документите: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов„ № 18, на гише „Административно обслужване”, в сградата на Областна администрация - Ямбол.

8. Срок за подаване на документите: До 17.30 часа на 30.07. 2010 г.

9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в партерния етаж на сградата на Областна администрация - Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18 и на електронния адрес на администрацията:
http://yambol.government.bg/

За допълнителна информация на тел.: 68 68 14 – Йорданка Великова.

Last Updated (Monday, 19 July 2010 16:16)